Scherf van deksel tajine bij eerste gebruik

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Glas, Porselein en Aardewerk    Categorie: Product voldoet niet aan verwachtingen(non-conformiteit)    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 122815

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

Bij het in gebruik nemen van de tajine, heeft de consument de deksel ervan op het aanrechtblad gezet en is er een splinter van af gespat. Anders dan de consument meent is de commissie van oordeel dat de ondernemer daarvoor niet aansprakelijk is. De ontstane (stoot)schade is het gevolg van een ongelukkige samenloop van omstandigheden, van pech.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 3 november 2018 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een Staub tajine, 28 cm. doorsnede, tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 179,–.

De levering vond plaats op of omstreeks 3 november 2018.

Het geschil betreft de vraag of de tajine voldoet aan de eisen die de consument er aan mag stellen.

De consument heeft op 7 november 2018 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Op de dag van aankoop van de tajine heeft de consument deze gebruikt. Toen de consument de deksel van de tajine op het aanrechtblad zette is er een splinter van af gespat.

De consument heeft de tajine niet onoordeelkundig gebruikt, maar op de manier waarvoor deze bedoeld is. De consument mocht verwachten dat de tajine, zeker gelet op de prijs en kwaliteit ervan, tegen een stootje zou kunnen en er tegen zou kunnen dat de deksel op het aanrecht gelegd wordt.

De ondernemer heeft op de klacht van de consument niet gereageerd zoals zou moeten. De ondernemer legt de verantwoordelijkheid geheel bij de consument en stelt dat keramiek niet onder garantie valt.

De ondernemer heeft aangegeven wel wat te willen doen, maar slechts uit coulance. Ook verwijst de ondernemer voor afwikkeling van de klacht rechtstreeks naar zijn leverancier.

De consument verlangt vervanging van de deksel van de tajine, dan wel ontbinding van de koopovereenkomst.

Standpunt van de ondernemer
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument heeft de deksel beschadigd tijdens gebruik ervan. Daarom kan de consument geen beroep doen op garantie of op het consumentenrecht. De ondernemer heeft dat nog nagevraagd bij de importeur.

De consument heeft erkend dat de schade ontstaan is door gebruik. De ondernemer kan daarbij niet oordelen of sprake was van, zoals de consument aangaf, lichtjes aantikken. Dat is een vage omschrijving. De ondernemer heeft de consument correct te woord gestaan en van alles ondernomen om de consument tegemoet te komen.
De ondernemer heeft aangeboden om een nieuwe tajine te leveren met 50% korting. Daarnaast is aan de consument aangeboden om zodra een tajine bij de importeur terug zou komen met een gebrek aan de bodem de deksel daarvan kosteloos aan de consument te leveren. De consument heeft ook de contactgegevens van de importeur gehad, zodat zij zelf een en ander kort kon sluiten.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.
De consument heeft de tajine voor aankoop in handen gehad. De tajine stond in de winkel, er is geen ander exemplaar geleverd. De ondernemer heeft na de aankoop de tajine samen met de consument zorgvuldig ingepakt. De tajine was helemaal gaaf, de ondernemer heeft geen gebreken geconstateerd.

Bij de beoordeling van de schade is geen gebrek aan het materiaal zelf geconstateerd. Er was sprake van een gladde breuk, er waren nergens puntjes of onvolkomenheden te zien.

De fabrikant verleent garantie, maar daar kan in dit geval geen beroep op gedaan worden. De consument heeft immers aangegeven dat de schade is ontstaan bij aantikken van de deksel op het aanrecht. Of dat licht is geweest en meer specifiek wat dan precies licht is kan niet worden vastgesteld.

De importeur heeft aangeboden om een vervangend deksel te leveren zodra er een tajine met een gebrekkige bodem terug zou komen. Aan de consument is telefonisch meegedeeld dat dat ongeveer tweemaal per jaar voorkomt. In de tussen tijd zou de consument de tajine gewoon kunnen blijven gebruiken, door de beschadiging is de functionaliteit niet aangetast.
De consument wenste daar geen gebruik van te maken. Een losse deksel is niet te bestellen.

Deskundigenrapport
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.

Het betreft een scherf van ca. 2,5 x 6 mm die van de rand is gestoten. In het breukvlak van het aardewerk is geen onregelmatigheid (insluiting) zichtbaar.

De deskundige heeft geen gebrek geconstateerd aan het aardewerken deksel. Het scherfje is niet meer aanwezig.
De deskundige heeft niet kunnen vaststellen of er een scherp puntje aan het deksel of het scherfje heeft gezeten, maar als dat het geval was geweest, dan was dat zeer waarschijnlijk direct na aankoop door consument al geconstateerd dan wel had dat geconstateerd kunnen worden als ruw plekje.
Mogelijk heeft er door een ongelukkige samenloop van omstandigheden iets op het aanrechtblad gelegen, want het is inderdaad niet zo dat een dergelijk deksel bestemd voor huishoudelijk gebruik extreem gevoelig is voor beschadiging.

Herstel is praktisch niet mogelijk. Dat vraagt herstel van het aardewerk met herstel van de glazuurlaag. De tajine met het deksel is nog bruikbaar. Het aardewerk is relatief hard en weinig poreus.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De consument heeft een tajine gekocht, waaraan direct na aankoop schade is ontstaan bij neerzetten of neerleggen van de deksel op het aanrecht.

De fabrikant verleent twee jaar garantie op keramiek. Volgens de garantievoorwaarden van de fabrikant valt stootschade niet onder de garantie.

Naar het oordeel van de commissie is voldoende aannemelijk geworden dat sprake is van stootschade, en daarmee dat geen beroep gedaan kan worden op de fabrieksgarantie.

De consument beroept zich er op dat de geleverde tajine niet voldoet aan hetgeen zij mocht verwachten.

Artikel 7:18 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek luidt:
Een zaak beantwoordt niet aan de overeenkomst indien zij, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. De koper mag verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn (…).

De consument heeft zelf aangegeven dat de tajine normaal te gebruiken is, hetgeen ook door de door de commissie ingeschakelde deskundige wordt bevestigd. Omdat de beschadiging geen invloed heeft op het normaal gebruik is naar het oordeel van de commissie dan ook geen beroep mogelijk op artikel 7:18 van het Burgerlijk Wetboek.

Als de consument daar wel een beroep op had kunnen doen zou, omdat de schade zo kort na de levering van de tajine ontstaan is, het vermoeden zijn dat de schade het gevolg is van een gebrek in het product dat reeds bij de aflevering aanwezig was.

De ondernemer heeft echter aangegeven dat het product bij de levering door de ondernemer en de consument zorgvuldig ingepakt is en dat daarbij geen sprake was van enige zichtbare schade. De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft aangegeven dat bij onderzoek geen onregelmatigheden aan het materiaal vastgesteld konden worden. Naar het oordeel van de commissie is daarmee voldoende aannemelijk geworden dat geen sprake is geweest van een op het moment van levering aanwezig gebrek aan het product.

De ontstane schade is daarmee het gevolg van een ongelukkige samenloop van omstandigheden, van pech, hetgeen echter niet aan de ondernemer kan worden tegengeworpen.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Glas Porselein en Aardewerk, bestaande uit mr. F.H.C.M. van Schaijk, voorzitter, ing. H.M. Mulder en mr. C.A. Bontje, leden, op 12 juli 2019.