Ondeugdelijke oven. Mededelingsplicht ondernemer.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Elektro    Categorie: Informatie    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ELE03-0160

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 12 februari 2003 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst.   De ondernemer verplichtte zich daarbij tot het leveren van een fornuis tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 421,50.   De levering vond plaats op 17 februari 2003.   De consument legde de klacht in februari 2003 voor aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De gasbranders staan te laag afgesteld. De oven verwarmt veel te langzaam en de vermelde toptemperatuur kan niet worden bereikt. Het ovenrooster valt uit de ovenrichels naar beneden.   De consument verlangt ontbinding van de overeenkomst.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Het fornuis functioneert correct volgens de specificaties.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Voor mijn test heb ik de oven conventioneel (alleen boven- en onderwarmte) laten opwarmen. Ik heb voor de metingen 3 reverentiemetingen genomen: meting door middel van digitale oventemperatuurmeter (meting deskundige = m.d.), meting door middel van mechanische oventhermometer cliënt (meting cliënt = m.c.), meting op basis van de ingestelde temperatuur door thermostaat van de oven (meting oven = m.o.). Temperatuurmetingen vonden plaats in het midden van de oven.   Tijd (min)         m.c. (gr celc)                m.d. (gr celc)                m.o. (gr celc) 0.00                 40                                40                                40 0.08                 60                                95                                80 0.12                 120                              155                              130 0.28                 220                              240                              200 0.35                 230                              250                              210 0.50                 250                              270                              230 0.55                 255                              272                              230 0.60                 255                              274                              230   Het is mij opgevallen dat de thermostaat van de oven steeds verder achterop raakt ten opzichte van de gemeten temperaturen. Het resultaat hiervan is dat de thermostaat nimmer de 250 graden haalt terwijl volgens beide thermometers deze waarde reeds is behaald. De gebruiker van het apparaat ziet lampje ‘opwarmen’ nog steeds branden als zou de temperatuur nog niet bereikt zijn. Alvorens deze temperatuurmeting te hebben aangevangen heb ik gedurende 5 minuten alle elementen en de schakeling ervan gecontroleerd op hun juiste functioneren. Hierdoor was er bij aanvang van de test reeds een temperatuur van 40 graden Celsius bereikt. Als er een andere keuze dan conventioneel wordt gekozen, neemt de oven meer vermogen doordat één of meerdere elementen gezamenlijk worden geschakeld. Het is mogelijk om het opwarmproces op deze manier te versnellen echter in de bijgeleverde gebruiksaanwijzing (niet voor type PF37 maar vergelijkbare types) wordt hier niet over gesproken. Conventioneel opwarmen tot 250 graden binnen 35 minuten is gezien elektrisch vermogen van het apparaat acceptabel, een oven van meer vermogen zal dit inderdaad sneller kunnen doen. De thermostaat van deze oven zorgt voor de verwarring, maar ik kan niet bepalen of dit euvel te verhelpen is. Hierover zal de technische dienst van [de fabrikant] uitsluitsel moeten geven. Het draadrooster dat bij de oven wordt geleverd is volgens mij niet bedoeld om deels naar buiten te kunnen schuiven. Doet men dit wel, dan biedt het onvoldoende draagkracht om bijvoorbeeld een ovenschaal met vulling te kunnen dragen. Het rek kan dan onverwacht losschieten wat tot gevaarlijke situaties kan leiden. Ook hierover wordt niets in de gebruiksaanwijzing vermeld. Het opwarmen van 1 liter water van 14 gram tot 100 gram duurt inderdaad ruim 12 minuten op de middelgrote brander. De branders zijn correct afgesteld en leveren hun maximale vermogen. Cliënt geeft mondeling aan dat [de merknaam] vertrouwen gaf en mede de basis is geweest voor een op voorhand verwachte hoge kwaliteit en prestatie.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Uit het deskundigenrapport leidt de commissie af dat het meegeleverde ovenrooster bij gebruik niet zonder gevaar naar buiten kan worden geschoven, hetgeen de consument bij normaal gebruik niet zonder meer behoeft te verwachten. Volgens de deskundige is het meegeleverde ovenrooster waarschijnlijk niet bedoeld om deels naar buiten te kunnen schuiven, maar waar het een fornuis met oven betreft en gelet op wat de ondernemer wist of moest weten van het normale gebruik van een dergelijk apparaat, schond de ondernemer alsdan zijn mededelingsplicht door de consument daar niet vooraf op te wijzen. Niet gesteld of gebleken is dat een dergelijke mededeling vooraf is gedaan. Blijkens het deskundigenrapport is bovendien de oventhermostaat volstrekt onbetrouwbaar en ondeugdelijk. Reeds op grond van de voornoemde gebreken en tekortkomingen is de consument naar het oordeel van de commissie bevoegd om de overeenkomst te ontbinden en is de ontbinding met de gevolgen daarvan in dit geval gerechtvaardigd. De overige klachtonderdelen behoeven geen bespreking meer nu de verlangde ontbinding reeds vanwege het voorgaande toewijsbaar is. De ontbinding verplicht partijen tot het ongedaan maken van al ontvangen prestaties, zodat de ondernemer het fornuis terug dient te nemen tegen terugbetaling van de daarvoor door de consument betaalde prijs. Alhoewel de stukken daarover niet steeds eenduidig zijn, stelt de commissie vast dat het er op grond van de stukken en stellingen van partijen voor wordt gehouden dat de consument in verband met de aanschaf van het fornuis een totaalbedrag van € 421,50 heeft betaald. Dit betaalde totaalbedrag is ter zitting van de zijde van de commissie overigens ook reeds als voorlopig oordeel kenbaar gemaakt en, alhoewel daartoe uitdrukkelijk de gelegenheid is geboden, toen niet gecorrigeerd.   Op grond van het voorgaande wordt de klacht gegrond geoordeeld en als volgt beslist.   Beslissing   De overeenkomst d.d. 12 februari 2003 wordt ontbonden verklaard. Dit betekent dat de ondernemer het fornuis zonder kosten bij de consument terughaalt tegen gelijktijdige (terug)betaling aan de consument van € 421,50.   Partijen dienen elkaar over en weer in de gelegenheid te stellen aan hun verplichtingen uit dit bindend advies te voldoen.   Een en ander dient te geschieden binnen een termijn van 4 weken na de verzenddatum van dit bindend advies.   Bovendien betaalt de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie aan de consument een bedrag van € 45,– terzake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 45,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektro op 3 mei 2004.