Tegelzetter dient bij opdrachtgever na te gaan of hij de juiste tegels heeft gekregen, alvorens hij deze gaat verwerken.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Doe-Het-Zelfbedrijven    Categorie: Informatie    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: DOE08-0016

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op of omstreeks 2 november 2007 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van 44 dozen met wandtegels (IMPR. CAL.CREMA 34×56) tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 3.696,79. De levering vond plaats op of omstreeks 27 november 2007. De consument heeft op 7 december 2007 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft de verkeerde tegels geleverd. De tegelzetter kwam daar pas achter toen hij al ongeveer 15 m² had verwerkt. De consument heeft hierdoor schade geleden. Herstel van de gevolgen van deze foutieve levering heeft € 2.558,50 gekost. Bovendien is extra vertraging ontstaan bij de oplevering van de woning (extra stookkosten, dubbele woonlasten).   Ondanks het feit dat de consument twee maal per dag alle bouwmaterialen controleerde, was het voor hem niet mogelijk om de tegels tijdig vóór verwerking te bekijken.   De consument verlangt vergoeding van de directe kosten ad € 2.558,50 en een vergoeding van € 2.000,– voor de overige posten.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft de plicht om een geleverd product te controleren, alvorens daarmee aan de slag te gaan. Zou de consument de tegels tevoren hebben bekeken, dan had hij bemerkt dat onjuiste tegels waren afgeleverd. In dat geval zou de tegelzetter niet zijn begonnen met verwerken. De schade die de consument nu vordert is dus ontstaan door nalatigheid van zijn kant en de ondernemer acht zich daarvoor niet aansprakelijk. Slechts uit coulance zijn de tegels vergoed.   De geleverde tegels waren dusdanig anders van kleur, dat een monstertegel bij de bestelling absoluut niet nodig was. De ondernemer heeft nog voorgesteld om de zaak af te doen met een cadeaubon van € 1.000,– (naast het gratis omruilen van de tegels), maar de consument wilde dat voorstel niet accepteren. Tussen levering en plaatsing heeft ook enkele dagen gezeten, zodat de consument de tegels ook heeft kunnen beoordelen, te meer omdat ze afgeleverd worden in een deels open verpakking.   De omvang van de rekening van de aannemer is buiten alle proporties voor 15 m² tegelwand.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen. Tussen partijen staat vast dat de ondernemer aan de consument ondeugdelijke tegels heeft geleverd in die zin, dat de afgeleverde tegels niet overeenkomstig de bestelling waren. Vervolgens zijn alsnog de juiste tegels afgeleverd. De tegelzetter van de consument had echter al een deel van de eerste partij (ongeveer 15 m²) verwerkt. De consument verlangt nu een schadeloosstelling voor het feit dat een deel verwijderd en overgedaan moest worden.   De commissie is van oordeel dat de gemaakte fout van dien aard is, dat de ondernemer in dit geval niet alle aansprakelijkheid voor gevolgschade kan afwimpelen door erop te wijzen dat de consument de tegels niet eerst heeft bekeken, alvorens ze te verwerken. De commissie verwijst naar artikel 9, lid 1 van de toepasselijke Algemene Voorwaarden. Dit artikel verplicht de verkoper tot het inachtnemen van de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen en de uitvoering van de bestelling van goederen. In dit geval is volgens de stellingname van de ondernemer zelf overduidelijk zichtbaar dat de geleverde tegels niet de bestelde tegels waren. Bij het uitvoeren van de bestelling is kennelijk een verkeerd type tegels besteld door de ondernemer. Die fout acht de commissie dermate ernstig, dat voldoende is gebleken dat de ondernemer niet de van hem door de Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk verlangde bijzondere zorgvuldigheid in acht heeft genomen.   Daar staat tegenover dat de door de consument verlangde vergoeding buitensporig is. De commissie begroot de gevolgschade voor het vervangen van 15 m² tegels hoogstens op 4 uur werk voor het verwijderen en egaliseren van de vloer en (ruim bemeten) 4 uur werk voor het opnieuw leggen van de nieuwe tegels. Bij een uurtarief van € 45,– exclusief BTW (€ 53,55 inclusief BTW) levert dat een schadepost op van ten hoogste € 428,40, met voegsel en lijm af te ronden op maximaal € 475,–. Laat daar dan nog eens een soortgelijk bedrag bij komen voor het herstel van het stucwerk, dan zal een gevolgschade zeker niet hoger zijn dan een bedrag van € 1.000,–. In dat verband merkt de commissie op dat uit de door de consument ingezonden offerte voor herstelwerk niets valt te ontlenen ten aanzien van de aantallen m²’s of de omvang van het daarin opgenomen werk, zodat daaruit niet kan worden afgeleid dat de begroting van de commissie anders zou moeten zijn.   Hoewel de ondernemer zich (op grond van de hiervoor gegeven motivering) niet volledig vrij kan pleiten van aansprakelijkheid door te wijzen op de omstandigheid dat de consument tevoren de tegels had moeten controleren, een punt heeft hij daarmee wel. Van een tegelzetter mag worden verwacht dat deze bij zijn opdrachtgever verifieert of hij de juiste tegels heeft gekregen, alvorens hij deze gaat verwerken. Of de tegelzetter dat in dit geval ook heeft gedaan of wellicht heeft nagelaten of niet heeft kunnen doen, acht de commissie verder niet zo zeer van belang. Punt is dat dit een omstandigheid is die maakt dat de gevolgschade voor een deel moet worden toegerekend aan een omstandigheid die voor rekening en risico van de consument komt.   De voorgaande overwegingen voeren de commissie tot het oordeel dat in dit geval de schade, vast te stellen op € 1.000,–, 50:50 over partijen dient te worden verdeeld.   In de omstandigheid dat de ondernemer naast de nieuwe tegels ook een tegemoetkoming van € 1.000,– in tegoedbonnen heeft aangeboden vindt de commissie geen reden om anders te beslissen. Met tegoedbonnen kan de consument immers zijn tegelzetter niet betalen, dus doet een dergelijk aanbod niet volledig recht aan de aanspraak van de consument op vergoeding van zijn schade.   De door de consument verder nog gevorderde gevolgschade ad € 2.000,– is volstrekt ongespecificeerd en niet onderbouwd met enig stuk waaruit aard of omvang van deze schade zou kunnen worden afgeleid. Alleen al om die reden dient die post afgewezen te worden.   De klacht is dan ook ten dele gegrond.   Het voorgaande leidt dan tot de navolgende beslissing.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 500,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   Het door de consument meer of anders verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Doe-het-Zelfbedrijven, op 22 april 2009.