schade aan laminaatvloer ontstaan door onvoldoende bescherming onder meubels. Laminaat is voldoende krasvast.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Doe-Het-Zelfbedrijven    Categorie: Ondeugdelijke levering/(non)conformiteit    Jaartal: 2016
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 99368

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 14 mei 2015 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een laminaatvloer merk/type [merk/type naam]  tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van €  775,–.
De overeenkomst is uitgevoerd op dezelfde datum.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De vloer vertoont slijtageplekken onder stoelpoten en een opstapkruk alsmede een kruk met vilt onder de poten.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Er is door de leverancier onderzoek gedaan en geconstateerd dat de beschadigingen zijn ontstaan door externe oorzaken. De klacht is op basis hiervan afgewezen. 
 
Deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.

Op plaatsen waar stoelen over de vloer schuiven zijn kleine, lichter gekleurde, vlekjes zichtbaar.
Deze vlekjes zijn slechts enkele millimeters doorsnee en kunnen met enige moeite waargenomen wor-den. De foto’s die door consument in het dossier zijn gevoegd, geven de vlekken ernstiger weer dan ik ter plaatse heb kunnen constateren. Wellicht dat lichtinval een belangrijke rol speelt, tijdens mijn bezoek was het relatief donker.

Primair is de klacht van consument dat de vloer te snel slijtage vertoont onder schuivende delen. Ik heb met een macroscoop de schade aan de vloer onderzocht. Foto 1 is een sterke vergroting, waarbij in acht moet worden genomen dat deze hele foto in werkelijkheid slechts ongeveer een centimeter beslaat. De aangetekende vlek (foto 1a) is in werkelijkheid slechts enkele millimeters in doorsnee. Deze foto geeft weer dat er een afgeplat vlak op het laminaat is ontstaan ten gevolge van het schuiven van, in dit geval, plastic dopjes onder de stoelpoot.

Foto 1a geeft duidelijk weer dat het slijtvlak minder transparant is. Dit tekent op de vloer visueel, door de reflectie van strijklicht lichter af. Dit soort vlekjes is wat hier op de vloer zichtbaar wordt onder de schuivende delen. Kleine vlekjes die, doordat ze lichter zijn van kleur, ook veel beter zichtbaar zijn op een donkere laminaatvloer dan dat ze zouden zijn op een lichtere ondergrond.

Uit foto 1 blijkt enerzijds dat de lichte vlekjes het gevolg zijn van slijtage. Nagenoeg zeker veroorzaakt door de stoelpoot die met een plastic dopje onvoldoende bescherming biedt. Wat ik tevens uit dit onderzoek opmaak is dat de melamine, doorzichtige slijtlaag van het laminaat, op de plaats van de slijtage (afgeplat slijtvlak foto 1a) nog steeds een goede dichtheid heeft. De melamine ziet er eenvoudig gezegd goed uit, er is geen vulkanisatie, onzuivere melamine of iets dergelijks zichtbaar.
Alle slijtage vlekken, met uitzondering van de krassen die later behandeld worden, hebben dezelfde kenmerken. Ik zal ze verder ook niet afzonderlijk toelichten.

Ik heb het eerder al aangegeven; de woonkamerstoelen zijn onvoldoende beschermd geweest. Nu is plakvilt onder het plastic dopje bevestigd, maar de consument geeft aan dat dit in het begin niet zo is geweest. Foto 2 geeft een beeld van de stoelpoot nadat de consument een viltje heeft verwijderd, waardoor de poot is zoals die was tijdens het ontstaan van de klacht.

Een onbeschermd plastic dopje beschadigd laminaat zonder enige twijfel. Er zal een matte witte waas door ontstaan en als er bijvoorbeeld een korreltje zand op de vloer ligt dan ontstaat doordat het korreltje niet in het zachtere vilt opgenomen kan worden een “diepe” kras. Deze krassen zijn overigens ook op foto 1 waar te nemen. Op foto 1b heb ik ze gemarkeerd. Foto 2a geeft overigens dergelijke krassen weer in het kunststof dopje onder de stoelpoot.

