Tegoed niet vervallen na opzegging abonnement

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Sport en Beweging    Categorie: Overeenkomst    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 132160/160009

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

Tijdens de gedwongen sluiting van sportscholen kon de consument alleen kiezen om het abonnement bij de ondernemer door te betalen in ruil voor een tegoed. Dat tegoed kon gebruikt worden om gratis te sporten wanneer de sportscholen weer open mochten. Dit wilde de consument na een bepaalde tijd niet meer, hetgeen ertoe heeft geleid dat de consument het abonnement heeft opgezegd. Toen de sportscholen de deuren weer mochten openen, was de consument ondanks het opgebouwde tegoed niet welkom. De ondernemer heeft geen verweerschrift ingediend bij de commissie. De commissie neemt de klacht van de consument die onrechtmatig noch ongegrond overkomt aan, nu de klacht niet is weersproken door de ondernemer. De klacht is gegrond.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 31 oktober 2020 tussen partijen tot stand gekomen Sportschoolabonnement.

De consument heeft op 20 april 2021 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Op 25 mei 2021 heb ik de officiële klacht ingediend. Daarvoor had ik ook al een emailwisseling gehad met de ondernemer (zie bijlage voor mail). Ik ben meermalen bij het filiaal in [naam stad] geweest en heb mijn klacht uitgesproken tegen drie verschillende werknemers, die allemaal beloofd hebben contact op te nemen met ondernemer en vervolgens heb ik er alle keren niks van gehoord.

Ik heb in eerste instantie een compensatie in de vorm van een aantal weken “gratis” trainen aangeboden gekregen van de ondernemer. Dit hebben ze gedaan door abonnementsgeld in te houden, maar dan moest ik weer een jaar sporten daar en dat wilde ik niet.

Vervolgens heb ik mijn abonnement opgezegd, en toen de sportscholen weer opengingen kon ik ook niet gratis sporten daar.

Ik heb een deel van mijn betaalde abonnementsgeld teruggekregen, maar ik mis nog € 83,64 (zie bijlage “foto 2 klacht fff” voor berekening).

Update 13 dec 2021: Inmiddels heeft de ondernemer € 17,14 overgemaakt, en heb ik nog recht op € 66,62.

Ze hebben dit bedrag ingehouden voor het contract dat ik heb afgesloten voor de periode van 30 oktober 2020 tot 30 oktober 2021. Dat hebben ze gedaan omdat ik een tijd niet kon sporten tijdens de lockdown in 2020. Maar ik heb 15 december 2020 mijn abonnement opgezegd en vervolgens heb ik niet meer deze compensatie van € 66,62 teruggekregen. Eerst kreeg ik een half jaar geen reactie en toen ik een reactie kreeg lukte het de mensen van de klantenservice niet om te begrijpen dat ik deze ingehouden ‘contributie’ nu nooit heb gehad.

De consument verlangt dat de ondernemer nog € 66,62 overmaakt naar hem.

Ter zitting heeft de consument nog het volgende toegelicht.
Ik blijf bij mijn klacht en vordering. Bij de tijdelijke sluiting van de sportschool wegens Corona is mij geen keuze voorgelegd. Er was maar 1 mogelijkheid: doorbetaling van de contributie met later bij openen korting op de contributie in overeenstemming met de gesloten maanden. Omdat ik het abonnement heb opgezegd, heb ik die korting niet genoten, en wens ik het aldus misgelopen bedrag alsnog terug te ontvangen als zijnde onverschuldigd betaald. Ik had een eenjarig contract wat daarna maandelijks opzegbaar is geworden.

Standpunt van de ondernemer
De ondernemer heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid zijn standpunt aan de commissie kenbaar te maken.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De ondernemer heeft in dit geding geen verweer gevoerd. De klacht is dus niet weersproken, zodat deze daarmee vaststaat.

Het gevorderde komt de commissie noch onrechtmatig noch ongegrond voor en zal dan ook worden toegewezen op na te melden wijze.

De commissie acht de klacht daarom gegrond.

Op basis van het reglement van de commissie is de ondernemer – nu terecht is geklaagd – ook gehouden om het klachtengeld te voldoen aan de consument, en ook om de behandelingskosten te betalen aan het secretariaat van de commissie. Die behandelingskosten worden de ondernemer separaat in rekening gebracht.

Beslissing
De ondernemer betaalt aan de consument € 66,62.

Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 52,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie de bijdrage in de behandelingskosten van het geschil verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Sport en Beweging, bestaande uit mr. M.L.J. Koopmans, voorzitter, drs. W. Nienhuis en de heer J.G. Boelens, leden, op 24 juni 2022.