Potten verf gekocht in verschillende jaren. Vermeend kleurverschil niet geconstateerd door deskundige. Als schilder verschil had gezien had hij moeten stoppen.

  • Home >>
  • Doe-Het-Zelfbedrijven >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Doe-Het-Zelfbedrijven    Categorie: Ondeugdelijke levering/(non)conformiteit    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 113297

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil heeft betrekking op verf.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Ik heb bij de ondernemer drie potten verf gekocht in de kleur leisteen, alle drie uiteraard hetzelfde. Na het toepassen van de verf, blijkt dat de verschillende potten verf van elkaar afwijken qua kleur. Er is een significant kleurverschil tussen de drie potten. Ik verlang vergoeding van de kosten van de verf en van de aannemer.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument is enige tijd geleden met twee potten [naam verf] teruggekomen, omdat er kleurverschil zou zijn ontstaan tussen twee potten verf. Een van de twee potten had hij recentelijk aangeschaft. De andere pot zou hij in 2015 hebben aangeschaft. Er is een nieuwe pot in de door de klant gewenste donkere kleur gemengd, maar dit bleek niet de gewenste kleur. Vervolgens is de leverancier gevraagd een recept met de gewenste kleur te ontwikkelen. Dit heeft enige tijd in beslag genomen, waarna de consument de klacht heeft ingediend. Uit onderzoek blijkt dat het product mogelijk is vermengd met een donker type van dezelfde kwaliteit. Wij vermoeden dat de schilder een beetje grondverf heeft vermengd met de door ons geleverde verf. De vermenging heeft op een later moment plaatsgevonden. Wij zijn daarvoor niet verantwoordelijk.

Deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.

Het betreft een zevental metalen deurkozijnen die volgens de consument zijn afgewerkt met [naam verf] in de kleur Lei. De kozijnen zijn volgens de consument geschilderd door een schilder die gebruik gemaakt heeft van de door de consument aangeschafte lak. Alle deurkozijnen zijn afgeschilderd met voornoemd product. Bij één deurstijl zien we een klein stukje dat in kleur lichter is dan de rest van het kozijn. De consument weet niet precies welke verf het betreft, maar denkt dat het de verf is die door de ondernemer speciaal is samengesteld. Omdat deze kleur ook te licht was is de betreffende bus weer geretourneerd bij de ondernemer. In een tweetal deurkozijnen wordt een heilige dag aangetroffen of is de dekking kritisch. Er zijn geen zichtbare kleurverschillen bij de deurkozijnen onderling waargenomen. Door onvoldoende daglicht kan de deskundige de kleur op de deurkozijnen niet goed duiden. Weliswaar heeft de deskundige een kleurenstaal uit de waaier van [naam verfbedrijf] ontvangen, maar kan daarmee in het werk geen goed vergelijk maken. De consument weet niet meer goed hoe het één en ander is verlopen. Het schilderwerk heeft hij niet op de voet gevolgd, maar aan de betreffende schilder overgelaten. De betreffende schilder is niet meer in beeld en kan daarom niet naar zijn ervaringen worden gevraagd.

Het genoemde significante kleurverschil is niet door de deskundige in het schilderwerk van de deurkozijnen aangetroffen. Omdat er geen kleurverschillen zijn waargenomen, is het overschilderen van de deurkozijnen naar oordeel van de deskundige dan ook niet nodig.
De consument kan overwegen om de kleine eerdergenoemde onregelmatigheden in twee deurkozijnen over te (laten) schilderen. Wanneer de consument besluit om de twee deurkozijnen over te schilderen, is het is echter raadzaam om alle deurkozijnen in zijn geheel over te schilderen zodat onderling geen kleurverschillen kunnen ontstaan.

