Ook in de periode waarin de koopovereenkomst nog kan worden ontbonden mag verwacht worden dat de makelaar zich inspant om andere gegadigden te interesseren.

  • Home >>
  • Makelaardij >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Makelaardij    Categorie: Overig    Jaartal: 2010
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: MAK09-0181

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil  

Het geschil betreft de overeenkomst tot bemiddeling bij verkoop van een woning. De consument verlangt schadevergoeding tot een bedrag van € 8.825,– en creditering van de courtagenota tot een bedrag van € 1.586,– zijnde de helft van het gefactureerde bedrag.   Door de consument is een bedrag van € 1.568,– bij de commissie in depot gestort.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De woning is uit de verkoop gehaald terwijl het huis nog niet definitief verkocht was. De periode waarin nog een beroep kon worden gedaan op het financieringsvoorbehoud liep nog en ik wilde uitdrukkelijk dat de verkoopacties door zouden gaan. In plaats daarvan werd een bord “verkocht” in de tuin geplaatst en werd aan geïnteresseerden verteld dat de woning verkocht was zonder zelfs maar hun gegevens te noteren.   Vervolgens werd de koop ontbonden binnen de termijn. Na hernieuwd adverteren werd tegen onze expliciete instructies in aangegeven dat het huis in prijs verlaagd was. In de contacten met gegadigden werd zeer traag gereageerd, ook in het biedingsproces. Uiteindelijk is het huis op 8 september 2009 verkocht voor € 316.000,– terwijl wij uitgingen van een verkoopwaarde van € 350.000,– zoals door de ondernemer genoemd.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Het huis is in verkoop genomen op 21 november 2007. De crisis maakt dat de waarde daalde ten opzichte van de verwachting toen. Wij hebben alles in het werk gesteld om de woning te verkopen. Helaas kwam de koop niet tot stand omdat de kopers de financiering niet rond kregen. De tweede potentiële koper gaf de voorkeur aan een andere woning in dezelfde straat die meer aan zijn wensen voldeed. De transactie met deze kandidaat is dus niet gestuit op mijn optreden. Wij hebben een groot aantal advertenties verzorgd, een tophuis-aanbieding verzorgd, perfecte woningbrochures gemaakt en alle ‘leads’ via onze site opgevolgd.   In de hernieuwde advertentie is opgenomen “nieuwe prijs”, omdat het onze ervaring is dat dit meer ‘traffic’ geeft op het huis op de site.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie stelt vast dat de ondernemer niet weerspreekt dat hij alle verkoopinspanningen heeft gestaakt op het moment dat de woning onder ontbindende voorwaarde verkocht was. Integendeel, de ondernemer heeft zelfs uitgedragen dat de woning verkocht was, onder meer door het plaatsen van een bord “verkocht” en het niet noteren van de gegevens van gegadigden die zich aandienden.   Van een redelijk handelend en redelijk deskundig makelaar mag verwacht worden dat hij zich gedurende de periode waarin een gesloten koopovereenkomst door een beroep op een daartoe strekkende voorwaarde nog ontbonden kan worden, blijft inspannen om met het oog op die situatie andere gegadigden te interesseren. Door die plicht te verzaken, juist in de belangrijkste beginfase van de verkoopperiode, is de makelaar toerekenbaar tekort geschoten. De commissie kan niet vaststellen dat, zou de makelaar zijn inspanningen wel hebben geleverd, de woning voor € 350.000,– verkocht zou zijn, zoals de consument betoogt. De commissie acht, alle omstandigheden in aanmerking genomen, een vergoeding naar billijkheid van € 500,– gepast.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De commissie verklaart de klacht gegrond.   De ondernemer is aan de consument een vergoeding verschuldigd van € 500,–.   Met inachtneming van deze beslissing zal aan de consument uit het in depot gestorte bedrag van € 1.568,– een gedeelte van € 500,– worden voldaan en aan de ondernemer het restant van € 1.068,–.   De commissie wijst het anders of meer verzochte af.   De ondernemer dient overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 75,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.