Opties in advertentie en opties op koopovereenkomst verschillen. In dit geval is de koopovereenkomst leidend

  • Home >>
  • Voertuigen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Voertuigen    Categorie: Aanbod    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 84352

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op of omstreeks 24 november 2013 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een BMW 523i tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 39.950,–.

De levering vond plaats op of omstreeks 31 december 2013.

De consument heeft op 3 december 2013 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

– Op de door de ondernemer aan mij geleverde auto ontbreken de volgende opties: AdaptiveCuiseControl, KeylessEntry, Elektrische Achterklepsluiting, 4-CornerClimaatregeling;
– de ondernemer stelt dat de Bovaggarantie is gelimiteerd tot 10.000 km, terwijl dit niet op de koopovereenkomst is vermeld.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Voorafgaand aan de aankoop van de BMW ben ik afgegaan op de informatie over de auto zoals deze stond vermeld op de website “Autoscout”. Het zou echter ook de website “Autotrader” kunnen zijn geweest. Op beide websites stond vermeld dat de BMW genoemde opties zou hebben. De ondernemer heeft mij voor het sluiten van de koopovereenkomst de ‘originele’ koopovereenkomst getoond.

De consument verlangt primair herstel door een derde op kosten van de ondernemer en subsidiair
€ 1.750,– schadevergoeding. Daarnaast verlangt zij een half jaar ongelimiteerde garantie uit te voeren bij ander bedrijf.

Standpunt van de ondernemer

Ter zitting heeft de ondernemer het volgende aangevoerd.

Volgens onze informatie heeft de consument in eerste instantie kennis genomen van de advertentie op de website “Autotrader”. De advertenties op beide websites komen in onze opdracht daarop te staan. Op grond van die informatie is de consument bij ons gekomen. Voorafgaand aan de totstandkoming van de koopovereenkomst hebben wij echter ter nadere informatie de bij de dossierstukken gevoegde ‘originele’ koopovereenkomst met overeenkomstnummer 2320/253841 aan de consument overhandigd. Daarop staan precies alle opties vermeld waar de BMW van is voorzien. Ook heeft de consument voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst gemerkt dat de auto niet voorzien was van KeylessEntry.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De eerste vraag die de commissie zal beantwoorden, is de vraag of de garantie die partijen zijn overeengekomen is gelimiteerd tot 10.000 km. Naar de commissie begrijpt, stelt de consument dat zij recht heeft op de standaard zes maanden Bovaggarantie, terwijl de ondernemer van mening is dat de overeengekomen Bovaggarantie is gelimiteerd tot 10.000 km. De commissie merkt hieromtrent het volgende op. Tussen partijen staan niet ter discussie dat op de onderhavige koopovereenkomst de algemene Bovag voorwaarden van toepassing zijn. Artikel 15 van deze voorwaarden bepaalt dat de verkoper op gebruikte auto’s, waarvan het aankoopbedrag € 4.500,– of meer bedraagt, minimaal zes maanden Bovaggarantie verleent, tenzij koper uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard af te zien van Bovaggarantie. Tussen partijen staat niet ter discussie dat het aankoopbedrag in het onderhavige geval meer dan € 4.500,– is geweest. De vraag is derhalve of de consument in het onderhavige geval uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard op enigerlei wijze af te zien van Bovaggarantie. Naar het oordeel van de commissie is dat in het onderhavige geval niet gebleken. Door partijen zijn er namelijk geen schriftelijke stukken overlegd waaruit blijkt dat de consument uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard af te zien van Bovaggarantie. De commissie is dan ook van oordeel dat tussen partijen de standaard zes maanden Bovaggarantie heeft te gelden, welke niet is gelimiteerd tot 10.000 km.

Thans komt de commissie toe aan het beantwoorden van de vraag of de consument op grond van de tussen partijen gesloten koopovereenkomst mocht verwachten dat de auto voorzien zou zijn van AdaptiveCuiseControl, KeylessEntry, Elektrische Achterklepsluiting en 4-CornerClimaatregeling. Hieromtrent overweegt commissie als volgt. Op grond van het bepaalde in artikel 7:17 Burgerlijk Wetboek (BW) dient een gekochte zaak die wordt afgeleverd te voldoen aan de overeenkomst.
Op grond van het op de onderhavige overeenkomst toepasselijke artikel 7:17 lid 2 BW wordt bij de beoordeling van de vraag of een op grond van een consumentenkoop afgeleverde zaak aan de overeenkomst beantwoordt, acht geslagen op mededelingen die door de verkoper zijn gedaan.
Zowel een advertentie van de desbetreffende auto die door of namens de ondernemer op het internet is geplaatst als alle door de ondernemer voorafgaand aan de totstandkoming van de koopovereenkomst aan de consument verstrekte informatie over de auto heeft als een zodanige mededeling te gelden. Een consument mag in beginsel uitgaan van de juistheid van die mededelingen. In het onderhavige geval betekent dit dat de consument er in beginsel van uit mocht gaan dat de auto voorzien zou zijn van alle op de website vermelde accessoires. De consument heeft echter niet weersproken dat de ondernemer haar voorafgaand aan de koop het in het dossier aanwezige document met nummer 2320/253841 heeft verstrekt, waarop nauwkeurig en gespecificeerd met optiecodes staat aangegeven van welke opties de auto is voorzien. Voorts heeft de consument, zo is ter zitting gebleken, voorafgaand aan de totstandkoming van de koopovereenkomst bij het openen van de deur opgemerkt dat de deur niet “Keyless” opende. Gezien het voorgaande is naar het oordeel van de commissie niet komen vast te staan dat de auto vanwege het ontbreken van voornoemde opties niet aan de koopovereenkomst beantwoordt.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De commissie stelt vast dat tussen partijen de standaard zes maanden BOVAG Garantie heeft te gelden, welke niet is gelimiteerd tot 10.000 km.
Gezien het voorgaande dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 127,10 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.

De commissie wijst het meer of anders verlangde af.

Partijen dienen elkaar over en weer in de gelegenheid te stellen aan hun verplichtingen uit dit bindend advies te voldoen.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 330,–.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Voertuigen, op 11 april 2014.