Schade aan ovendeur veroorzaakt door oorzaak van uitenaf. Geen schadevergoeding.

  • Home >>
  • Elektro >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Elektro    Categorie: Schadevergoeding    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ELE04-0077

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een in mei 2002 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren een fornuis ”Indesit kp 9507 xe/o” tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 669,60. De levering vond plaats op of omstreeks 21 mei 2002.   De consument heeft in mei 2003 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De ovendeur sluit niet meer goed en de ventilator werkt niet meer. De ondernemer heeft naar aanleiding van de klachtmelding uiteindelijk een monteur langs gestuurd. Volgens deze monteur was de oven bij levering reeds beschadigd. Hij adviseerde mij met de ondernemer te onderhandelen. Met de oven ben ik dan ook naar het betreffende filiaal van de ondernemer gegaan, maar daar weigerde men de oven te beoordelen en de klacht in behandeling te nemen. Volgens de fabriek is de oven niet meer te repareren.   De consument verlangt reparatie en indien dit niet mogelijk, is een nieuwe oven.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument geeft aan dat het fornuis bij levering niet was beschadigd en dat de klacht van het niet sluiten van de ovendeur zich 9 maanden na aanschaf van het toestel openbaarde. De klacht heeft derhalve een externe oorzaak.   De servicedienst van de fabrikant constateerde bij het servicebezoek dat de buitenmantel van het fornuis bij de scharnieren zwaar was beschadigd. Deze beschadiging verhindert het op juiste wijze sluiten van de ovendeur.   Ter zitting bood de ondernemer aan om ongeacht de uitspraak van de commissie de consument uit overwegingen van coulance een nieuwe oven tegen kostprijs te leveren.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Het linkerscharnier van de oven zit los en kan niet meer worden teruggeplaatst. De ovendeur is normaliter uitneembaar; de scharnieren kunnen dus worden losgemaakt. De bevestiging van beide scharnieren aan de ovenkist zitten volledig los. De twee montageschroeven zijn per bevestiging los gaan zitten in de ovenkist. Tijdens het gebruik heeft het emaille los gelaten en is het materiaal vervormd.   De oven is momenteel totaal niet meer te gebruiken.   De defecte onderdelen zouden kunnen worden vervangen, maar economisch bezien is dit geen haalbare oplossing.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De juistheid van de feitelijke klacht staat tussen partijen vast en volgt bovendien uit het rapport van de geraadpleegde deskundige. Het geschil betreft nog de vraag of de ondernemer al dan niet onder de van toepassing zijnde garantie de schade aan de scharnieren van de ovendeur en aan de binnenkant van de ovenkist voor zijn rekening dient te nemen. De commissie beantwoordt deze vraag onder de voorliggende gegevens in ontkennende zin. Uitgaande van het gegeven dat de consument ongeveer een jaar na levering de klacht aan de ondernemer heeft gemeld, kan er immers van worden uitgegaan dat de oven bij levering wat betreft het sluiten van de ovendeur de eigenschappen heeft gehad die de consument bij normaal gebruik mocht verwachten. De thans aan de orde zijnde defecten ontstaan niet spontaan tijdens het gebruik. De scharnieren moeten tijdens het gebruik of wellicht tijdens vervoer of verplaatsen door een externe oorzaak zijn geforceerd. Welke oorzaak dat precies is geweest kan noch een deskundige, noch de commissie achterhalen, daar de gebruiksomstandigheden zich aan de oordeelvorming van de deskundige en de commissie onttrekken. Voor oorzaken welke zijn terug te voeren op abnormaal of oneigenlijk gebruik, biedt een garantie geen uitkomst.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen op 13 december 2004.