Uitleg van garantie. Tussentijds herstel verlengt de garantie niet

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Schilders-    Categorie: Product voldoet niet aan verwachtingen(non-conformiteit)    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 124314

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument verlangt reparatie van houtrot en het opnieuw verven van de dakgoten/boeidelen na 3,5 jaar. Volgens de ondernemer is de garantietermijn verstreken. De commissie is het daarmee eens. Er gold een termijn van drie jaar en die is verstreken. Tussentijdse herstel- /nakomingswerkzaamheden door de ondernemer maken dit niet anders, omdat daardoor niet (steeds) een nieuwe garantietermijn begint te lopen.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 19 april 2015 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het doen van buitenschilderwerk tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 2.613,14.

De overeenkomst is uitgevoerd op 14 september 2015.

De consument heeft op 15 maart 2019 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

In februari 2019 bleek onder het hier aan de orde zijnde kozijn sprake te zijn van houtrot van 15 cm, en dit onder intacte verf aan de zuidzijde; ook de goten begonnen weer te bladderen.

Houtrotherstel is uitdrukkelijk meegenomen in de offerte. Duurzaam onderhoud is gegarandeerd met realisatie van een langere levensduur van de bouwdelen.

De consument verlangt reparatie van genoemde houtrot en het opnieuw verven van de dakgoten/boeidelen zonder dat daarvoor door de ondernemer kosten in rekening mogen worden gebracht.

Standpunt van de ondernemer
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De garantietermijn voor dit buitenschilderwerk bedraagt conform de van toepassing zijnde algemene voorwaarden 3 jaren, en is dus ruimschoots verstreken voor dit in 2015 uitgevoerde buitenschilderwerk. Door de consument is niet gekozen voor een verlengde garantietermijn van
3 jaren met tussentijdse controlebeurt.

Deze houtrot onder dit raam kozijn was niet aanwezig in 2015 en moet (dus) later zijn ontstaan.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De ondernemer blijft bij haar tegenover de consument ingenomen standpunt. Eerder heeft de ondernemer op verzoek van de consument herhaald aanvullende schilderwerkzaamheden uitgevoerd. Thans is de ondernemer daartoe niet meer gehouden omdat de garantietermijn is verstreken.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Vast staat dat bij dit buitenschilderwerk conform afspraak is toegepast als verf: Sikkens Rubbol XD Gloss. Dit betreft een product waarin (anders dan bij Sikkens Rubbol SB Plus) geen gesiliconiseerd alkydhars is verwerkt.

Het betreft daarom geen verf waarvoor de in artikel 13 lid 2 onder c van de hier van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden aangeduide garantietermijn geldt van 4 jaren, maar de garantietermijn van 3 jaren aangeduid in dat artikellid onder b.

Ten tijde van het indienen van deze klacht door de consument bij de ondernemer was die termijn van 3 jaren reeds verstreken. Tussentijdse herstel- /nakomingswerkzaamheden door de ondernemer maken dit niet anders, omdat daardoor niet (steeds) een nieuwe garantietermijn begint te lopen.

Los hiervan geldt dat door de verffabrikant/verfleverancier garantie op dit toegepaste verfproduct is gegeven voor de duur van twee jaren. Ook hier geldt dat die termijn ruimschoots is overschreden. In het midden kan daarom blijven of op die productgarantie een beroep kan worden gedaan via de ondernemer die het verfproduct heeft verwerkt.

Ten overvloede verdient nog het volgende te worden overwogen.

Ook moet voor juist worden gehouden de stelling van de ondernemer dat van de overeenkomst van partijen deel uitmaakt de aanvullende afspraak dat de overeengekomen garantie niet geldt voor het hier aan de orde zijnde kozijn, in het geval niet alsnog “neuslatten zijn toegepast” ter voorkoming van wateropeenhoping. De consument heeft niet gekozen voor die door de ondernemer geadviseerde houtrot- voorkomende aanpak.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Schilders-, Behangers- en Glaszetbedrijf op 23 augustus 2019.