Ondernemer had moeten waarschuwen voor dubbel beeld bij snelle beelden op televisie.

  • Home >>
  • Elektro >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Elektro    Categorie: Informatie    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ELE02-0176

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een in augustus 2000 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van [een kleurentelevisie] tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 519,58 inclusief vijf jaar garantie.   De levering is geschied op 22 augustus 2000.   De consument heeft vanaf de levering de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak.   De klacht was er bijna direct na aflevering van de televisie, hieruit bestaande dat bij snelle beelden (vaak bij sportuitzendingen) dubbele beelden ontstaan. Ik heb het apparaat ter reparatie gebracht. De fabrikant van het toestel schrijft in haar rapport, dat er met het functioneren van de tv niets aan de hand is. In al die tijd dat het nu duurt heb ik ook een onpartijdige reparateur gebeld en deze zei dat het aan de 100Hertz lag. Ik ben er nu zo lang mee bezig en ik erger er mij kapot aan, niet alleen aan de klacht van de dubbele beelden, maar ook hoe zij (de ondernemer) met de klanten omgaan.   De consument verlangt: 1ste keuze – geld terug; 2de keuze – nieuw toestel.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Ik vond het een mooie televisie. Hij paste bij mijn interieur. Het toestel kent drie mogelijkheden van beeldweergave (inzoomen, bioscoop en zachter). Bij alle mogelijkheden zijn er bij snelle beelden dubbele beelden.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak.   Er is geen afwijking aan het beeld geconstateerd. De televisie functioneert conform de fabrieksspecificaties. Derhalve kunnen wij op de verzoeken van de consument niet ingaan.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   De klacht van de consument heb ik ter plaatse bekeken. Zijn klacht is dat bij beeldwisselingen het beeld naijlt, en dat er soms een dubbel beeld ontstaat. Bekend is dat er bij 100 Hz techniek bij snel bewegende beeldpunten een dubbele beeld, en bij langzame bewegingen een onscherpte van de contouren ontstaat, m.a.w. vanaf een bepaalde bewegingssnelheid ziet men elk beeldpunt tweemaal. De televisie van de consument is er een met een simpele 100 Hz techniek en beschikt niet over vectorondersteuning, waardoor het oog een bijna gelijkmatige beweging van de beeldpunten herkend. Het betreft hier dus geen defect, maar het is de eigenschap van dit apparaat.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie neemt na zorgvuldige bestudering van het rapport het oordeel van de deskundige over. Er is voor de commissie namelijk geen reden aan de juistheid daarvan te twijfelen, te meer daar ook geen van partijen de inhoud van het rapport heeft bestreden.   Ondanks dat er geen sprake is van een defect aan het apparaat, maar van een eigenschap, is de commissie van oordeel, dat het op de weg van de ondernemer had gelegen de consument van die eigenschap – een dubbel beeld bij snelle beelden – op de hoogte te stellen. De consument behoeft een dergelijke beeldeigenschap niet te verwachten. Daarenboven is het voor een televisie essentieel dat het beeld ervan geen dubbele beelden vertoont.   Nu de ondernemer zijn informatieplicht niet is nagekomen dient deze de gevolgen daarvan voor zijn rekening te nemen.   Gelet op de ernst van de klacht en het feit dat de consument de televisie ruim twee jaar heeft kunnen gebruiken, komt het de commissie redelijk en billijk voor, dat de consument tegen inlevering van de televisie in geschil een tegoedbon ontvangt van € 324,–.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt er als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer verstrekt aan de consument een tegoedbon van € 324,–. Dit dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies tegen teruggave van de televisie in geschil.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 68,07 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 70,–.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektro op 24 maart 2003.