Bij de fauteuil zijn de houten poten, zo geeft consument aan, altijd voorzien geweest van viltbescherming. Ik heb de poten en de daaronder geplaatste viltbescherming onderzocht. Foto 3 geeft een beeld van het vilt. Op de foto is goed te zien dat het vilt is vastgezet met 2 metalen nagels (per poot). Het vilt is inmiddels erg dun geworden, waardoor de metalen koppen zo goed als aan de oppervlakte zitten. Bovendien is het vilt niet overal evenwijdig ingedrukt, waarbij het vilt aan één zijde vaak al nagenoeg geen dikte meer heeft. Ik acht het erg waarschijnlijk dat de nagels en het hout van de poot het laminaat raken als er iemand in de fauteuil zit. Zelfs al zou het vilt nog wel de dikte hebben om directe raakvlakken met hout en laminaat te voorkomen dan nog is het vilt inmiddels zo dun en hard geworden dat het de evt. verontreinigingen, zoals zandkorrels, onvoldoende op kan nemen waardoor weer versneld slijtage ontstaat.

Ook bij de kruk in de keuken speelt een gelijkwaardig probleem. Foto 4 geeft een beeld van de viltbe-scherming, maar inmiddels is het vilt zover versleten dat het plastic huis waarin het vilt is bevestigd het laminaat raakt.

Tevens geeft de consument als klacht aan dat er te makkelijk krassen in de vloer ontstaan. Foto 5 en foto 6 zijn beide duidelijk zichtbare krassen die zich voor de achterdeur in de woonkamer manifesteren. Deze zijn door mij met de zakmacroscoop onderzocht, waarbij ik duidelijk waarneem dat de toplaag mechanisch is ingedrukt. Dit is duidelijk een gebruikersschade die voor wat betreft de vorm van de indrukking in het laminaat goed veroorzaakt zou kunnen zijn door de bolle nagels onder in de bank. Vaststellen kan ik dit echter niet, ik kan slechts vast stellen dat het gebruikersschade is.

Aanwezigheid klachten

Waar en over welke oppervlakte doen zich de klachten voor en eventuele overige feitelijke gegevens:

De klachten, uitgezonderd de krassen van foto 5 en 6, bevinden zich allen op plaatsen waar meubels met onvoldoende bescherming over de vloer schuiven.

De krassen van foto 5 en 6 bevinden zich voor de achterdeur.

Technisch oordeel
 
In de eerste plaats is de bescherming onder de meubels aantoonbaar ontoereikend. De schade is hier zeker door ontstaan. De consument ontkent dit overigens ook niet. Zij is van mening dat deze schade niet zo snel had mogen ontstaan.

Ik heb voor zover mogelijk de melamine toplaag van het laminaat visueel onderzocht. Met de macroscoop (45x vergroting, foto 1) neem ik geen afwijkingen in de slijtlaag waar. Ook uit ervaring ben ik van mening dat de gebrekkige krasbescherming zoals hier is geconstateerd, op een dergelijk donkere laminaatvloer, makkelijk deze schade kan veroorzaken.

Er zijn voor mij geen aanwijzingen die er op duiden dat het laminaat onvoldoende krasbestendig zou zijn.

Desgewenst kan de feitelijke slijtweerstand in externe laboratoria middels bepaling van de taberwaarde worden onderzocht. Hiervoor zijn wat stukjes ongebruikt laminaat nodig uit de vloer/partij die hier geplaatst is. De kosten voor een dergelijke meting zullen naar schatting rond de € 1000,– bedragen.

Beoordeling van het geschil

De commissie oordeelt allereerst dat nieuwe klachten over kleur en toplaag, gedaan en geuit na indiening van het klachtformulier in beginsel niet kunnen worden behandeld. Dat is in deze zaak niet anders.

De commissie heeft kennis genomen van de bevindingen en conclusies van de deskundige en maakt deze tot de hare. Daar uit blijkt dat de bescherming onder de meubels aantoonbaar ontoereikend is en de schade hier zeker door is ontstaan, alsmede dat  er geen aanwijzingen zijn die er op duiden dat het laminaat onvoldoende krasbestendig zou zijn. In zoverre is de klacht dus onterecht en is het aanbod van de ondernemer – kosteloze levering van 4 pakken laminaat – redelijk. Gelet op het vorenstaande is vervanging van laminaat door de consument voor diens risico. De consument heeft zich nog beklaagd over de behandeling van de klacht door de ondernemer, maar naar het oordeel van de commissie is daar niets op aan te merken.

De commissie acht het aanbod dat de ondernemer heeft gedaan, voordat het geschil bij de commissie aanhangig is gemaakt, redelijk. De consument is ten onrechte niet op dit aanbod ingegaan. De commissie acht de klacht ongegrond.
De ondernemer is gehouden te handelen overeenkomstig zijn aanbod, nu de commissie dit een redelijke oplossing van het geschil acht.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

De ondernemer is gehouden te handelen overeenkomstig zijn aanbod, indien en voorzover daaraan nog niet is voldaan.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Doe-Het-Zelfbedrijven op 17 februari 2016.