Restitutie na tijdelijke sluiting sportschool

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Sport en Beweging    Categorie: Overeenkomst    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 145743/159638

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De betreffende sportschool is tijdelijk gesloten geweest wegens de overheidsmaatregelen omtrent Covid-19.. Omdat er niet gesport kon worden, heeft de ondernemer de consument een aantal alternatieven geboden. De consument is niet akkoord gegaan met de geboden alternatieven en wil de reeds betaalde contributiegelden terug. De ondernemer heeft geen verweer gevoerd bij de commissie. De commissie wijst de vordering van de consument toe, nu deze onweersproken is en redelijk overkomt. De klacht is gegrond.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een in 2014 tussen partijen tot stand gekomen Sportschoolabonnement.

De consument heeft op 14 mei 2021 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Het geschil betreft dat ondernemer te [naam stad] het abonnementsgeld, zonder mij daarover te informeren, heeft laten doorlopen ten tijde van de tweede coronalockdown (15 december 2020 tot 19 mei 2021). Ik heb het bedrijf laten weten dat ik hier niet mee akkoord ga en ook geen behoefte heb aan alternatieven. Tot op heden weigeren ze het bedrag terug te betalen. Ik heb hierover juridisch advies ingewonnen en wettelijk gezien mag dit niet, omdat zij niet de diensten kunnen leveren zoals is overeengekomen.

Ik heb meerdere keren mailcontact gehad met de ondernemer; zij bieden steeds andere alternatieven aan maar ik heb steeds duidelijk gemaakt dat ik hier geen behoefte aan heb en het lidmaatschapsgeld over de periode 15 december 2020 tot 19 mei 2021 terug wil ontvangen. Mijn voorstel is teruggave van het lidmaatschapsgeld dat ondernemer onterecht heeft geïnd over de periode 15 december 2020 tot 19 mei 2021. Dat betreft het bedrag van € 99,16.

Standpunt van de ondernemer
De ondernemer heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid zijn standpunt aan de commissie kenbaar te maken.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De ondernemer heeft in dit geding geen verweer gevoerd. De klacht is dus niet weersproken, zodat deze vaststaat.

Het gevorderde komt de commissie noch onrechtmatig noch ongegrond voor en zal dan ook worden toegewezen op na te melden wijze.

De commissie acht de klacht daarom gegrond.

Op basis van het reglement van de commissie is de ondernemer – nu terecht is geklaagd – ook gehouden om het klachtengeld te voldoen aan de consument, en ook om de behandelingskosten te betalen aan het secretariaat van de commissie. Die behandelingskosten worden de ondernemer separaat in rekening gebracht.

Beslissing
De ondernemer betaalt aan de consument € 99,16.

Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 52,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie de bijdrage in de behandelingskosten van het geschil verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Sport en Beweging, bestaande uit mr. M.L.J. Koopmans, voorzitter, drs. W. Nienhuis en de heer J.G. Boelens, leden, op 24 juni 2022.