Toerekenbare tekortkoming makelaar.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Makelaardij    Categorie: Opdracht    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: MAK09-0186

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de uitvoering van de mondelinge overeenkomst met de ondernemer. De consument heeft namelijk in overleg met makelaarskantoor [naam makelaarskantoor] de ondernemer ingeschakeld voor een zogenaamde “collegiale verkoop” van de woning van de consument. Deze overeenkomst is door de ondernemer bij brief van 17 maart 2009 beëindigd. De ondernemer heeft aan de consument een factuur d.d. 17 maart 2009 gezonden voor een totaal bedrag van € 791,35 betreffende publicatiekosten. Hierop is door de consument een bedrag van € 297,50 betaald.   De consument heeft een bedrag van € 493,85 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   De consument heeft op 27 maart 2009 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft zonder toestemming van de consument geadverteerd en brengt deze kosten nu onterecht in rekening. Dit geldt temeer nu was afgesproken het meningsverschil hierover op te lossen bij gelegenheid van de verkoop van de woning. De samenwerking is door de ondernemer volkomen onverwacht opgezegd zonder enige motivering. De ondernemer heeft een en ander nooit schriftelijk willen uitleggen. In een telefoongesprek is duidelijk geworden dat de ondernemer onmin had gekregen met [naam makelaarskantoor]. De ondernemer is niet ingegaan op verzoeken van de consument een gesprek aan te gaan. Door de onverhoedse intrekking ging de Open Dag niet door waardoor de woning niet aan een breed publiek kenbaar is gemaakt.   De consument verlangt minimaal intrekking van de factuur van de ondernemer en restitutie van het gedeponeerde bedrag.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid zijn standpunt aan de commissie kenbaar te maken.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie constateert op grond van de stukken dat de ondernemer onverwacht de samenwerking met de consument heeft beëindigd. In de brief aan de consument wordt geen motivering hiervoor gegeven. Deze brief kwam bovendien op een ongelukkig tijdstip, te weten korte tijd voor de geplande Open Dag. De ondernemer is hierdoor toerekenbaar tekortgeschoten. Het is duidelijk dat hierdoor de woning niet aan een breed publiek kenbaar is gemaakt. Dit betekent dat de klacht gegrond is.   De publicatiekosten is de consument verschuldigd nu de ondernemer deze daadwerkelijk heeft gemaakt. Gelet op de toerekenbare tekortkoming van de ondernemer ziet de commissie aanleiding te bepalen dat de ondernemer aan de consument een bedrag van € 250,– aan geschatte schade dient te vergoeden.   Beslissing   De klacht is gegrond.   De ondernemer dient aan de consument een bedrag van € 250,– aan schadevergoeding te betalen. Met inachtneming van het vorenstaande wordt het depotbedrag van € 493,85 als volgt verrekend. Een bedrag van € 243,85 wordt aan de ondernemer overgemaakt, een bedrag van € 250,– wordt aan de consument gerestitueerd.   Overeenkomst het reglement van de commissie is de ondernemer bovendien gehouden een bedrag van € 75,– aan klachtengeld aan de consument te vergoeden.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Makelaardij op 5 februari 2010.