Raambekleding bezit niet de eigenschappen die consument mocht verwachten

  • Home >>
  • Wonen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Wonen    Categorie: (non)conformiteit / Schadevergoeding product/dienst    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 127026/130863

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument kocht partijen raambekleding inclusief plaatsing. De consument is ontevreden omdat de raambekleding van de muur af valt, koortjes stroef lopen, ratelen of vastlopen. De consument verlangt ontbinding van de overeenkomst. De ondernemer heeft geen verweer gevoerd. Op grond van het deskundigenrapport staat voor de commissie vast dat de raambekleding niet de eigenschappen bezit die de consument, mede gelet op de aard van de zaak, op grond van de overeenkomst heeft mogen verwachten. De commissie verklaart naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid dat de overeenkomst is ontbonden. De klacht is gegrond.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit de op 9 januari 2019 gesloten en op 14 augustus 2019 nog aangevulde
overeenkomst. Daarbij heeft de ondernemer zich verbonden om in opdracht van de consument
plisségordijnen en duettes (hierna: raambekleding) te maken en op te leveren tegen een te betalen
prijs van € 14.750,–.

Standpunt van de consument
Het standpunt van de consument luidt in hoofdlijn als volgt.

De consument kocht partijen raambekleding inclusief plaatsing. De raambekleding is in delen
geplaatst, de eerste in januari 2019 en de laatste partij zomer 2020. De consument is ontevreden
omdat de raambekleding van de muur af valt, koortjes lopen stroef, ratelen of lopen vast. Op 7
februari 2019 en op 23 juli 2020 heeft (de vrouw van de) consument geklaagd en meermalen
langsgekomen monteurs hebben de problemen maar deels verholpen. Ook ontstaan er steeds weer
nieuwe klachten. Het lijkt er op dat een slechte partij is geplaatst. Het geduld van de consument is op.
Toen de (gemachtigde van de) consument op 21 april 2021 een ingebrekestelling heeft gestuurd,
heeft de ondernemer op 3 juni 2021 telefonisch het aanbod gedaan de overeenkomst te ontbinden,
maar helaas werd dit voorstel niet per mail bevestigd. Op 1 juli 2021 heeft de consument middels een
aangetekend schrijven de overeenkomst buitengerechtelijk ontbonden, maar de ondernemer
reageerde niet en betaalde de € 14.750,– niet terug.

De consument verlangt kort gezegd ontbinding van de overeenkomst.

Standpunt van de ondernemer
De ondernemer heeft geen verweerschrift ingestuurd.

Deskundigenrapport
De deskundige heeft in het rapport in hoofdlijn het volgende geschreven.

De producten zijn te verdelen in de schuine, ingespannen en vrij hangend. De schuine producten zijn correct echter zijn bij 1 product tijdens het
onderzoek de koorden uit de koordverbinder geschoten. Dit is te herstellen. De ingespannen
producten zijn zwaar te bedienen, doordat deze te strak zijn afgesteld. De vrij hangende producten
zijn voorzien van een zogenaamd comfortkoord. Deze bediening zorgt ervoor dat het product geen lange
koorden heeft. Bij het laten zakken van het product moet dit in één beweging geleidelijk in z’n geheel
naar beneden zakken. Dit gebeurt bij de onderhavige producten niet. Ze blijven halverwege steken en
moeten handmatig geholpen worden om helemaal gesloten te worden. Bij diverse producten gaat ook
dat niet. Daarbij maken de producten een schurend en ratelend geluid. De producten functioneren
niet of niet naar behoren. In de afgelopen 3 jaar heeft de servicedienst van de fabrikant meerdere
pogingen gedaan tot herstel, hetgeen tot op heden niet is gelukt. Herstel of reparatie is ook niet
mogelijk.

De omvang van de klacht(en): Ernstig
Is herstel of reparatie technisch mogelijk? Nee. De comfortkoord bediening is niet te herstellen. Vervangen zou de enige optie zijn.

Beoordeling van het geschil
De commissie overweegt als volgt.

Op grond van het deskundigenrapport staat voor de commissie vast dat de raambekleding niet de
eigenschappen bezit die de consument, mede gelet op de aard van de zaak, op grond van de
overeenkomst heeft mogen verwachten. Omdat de afgeleverde raambekleding niet aan de
overeenkomst beantwoordt en de ondernemer tekort is geschoten in de verplichting tot (kosteloos)
herstel of vervanging, heeft de (gemachtigde van de) consument de overeenkomst bij aangetekende
brief van 1 juli 2021 mogen ontbinden. De commissie zal naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid verklaren dat de overeenkomsten zijn ontbonden. Alles bij elkaar oordeelt de commissie dat
ter beëindiging van dit geschil ook redelijk en billijk.

Alles bij elkaar concludeert de commissie dat de klacht gegrond is. Zoals haar Reglement voorschrijft,
zal de commissie bepalen dat de ondernemer (ook) het door de consument betaalde klachtengeld
moet vergoeden en behandelingskosten moet betalen. Wat partijen verder nog aanvoeren, bevat
geen (voldoende) concrete argumenten die de commissie anders kunnen doen oordelen.
De commissie beslist als volgt.

Beslissing
De commissie verklaart dat de overeenkomsten van 9 januari 2019 en 14 augustus 2019 zijn
ontbonden. Dit betekent hier dat de ondernemer de raambekleding zonder kosten voor de consument
moet terughalen tegen gelijktijdige (terug)betaling aan de consument van een bedrag van
€ 14.750,–.

De commissie bepaalt dat de ondernemer dit moet nakomen en wel binnen een maand na de
verzenddatum van dit advies. Als de ondernemer dit niet binnen die maand heeft gedaan, moet de
ondernemer ook de wettelijke rente over € 14.750,– betalen vanaf een maand na de verzenddatum
van dit bindend advies tot de dag van volledige betaling.

De commissie bepaalt dat de ondernemer aan de consument ook € 152,50 voor betaald klachtengeld
moet vergoeden.

De commissie bepaalt dat de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd is.

De commissie wijst het meer of anders door de consument verlangde af.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen, bestaande uit mr. M.G.W.M. Stienissen, voorzitter,
J.E. Lübbers en mr. E.J.P.J.M. Kneepkens, leden, op 3 maart 2022.