De deskundige heeft in het betreffende schilderwerk geen significante kleurverschillen kunnen waarnemen, anders dan het kleine stukje licht gekleurde verf op een deurkozijnstijl. Normaliter gebruikt de schilder de verf uit één pot en zal daarbij altijd gelijk werk maken. Dat wil zeggen dat hij niet halverwege een kozijn zal overstappen op een nieuwe pot verf. Wanneer er nog oud materiaal over is, kan dat beter direct gemengd worden met de overige verf zodat alles in dezelfde kleur wordt afgeschilderd. Omdat er twee laklagen zijn aangebracht, had de oude verf als eerste laag gebruikt kunnen worden en later in zijn geheel overgeschilderd met de nieuwe verf. De deskundige krijgt geen duidelijkheid uit welke pot verf de laatste laag op de kozijnen is toegepast. Hij beschikt ook niet over de natte verfmonsters.
De deskundige heeft kennisgenomen van de onderzoeksresultaten van [naam bureau] onder rapportnummer [nummer]. Het retourmonster met batchnummer [nummer] is samen met twee referentie monsters onderzocht. Uit de analyse van [naam bureau] komt naar voren dat de bindmiddelsamenstelling geen grote afwijkende verschillen laat zien. Het titaniumdioxide blijkt significant hoger en het ijzergehalte iets hoger in vergelijking met de overige monsters. Het pigment en niet-vluchtige gehalte van het klachtenmonster zijn hoger t.o.v. de referentiemonsters en het bindmiddelgehalte is lager. De glansgraad van het klachtenmonster is lager (54% hoek 60°). De overige referentie monsters meten een glansgraad van 83 en 89%.
[naam bureau] concludeert dat het klachtenmonster, zoals aangeleverd door de klant, sterk afwijkend is t.o.v. alle referenties Lei geproduceerd in 2012. [naam bureau] is van mening dat het product mogelijk is vermengd met een donker type van dezelfde kwaliteit. De deskundige heeft expliciet aan de consument gevraagd of hij de verf mogelijk vermengd heeft met een donkere kleur. De consument ontkent dit ten stelligste.
Naar oordeel van de deskundige is het vreemd dat er meer wit pigment (Titaandioxide) in het betreffende klachtenmonster is aangetroffen. De kleur zou daardoor lichter moeten zijn en niet donkerder. Dit strookt niet met de conclusie van [naam bureau] dat de verf met een donker type van dezelfde kwaliteit zou zijn vermengd. De lagere glansgraad kan verklaard worden doordat er minder bindmiddel in het klachtenmonster is aangetroffen. Er kan ook sprake zijn dat de verf niet of onvoldoende goed opgeroerd is waardoor een inhomogeen mengsel is ontstaan.
De ondernemer heeft de kleuropstreken zoals die door [naam bureau] zijn gemaakt ter beoordeling aangeboden aan de deskundige. Op deze opstreken is duidelijk het kleurverschil tussen het klachtenmonster en de referentiemonsters zichtbaar. De kleur is duidelijk donkerder. Om het kleurverschil te duiden heeft de deskundige deze vergeleken met de kleurenstaal 84 van [naam verfbedrijf]. Het klachtenmonster komt qua kleur praktisch overeen met de kleur [naam verfbedrijf] Leem.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting is de commissie van oordeel dat niet gezegd kan worden dat de ondernemer de tussen partijen gesloten overeenkomsten niet deugdelijk is nagekomen. Op basis van het rapport van de deskundige acht de commissie onvoldoende aangetoond dat sprake is van een gebrek in de levering in die zin dat kleurverschil aan de orde is. Nu de deskundige geen significante kleurverschillen heeft kunnen waarnemen, is een vergoeding als door de consument gewenst niet aan de orde. Als het gebrek zodanig zou zijn geweest als de consument wil doen voorkomen, had de schilder niet door moeten gaan met het verwerken van de verf; dit kan niet met succes aan de ondernemer worden tegengeworpen. De klacht treft geen doel.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Doe-Het-Zelfbedrijven op 22 februari 2018.