Online makelaar’ heeft woning niet op eigen website staan. Klacht gegrond.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Makelaardij    Categorie: Overig    Jaartal: 2009
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: MAK07-0004

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft het verwijt van de consument aan de ondernemer dat deze in strijd met de bij het sluiten van de overeenkomst gewekte indruk, niet direct over internet de woning aanbiedt.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer claimt een NVM makelaarskantoor te zijn en doet op hun website een aanbieding om voor een vast bedrag aan courtage de woning in verkoop te nemen waarbij zij de woning zullen adverteren op [naam website] en de eigen site. Na sluiting van de overeenkomst blijkt echter dat de woning door een ander kantoor, op [naam website] is geplaatst. [naam website] verwijst naar dit kantoor doch dat heeft de woning echter niet op de eigen site staan. Na een klacht heeft het andere kantoor op haar eigen site de woning geplaatst met een verwijzing naar de ondernemer. Er is echter geen koppeling naar de site van de ondernemer. De consument wenst terugbetaling van de betaalde kosten van € 575,–.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De werkwijze is deze dat de woning op [naam website] wordt geplaatst. Geïnteresseerden kunnen telefonisch contact opnemen met het makelaarskantoor dat doorverwijst naar de website van de ondernemer. Men kan dan telefonisch of per mail reageren naar de ondernemer.   De dienstverlening beantwoordt aan de bemiddelingsovereenkomst.   Beoordeling van het geschil   De commissie stelt vast dat in de schriftelijk tussen partijen overeengekomen opdracht tot dienstverlening de ondernemer zich in de kop afficheert als: [naam makelaarskantoor], online makelaar. Op de website wordt uitdrukkelijk gewezen op het feit dat woningen van opdrachtgevers aangeboden worden op de populaire site [naam website]. Vervolgens wordt beschreven dat potentiële kopers zich melden via de website van de ondernemer.   De klacht van de consument ziet op hier ontbrekende informatie, te weten het gegeven dat bezoekers van [naam website] niet rechtstreeks via links over het internet de site van de ondernemer kunnen bereiken en die klacht is gegrond. De tussenschakel van een noodzakelijk telefonisch contact met een makelaarskantoor met bovendien een andere naam dan de wederpartij bij de bemiddelingsovereenkomst, onderbreekt de potentiële kopers die via internet het aanbod raadplegen waarmee een essentieel onderdeel van de overeenkomst mank gaat. Het aanbod van de woning met toegang tot de bemiddelend makelaar behoort bij een aanbod als hier – van een online makelaar – ook daadwerkelijk online te geschieden en met de noodzakelijke telefonische tussenschakel is daarvan geen sprake.   De consument kan daarom met een beroep op dwaling de overeenkomst ontbinden en maakt terecht aanspraak op terugbetaling.   De klacht is mitsdien gegrond.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De commissie verklaart de klacht gegrond.   De ondernemer is een bedrag van € 575,– verschuldigd aan de consument.   Voorts is de ondernemer overeenkomstig het reglement aan de consument het klachtgeld van € 75,– verschuldigd.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Makelaardij, op 5 september 2007.