Ondernemer handelde zoals mocht worden verwacht, niet bereikbare centraaldozen komen voor risico consument

  • Home >>
  • Elektro >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Elektro    Categorie: Beoordeling werkzaamheden deskundige / Schadevergoeding    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 113336/131396

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Er was een storing in de elektrische installatie van de keuken van de consument. Naar aanleiding daarvan zijn door de ondernemer werkzaamheden verricht. De consument meent dat er meer schade aan de plafonds is aangericht dan noodzakelijk was. Volgens de door de commissie ingeschakelde deskundige kon de ondernemer niet anders handelen dan deze heeft gedaan. Tevens zijn de kosten conform hetgeen eerder tussen partijen is afgesproken. De klacht is ongegrond.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil betreft de door de ondernemer verrichte werkzaamheden naar aanleiding van een storing in de
elektrische installatie van de keuken.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt
het standpunt op het volgende neer.

Naar aanleiding van een elektriciteitsstoring heeft de ondernemer dit na drie bezoeken met verschillende
teams opgelost. Die teams hebben volgens de consument slecht of niet gecommuniceerd waardoor wij
meer schade dan nodig hebben opgelopen aan onze plafonds. Het tweede team bleek vlakbij de bron van
het probleem aangekomen te zijn, maar durfde het niet aan verder te gaan. Het derde team begon weer
helemaal opnieuw waardoor stelselmatig al onze plafonds werden vernield. De consument wenst dan ook
slechts een deel van de in rekening gebrachte werkzaamheden betalen.

Standpunt van de ondernemer
De ondernemer heeft bij schrijven van 5 oktober 2021 verweer gevoerd en daarbij onder meer verwezen
naar bijgevoegde brief aan de consument van 8 juni 2021. Deze brieven dienen als hier herhaald en
ingelast te worden beschouwd.

Onderzoek door de deskundige
De deskundige van de commissie heeft onderzoek verricht en zijn bevindingen vastgelegd in een rapport
d.d. 6 februari 2022. Dit rapport dient als hier herhaald en ingelast te worden beschouwd.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.
De deskundige heeft vaktechnisch geoordeeld dat het een woning uit de jaren dertig van de vorige eeuw
betreft met geen vast omlijnde structuur in de loop van het leidingnetwerk. Daarbij vergt het veel tijd om te
bepalen waar de storing zich bevindt. Na uitvoerig onderzoek door twee teams van de ondernemer bleek
het probleem te zitten in een centraaldoos. De te onderzoeken centraaldozen waren afgedekt door een
spanplafond en daardoor niet bereikbaar. Centraaldozen dienen bereikbaar te zijn zonder schade
behoeven te maken.

Uit hetgeen partijen over en weer hebben aangevoerd en ingebracht en met in achtneming van de
bevindingen van de deskundige stelt de commissie vast dat de ondernemer in opdracht van de consument
en na informatie door de ondernemer aan de consument van de tarieven voor de werkzaamheden, een
storing moest oplossen bij een nieuw aangebrachte elektrische installatie waarbij geen tekeningen
aanwezig waren. De te onderzoeken centraaldozen bevonden zich achter spanplafonds die voor het
onderzoek verwijderd moesten worden. De consument heeft die spanplafonds niet zelf verwijderd of doen
verwijderen zodat het personeel van de ondernemer deze plafonds niet anders dan konden verwijderen om
het probleem te vinden en de storing te verhelpen. Onvoldoende weersproken is dat in overleg met de
consument de ondernemer is gaan snijden in deze plafond. De ondernemer is begonnen in de keuken, de
meest logische plek daar de keuken geen spanning meer bleek te hebben en de meeste grootverbruikers
heeft staan. Vervolgens is gelokaliseerd waar de voeding naar toe liep en is het spanplafond geopend om
bij de centraaldoos te kunnen komen. Daarna is de installatie verder gevolgd en het spanplafond in de
kamer geopend. In de aldaar aangetroffen centraaldoos bleek een las klem gesmolten en kon de storing
uiteindelijk worden opgelost.

Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen en met in achtneming van het vaktechnisch oordeel van de
deskundig is de commissie van oordeel dat de ondernemer op een vakkundige juiste wijze heeft gehandeld
en niet anders kon dan handelen zoals deze heeft gedaan. Daarbij komt het voor risico van de consument
dat de centraaldozen niet bereikbaar waren. Van miscommunicatie of het maken van verkeerde keuzes bij
het zoeken naar de storing, zoals de consument de ondernemer verwijt, is niet gebleken.
Daarnaast is hetgeen de ondernemer voor de werkzaamheden in rekening heeft gebracht conform hetgeen
tussen partijen per mail is afgesproken en komt de commissie ook niet bovenmatig voor.

De klacht zal dan ook ongegrond worden verklaart en de consument zal worden veroordeeld tot betaling
van het door de consument in depot gestorte en nog openstaande restant van de door de ondernemer in
rekening gebrachte werkzaamheden, zijnde € 482,19.

Derhalve zal het depot aan de ondernemer worden uitbetaald.
Hetgeen partijen voorts nog hebben aangevoerd behoeft geen bespreking nu dit niet tot een ander oordeel
kan leiden.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie verklaart de klacht ongegrond en wijst het door de consument verlangde af.
Veroordeelt de consument tot betaling aan de ondernemer van € 482,19.

Verrekent het door de consument in depot gestorte bedrag, zijnde € 482,19, aldus dat dit bedrag aan de
ondernemer zal worden overgemaakt.

Wijst het meer of anders verlangde af.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektro, bestaande uit de heer mr. N. Schaar, voorzitter, de heer
R.A. Timmer, mevrouw drs. W. Nienhuis, leden, op 25 maart 2022.