Uit de feiten, een actieve bemoeienis gedurende lange tijd onder aansturing en instructie van de consument, vloeit voort dat er een bemiddelingsovereenkomst kan worden aangenomen. De inhoud van de overeenkomst is evenwel niet komen vast te staan. Niettemin is de consument op grond van de wet een redelijk loon verschuldigd.

  • Home >>
  • Makelaardij >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Makelaardij    Categorie: Factuur    Jaartal: 2009
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: MAK06-0072

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft door de consument betwiste factuur ad € 3.793,12 terzake van bemiddeling bij aankoop van een woning. Volgens de consument is geen overeenkomst gesloten.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer brengt zonder overeenkomst kosten in verband met begeleiding bij aankoop in rekening.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Er is wel degelijk een opdracht maar die is niet schriftelijk vastgelegd.   Beoordeling van het geschil   Tussen partijen staat vast dat de ondernemer en de consument reeds meerdere keren naar tevredenheid zaken hebben gedaan waarbij de opdracht wél was vastgelegd in een schriftelijk stuk. In dat verband staat vast dat de ondernemer begeleiding heeft gegeven bij aankoop van een woning en bij verkoop van diezelfde woning, alles in betrekkelijk korte tijd. Terzake van die opdrachten is gefactureerd en betaald. Aansluitend aan de uitvoering van de laatste opdracht heeft de consument gebruik gemaakt van de diensten van de ondernemer. De ondernemer heeft een veelheid aan stukken overgelegd, waarvan de inhoud of authenticiteit niet bestreden is door de consument, waaruit blijkt dat de ondernemer en de consument gecommuniceerd hebben over actieve bemoeienis van de ondernemer bij de aankoop van de woning van de consument aan de “straatnaam” in “plaatsnaam”, zulks onder aansturing en instructie van de consument. Zo zijn ook de prijsonderhandelingen door de ondernemer gevoerd. Desgevraagd heeft de consument ter zitting verklaard dat zij in de veronderstelling was dat deze diensten als extra service werden verleend, ofschoon zij ook heeft meegedeeld dat tussen haar en de ondernemer slechts sprake was van een zakelijke relatie. De commissie oordeelt dat wel een bemiddelingsovereenkomst kan worden aangenomen. Die vloeit uit de feiten, een actieve bemoeienis gedurende lange tijd onder aansturing en instructie van de consument, voort. Welke inhoud die overeenkomst exact had is evenwel niet vast komen te staan. De door de ondernemer overgelegde kopie van zijn aantekeningen is daartoe volstrekt onvoldoende. De NVM makelaar is op grond van art. 3 leden 1 en 3 van de NVM voorwaarden gehouden zijn aanbod aan de consument schriftelijk of elektronisch te doen. De makelaar handelt dus onjuist als hij er een gewoonte van maakt een aankoopopdracht niet schriftelijk te bevestigen, zoals hij ter zitting heeft meegedeeld. Met zaken doen op basis van vertrouwen heeft een dergelijke handelwijze niets van doen. Het is de plicht van de makelaar als professioneel contractant zijn particuliere wederpartij op een sluitende wijze voor te lichten over de rechten en plichten die over en weer uit de overeenkomst voortvloeien. De klacht is in zoverre gegrond. Niettemin is de consument wél op grond van de wet een redelijk loon verschuldigd. Gelet op alle omstandigheden van het geval stelt de commissie dat redelijk loon in het onderhavige geval vast op een bedrag van in totaal € 2.500,–.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De commissie verklaart de klacht gegrond en bepaalt dat de consument aan de ondernemer een bedrag van € 2.500,– verschuldigd is, inclusief kosten en BTW.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Makelaardij op 7 juni 2007.