Ondernemer geen verwijt te maken dat deze niet kon onderkennen dat de consument bepaalde informatie niet heeft.

  • Home >>
  • Wonen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Wonen    Categorie: Informatie    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 88425

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 21 maart 2014 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het onder meer leveren van een Linteloo Lobby vierzits en tweeënhalfzits bank tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 8.745,–.
De levering vond plaats op of omstreeks 18 juni 2014.

Het geschil gaat over de vraag of de ondernemer de consument juist en volledig heeft voorgelicht bij het sluiten van de koopovereenkomst.

De consument heeft op 20 juni 2014 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Bij de specificatie van de bestelorder van de banken heeft de verkoopmedewerker van de ondernemer verzuimd te vermelden dat deze op aanvraag kunnen worden geleverd met een zachte vulling of een stevige vulling.
De banken waren niet in de winkel aanwezig. De consument heeft aangegeven dat hij de bank bij een andere woninginrichter geprobeerd had. De banken zijn geleverd met zachte vullingen en die voldoen absoluut niet.
Als de verkoopmedewerker de hardere vullingen zou hebben genoemd had de consument daarvoor gekozen. Daarom dient de ondernemer alsnog kosteloos de hardere vullingen te leveren.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De levering is op zich naar alle tevredenheid verlopen. Alleen is de consument achteraf ontevreden over de geleverde kussens. De consument had eerder in zijn woonplaats een andere leverancier bezocht, waar de consument de bank heeft zien staan en heeft beoordeeld. Bij de beslissing waar de banken aangeschaft zouden moeten worden had de consument echter meer vertrouwen in de ondernemer. De consument had eerder naar alle tevredenheid met de ondernemer zaken gedaan.
De consument weet niet of de bank in [woonplaats consument] de uiteindelijk gewenste harde kussens had.

De consument verlangt het vervangen van de vullingen van de kussens door hardere vullingen.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument heeft elders de bank bekeken en is vervolgens bij de ondernemer de bank gaan bestellen. De consument heeft aan de ondernemer bevestigd dat de te bestellen bank correct is.
Voor de consument is de bank in de standaard uitvoering besteld. Technisch is er met de bank niets aan de hand.

Bij de bank zijn op aanvraag Dacron kussens te leveren, die een steviger zitcomfort geven. De levering van die kussens is bedoeld als anti-allergische optie.

De consument stelt dat de ondernemer hem had moeten informeren over de optie om de betreffende Dacron kussens te leveren. De consument heeft echter nimmer advies aan de ondernemer gevraagd omtrent zitcomfort. De consument heeft enkel gevraagd om een door hem elders uitgezochte bank te leveren.
Voor de ondernemer is geen reden geweest om de consument ongevraagd te attenderen op de Dacron kussens.

De ondernemer is bereid geweest om de betreffende kussens alsnog te leveren voor een prijs ver onder de inkoopprijs van de ondernemer. Uiteindelijk kon tussen partijen geen overeenstemming bereikt worden.

De ondernemer is van mening nergens toe gehouden te zijn omdat geleverd is wat is overeengekomen.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De ondernemer heeft precies geleverd wat de consument besteld heeft. De verkoopgesprekken waren voor wat betreft de keuze van de bank ook niet heel uitgebreid, de consument had immers zijn keuze al elders bepaald.
De ondernemer heeft bij de fabrikant nagevraagd, in Nederland heeft de fabrikant nergens een bankstel met hardere kussens geleverd voor een showroom.

De geleverde kussens zijn de standaard kussens voor de betreffende bank. Alleen indien sprake is van een allergie komen de andere kussens in beeld. Het is immers een anti-allergische uitvoering van de kussens, die toevallig steviger uitvalt.

De fabrikant berekent aan de ondernemer een aanzienlijke prijs voor eventuele nalevering van Dacron kussens. Er zijn immers al kussens geleverd, die had de ondernemer ook besteld op grond van de koopovereenkomst tussen de consument en de ondernemer.

De contacten tussen de consument en de ondernemer hadden eigenlijk de strekking van stevige prijsonderhandelingen, de consument heeft voor zichzelf ook een goede prijs uitonderhandeld. De betreffende bank stond overigens niet bij de ondernemer in de showroom, hij kon deze echter wel leveren.

Deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.

Technisch zijn deze banken geheel naar behoren en voldoen aan de eisen. Consument laat de des-kundige ook weten tevreden te zijn met de beide banken op de vullingen van de kussens na. De klacht die de consument uit betreft alleen de vullingen van de kussens van beide banken.
De consument laat weten niet prettig en comfortabel te kunnen zitten in deze banken. De deskundige viel wel op dat de vierzitsbank meer wordt gebruikt dan de tweezitsbank, wat goed te voelen en te zien was.
 
Naar het vaktechnisch oordeel van de deskundige is geen sprake van gebreken.

Technisch is het vervangen van de vullingen van de kussens geen enkel probleem.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Tussen partijen staat niet ter discussie dat de ondernemer aan de consument geleverd heeft wat tussen partijen is overeengekomen. Volgens de rapportage van de door de commissie ingeschakelde deskundige is ook geen sprake van een gebrekkige levering.

Tussen partijen bestaat een discussie over de vraag of de consument voldoende geïnformeerd is voor totstandkoming van de overeenkomst.

In het proces dat leidt tot totstandkoming van een koopovereenkomst hebben beide toekomstige con-tractspartners een rol. Een ondernemer dient de consument juist en volledig te informeren, een con-sument van zijn kant wordt geacht ook zelf onderzoek te plegen. Deze verplichtingen van beide partijen zijn echter niet statisch, van geval tot geval dient vastgesteld te worden hoe de informatieplicht en de onderzoeksplicht zich tot elkaar verhouden.

De consument heeft zich in dit geval niet slechts geïnformeerd over de beoogde aankoop, hij heeft zelfs al de te kopen bank fysiek beoordeeld, er op gezeten en besloten de betreffende bank te gaan kopen. Het contact met de ondernemer had voor de consument dan ook niet ten doel een keuze te maken en zich daartoe te laten voorlichten. De consument had die keuze immers al gemaakt.

De vraag is of in die situatie aan de ondernemer verweten kan worden dat de consument bepaalde informatie niet gekend heeft. De commissie is van oordeel dat de ondernemer daar geen verwijt van gemaakt kan worden. Immers, de consument kwam bij de ondernemer voor aanschaf van een bepaalde, door hem reeds uitgekozen product en niet voor advies over zijn keuze. In een dergelijke situatie is het voor de ondernemer onmogelijk te onderkennen dat de consument bepaalde informatie niet heeft. Als dat uiteindelijk echter wel het geval blijkt te zijn komt dat in de gegeven situatie voor risico van de consument.

Naar het oordeel van de commissie is het in zijn algemeenheid aan de consument om bij een onvol-doende stevig bevonden bank aan een ondernemer te vragen of die bank met een steviger zitting te leveren is. In de gegeven situatie is niet gesteld en ook niet gebleken dat tussen de consument en de ondernemer het zitcomfort een onderwerp van gesprek is geweest. Naar het oordeel van de commissie is er dan ook geen reden voor de ondernemer geweest om een eventueel andere uitvoering van de bank dan door de consument gevraagd te bespreken.

De commissie is dan ook van oordeel dat de ondernemer niet tekortgeschoten is bij de invulling van zijn informatieplicht.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen, op 29 oktober 2014.