Tussen consument en koper is een afspraak gemaakt ten behoeve van de makelaar (derdenbeding). Daarop zijn echter geen algemene voorwaarden met geschillenregeling van toepassing. Commissie onbevoegd.

  • Home >>
  • Makelaardij >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Makelaardij    Categorie: Bevoegdheid    Jaartal: 2009
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: MAK06-0060

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de ingevolge de koopakte door de consument verschuldigde courtage van € 3.000,–.   Ambtshalve beoordeling   De commissie stelt vast dat het geschil voortvloeit uit een koopovereenkomst betreffende zogenaamde Maatschappelijk Gebonden Eigendom. Zakelijk weergegeven is sprake van een samenstel van overeenkomsten die beogen de eigendom van het appartementsrecht [adres] te Utrecht te doen overgaan van een verkopende eigenaar op de consument. Juridisch echter verwerft de consument de eigendom ten titel van een tussen hem als koper en de Stichting Portaal als verkoper gesloten koopovereenkomst. In die koopovereenkomst bepaalt art. 26: De makelaarscourtage ad. € 3.000,– inclusief BTW zal door koper conform de MGE regeling worden betaald e.a. door de notaris te verrekenen bij de eigendomsoverdracht.   Het geschil spitst zich toe op de vraag of de consument het hier genoemde bedrag verschuldigd is aan de voor de verkoper bemiddelende makelaar die in dit geschil is betrokken.   De commissie stelt vast dat van een overeenkomst van opdracht, zoals die tussen een consument en een makelaar gewoonlijk wordt gesloten en waarbij als gevolg van de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden, tevens de geschillenregeling van toepassing is, hier geen sprake is. Naar het oordeel van de commissie is wél sprake van een overeenkomst tussen de makelaar en de consument maar die overeenkomst is het gevolg van de toepasselijkheid van art. 6:253 BW op grond van de geciteerde bepaling. Er is sprake van een zogenaamd derdenbeding: tussen consument en koper is immers ten behoeve van de makelaar als derde bedongen dat deze tegenover van de koper/consument aanspraak heeft op betaling van de courtage. De makelaar heeft, door toezending van zijn factuur aan de consument, het beding aanvaard en heeft daarmee de contractuele band met de consument bevestigd. Niettemin is tussen de makelaar en de consument niet overeengekomen dat enige algemene voorwaarden toepasselijk zijn. Geen van de overeenkomsten geeft daarvoor enig aanknopingspunt. Zonder toepasselijkheid van de algemene voorwarden kan ook geen sprake zijn van toepasselijkheid van de geschillenregeling. De commissie is daarom onbevoegd.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De commissie verklaart zich onbevoegd van het geschil kennis te nemen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Makelaardij op 7 maart 2007.