Ondernemer had ervoor moeten waarschuwen dat Home Cinema Set geen tegen kopiëren beveiligde cd’s kan afspelen.

  • Home >>
  • Elektro >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Elektro    Categorie: Informatie    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ELE03-0081

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 22 november 2002 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van [een home cinema set] tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 530,–. De levering vond plaats op of omstreeks 22 november 2001.   De consument heeft in januari 2003 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   In december 2002 merkten wij dat sommige originele cd’s niet op de door ons gekochte set konden worden afgespeeld, ondanks het feit dat ons bij aankoop was verzekerd dat het apparaat voor alle typen cd’s geschikt was. Mijn zoon heeft exact hetzelfde apparaat, maar hij heeft er geen problemen mee, zodat ik ervan moet uitgaan dat ons exemplaar niet deugt. De ondernemer zegt dat het apparaat geen cd’s afspeelt die beveiligd zijn tegen kopiëren. Dat is mij bij de aankoop niet verteld. Ik heb de ondernemer om een nieuw apparaat gevraagd dat wel alle typen cd’s afspeelt, maar de ondernemer heeft dat geweigerd. Als ik probeer een niet afspeelbare cd terug te geven, ontstaan allerlei problemen, onder meer als gevolg van het feit dat aan de cd niet is te zien dat deze beveiligd en dus niet geschikt is. Dat merk je dus pas als de cd in de speler is gestopt. Bovendien zijn er geen afspeelbare cd’s van mijn favoriete artiesten te krijgen, zodat ik aan deze optie niets heb.   De consument verlangt kosteloze vervanging van de home cinema set.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De oorzaak van het feit dat sommige cd’s niet kunnen worden afgespeeld is dat deze cd’s zijn voorzien van een kopieerbeveiliging. Het euvel ligt dus niet in het apparaat zelf. Dat is volstrekt in orde. De fabrikant van de home cinema set heeft de cd-standaard duidelijk gespecificeerd. Als er dan door fabrikanten van cd’s wordt geëxperimenteerd met kopieerbeveiligingen, waardoor het apparaat deze cd’s niet meer herkent, kunnen dit soort problemen ontstaan. Daarvoor zijn wij als verkoper van het apparaat niet verantwoordelijk. Volgens onze gegevens kan de consument een niet afspeelbare cd teruggeven.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Ter zitting, alsook uit aan de commissie overgelegde stukken, is gebleken dat het probleem met niet afspeelbare cd’s als gevolg van het feit dat deze zijn beveiligd tegen kopiëren reeds bestond op het moment waarop de consument het onderhavige apparaat kocht. De ondernemer had als deskundige de consument hiervoor kunnen en moeten waarschuwen. Door dit na te laten is de ondernemer jegens de consument te kort geschoten, want deze heeft nu een apparaat dat niet aan de overeenkomst beantwoordt. De mogelijkheid niet afspeelbare cd’s terug te geven, voorzover die mogelijkheid al bestaat, hetgeen in het geheel niet zeker is, doet hieraan niet af.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer herstelt de home cinema set zodanig dat deze alle typen cd’s kan afspelen, dus ook die welke tegen kopiëren zijn beveiligd. Is herstel niet mogelijk, dan vervangt de ondernemer de home cinema set, althans het onderdeel daarvan dat cd’s afspeelt, tegen een vergelijkbaar apparaat of onderdeel dat wel in staat is alle typen cd’s af te spelen.   Een en ander dient te geschieden binnen een termijn van 6 weken na de verzenddatum van dit bindend advies.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 70,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 70,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektro, op 19 augustus 2003.