Overeenkomst wordt ontbonden na niet op te lossen foutmelding bij vaatwasser

  • Home >>
  • Elektro >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Elektro    Categorie: (non)conformiteit / Schadevergoeding product/dienst    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 122152

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De vaatwasser die de consument bij de ondernemer koopt geeft een foutmelding die na meerdere pogingen om dit te herstellen, steeds weer terugkeert. De consument wil daarom de overeenkomst ontbinden en een vergoeding van door hem geleden schade. Nadat de Geschillencommissie Electro is ingeschakeld stemt de ondernemer in met ontbinding en later ook een schadevergoeding. De consument wil echter een hogere vergoeding. De commissie wijst dit laatste verzoek af omdat de consument onvoldoende heeft onderbouwd waarop het hogere bedrag gebaseerd is. De overeenkomst wordt ontbonden en de door de ondernemer voorgestelde schadevergoeding toegekend.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 30 september 2017 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een Bauknecht vaatwasser tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 423,90, inclusief € 19,95 aan bezorgkosten en € 54,95 voor een aanvullende verzekering.

De levering vond plaats op of omstreeks 2 oktober 2017.

Het geschil betreft de vraag of de vaatwasser voldoet aan de eisen, die de consument er aan mag stellen.

De consument heeft op 7 oktober 2017 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Het geleverde apparaat geeft constant foutmeldingen. Er zijn al zes monteurs geweest die geprobeerd hebben het gebrek te verhelpen, maar telkens zonder resultaat.

De ondernemer heeft de consument slecht en onbeleefd te woord gestaan en is niet bereid om alsnog een deugdelijk apparaat te leveren.

De ondernemer heeft de consument na aanmelding van het geschil bij de commissie voorgesteld om alsnog een vervangend apparaat te leveren. De consument gaat daar niet mee akkoord. Uiteindelijk heeft de ondernemer aangeboden de overeenkomst te ontbinden en een vergoeding te betalen van € 196,–. De consument is daar niet mee akkoord gegaan.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Het aanbod van de ondernemer is veel te mager. Er zijn veel monteurs in huis geweest, waarvoor niet alleen de consument, maar ook zijn moeder regelmatig een vrije dag heeft moeten opnemen. Bovendien was telkens sprake van afschuiven tussen de ondernemer en de fabrikant. Tenslotte is de consument onacceptabel behandeld in de winkel van de ondernemer.

De consument heeft ook een keer de monteur zelf moeten betalen, hetgeen hem € 67,– gekost heeft.

De consument maakt bij ontbinding aanspraak op een schadevergoeding van € 932,–, inclusief de koopprijs.

De consument verlangt ontbinding van de koopovereenkomst en het onderhoudscontract, en vergoeding van de door de consument gemaakte kosten. Totaal wenst de consument € 932,– te ontvangen.

Standpunt van de ondernemer
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer heeft een aantal storingsmeldingen van de consument ontvangen. De consument heeft echter nooit meegedeeld dat hij niet tevreden is over de afwikkeling van zijn klacht.

De ondernemer is akkoord met ontbinding, maar niet met de door de consument gevraagde schadevergoeding. Uiteindelijk heeft de ondernemer wel een vergoeding van € 196,– aangeboden. De consument heeft dat voorstel niet geaccepteerd.

Deskundigenrapport
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.

Volgens de deskundige geeft de telkens terugkerende foutcode F1 de fout “verwarmt niet” aan en F3 Ntc sensor of verwarmingselement, relais defect of de elektronica defect. De energiemeter geeft op geen enkel moment, tijdens het wasprogramma, 1900 watt aan. Dat geeft het typeplaatje aan als maximaal opgenomen vermogen aan. Die 1900 watt wordt opgenomen tijdens het verwarmen. De conclusie is daarom dat het apparaat niet goed verwarmt. Dit is in overeenstemming met de code van de foutmelding.

Het reparatiebedrijf is er niet in geslaagd om binnen één jaar en in zes pogingen tot reparatie te komen. De foutcode F3 is er nog steeds. De oorzaak daarvan is dat er verschillende problemen waren die deels wel opgelost zijn, maar aan de werkelijke klacht (foutcodes 1 en 3) is totaal voorbijgegaan en hierop is geen actie ondernomen.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Tussen partijen is geen discussie over de aanwezigheid van gebreken. De ondernemer is ook bereid mee te werken aan ontbinding van de koopovereenkomst.

De ondernemer heeft daarnaast een niet nader gespecificeerde schadevergoeding aangeboden ten bedrage van € 196,–.

De consument heeft een aanzienlijk hogere schadevergoeding gevraagd. Hij heeft de hoogte van het door hem gevraagde bedrag voorafgaande aan de mondelinge behandeling niet onderbouwd.

Uit de rapportage van de door de commissie ingeschakelde deskundige blijkt dat sprake is van ernstige gebreken. De ondernemer is ook in vele pogingen niet in staat gebleken deze gebreken te verhelpen.

Naar aanleiding van deze rapportage heeft de ondernemer ingestemd met ontbinding van de koopovereenkomst.

De consument heeft veel ongemak ervaren en kosten moeten maken. Daarbij zijn alleen de door de consument voor inschakeling van een monteur gemaakte kosten ad € 67,– nader gespecificeerd. De ondernemer heeft -uiteindelijk- aangeboden aan de consument, naast de ontbinding, een schadevergoeding ten bedrage van € 196,– te betalen, in totaal derhalve € 619,90.

Bij het indienen van een vordering tot schadevergoeding is het aan de indiener om de geleden schade te bewijzen, of tenminste aannemelijk te maken.

Naar het oordeel van de commissie heeft de consument niet, althans onvoldoende onderbouwd dat hij meer schade geleden heeft dan het door de ondernemer aangeboden bedrag.

De commissie acht het aanbod dat de ondernemer heeft gedaan, overigens pas nadat het geschil bij de commissie aanhangig is gemaakt, redelijk. De ondernemer is gehouden te handelen overeenkomstig zijn aanbod.

De commissie acht de klacht derhalve gegrond.

Hetgeen door de consument meer aan schadevergoeding wordt gevorderd is niet toewijsbaar.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De overeenkomst d.d. 30 september 2017 wordt ontbonden verklaard. Dit betekent dat de ondernemer de vaatwasser terugneemt en aan de consument de koopprijs met de bijkomende kosten terugbetaalt.

De ondernemer betaalt aan de consument € 619,90. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

De ondernemer draagt na afstemming met de consument zorg voor het ophalen van de vaatwasser. De ondernemer dient dat binnen twee maanden na de verzenddatum van dit bindend advies te doen, maar niet voordat de consument het hiervoor vermelde bedrag heeft ontvangen.

De commissie wijst het meer of anders verlangde af.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 62,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektro, bestaande uit de heer mr. F.H.C.M. van Schaijk, voorzitter, de heer J. Duijns en de heer mr. C.A. Bontje, leden, op 7 juni 2019.