Speciaal vervaardigd glas-in-lood in ruiten deur niet symmetrisch en dient te worden vervangen. Schadevergoeding

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Doe-Het-Zelfbedrijven    Categorie: Ondeugdelijke levering/(non)conformiteit    Jaartal: 2016
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 95819

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een in februari 2015 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een glas in lood deur tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 630,–. Het glas in lood was niet af fabriek in de deur, doch is op verzoek van de consument speciaal vervaardigd in de door hem gewenste kleurstelling.
De overeenkomst is uitgevoerd in april 2015. De consument heeft de deur niet aanvaard.

De consument heeft een bedrag van € 630,– niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Er is sprake van ondeugdelijke levering. Het lood is onregelmatig aangebracht en varieert in dikte. Het glas in lood is niet symmetrisch, links en rechts schelen een centimeter. De ondernemer heeft twee maal gepoogd verbetering aan te brengen, echter tevergeefs.

Voorts acht de consument de afhandeling van de klacht onbehoorlijk. De consument heeft geen vertrouwen meer in de ondernemer en vordert ontbinding van de koopovereenkomst.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Volgens de ondernemer is herstel naar behoren uitgevoerd en heeft hij een product geleverd dat voldoet aan de reguliere kwaliteitseisen. De ondernemer gaat niet akkoord met ontbinding van de koopovereenkomst.

Om het probleem op te lossen heeft hij nog aangeboden op zijn kosten het glas in lood in de deur te vervangen door fabrieksglas, waarmee de consument niet akkoord is gegaan.

Deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.

De deskundige heeft vastgesteld dat het glas in lood van de beide in de deur geplaatste ruiten onderling verschilt. De linker ruit is aan de rechterzijde scheef en de 3 horizontale loodstroken van de rechter ruit lopen niet gelijk met die van de linker ruit.

De deskundige oordeelt dat herstel niet mogelijk is en dat beide ruiten zullen moeten worden vervangen. Hij begroot de daaraan verbonden kosten op € 350,– inclusief btw.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De deskundige heeft gemotiveerd vastgesteld dat er sprake is van ondeugdelijke levering. De commissie volgt het oordeel van de deskundige, nu dit ook verder onweersproken is gebleven en zijn oordeel ook wordt bevestigd door foto’s die bij het rapport zijn gevoegd.

De klacht is derhalve gegrond.

De commissie volgt eveneens het oordeel van de deskundige, dat vervangen van het glas in lood een bedrag van € 350,– inclusief btw vergt nu ook dit verder niet is weersproken en de kostenraming de commissie ook redelijk voor komt.
Nu de deur als zodanig kennelijk goed is nu daarover niet is geklaagd, gaat het de commissie te ver om de gehele koopovereenkomst te ontbinden, zoals de consument heeft gevorderd, maar zal zij bij wijze van schadevergoeding een bedrag van € 350,– toewijzen.

Beslissing

De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 350,–.

Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag als volgt verrekend.

Aan de ondernemer wordt € 280,– betaald en aan de consument € 350,–.

De commissie wijst het meer of anders verlangde af.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Doe-Het-Zelfbedrijven op 1 oktober 2015.