Verhogen contributie is overeengekomen in het contract

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Sport en Beweging    Categorie: Overeenkomst    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 165187/169629

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument stelt dat het abonnement volgens de algemene voorwaarden in geval van blessure tijdelijk stopgezet mag worden. Tevens beklaagt de consument zich over het feit dat het maandelijkse tarief door de sportschool is verhoogd. De consument verlangt ontbinding van de overeenkomst zonder bijkomende kosten. De ondernemer stelt dat het abonnement doorbetaald moet worden in het geval van een tijdelijke stopzetting van het abonnement, zo blijkt uit de algemene voorwaarden. De maanden waarin niet gesport kon worden, mogen vervolgens na beëindiging van het abonnement worden ingehaald. De commissie constateert dat de ondernemer zich aan de overeengekomen voorwaarden heeft gehouden. De klacht is ongegrond.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 7 juni 2021 tussen partijen tot stand gekomen Sportschoolabonnement (gezamenlijk abonnement voor beide consumenten).

De consument heeft in februari 2022 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Ik heb in november 2021 een blessure gekregen en volgens de voorwaarden kan ik om die reden mijn abonnement tijdelijk stopzetten. Hier heb ik januari 2022 over gemaild, waar geen reactie opkwam. Mijn abonnement is tot de dag van vandaag niet stopgezet en de tarieven zijn verhoogd. In de voorwaarden wordt gesproken over een CBS-verhoging, maar er staat nergens dat dit tussentijds mag gebeuren. Daarbij reageert de sportschool nauwelijks op mijn berichten.

Ik heb een klacht ingediend en wil per direct weg bij de sportschool. Het bewijs van mijn blessure heb ik tal van keren aangeleverd, maar hier wordt niets mee gedaan. Ik betaal nog steeds het volledige bedrag inclusief verhoging.

Ik wil graag nog even reageren op het verweerschrift van de ondernemer. Buiten dat er wederom niet inhoudelijk op mijn verzoek gereageerd wordt staan er ook onjuistheden in. Allereerst het stopzetten vanwege mijn blessure. Hier is meerdere keren een bewijs van aangeleverd maar er is niet op geacteerd. Dit staat wel in hun voorwaarden, maar er is niets mee gebeurd. Daarnaast de verhoging; er staat in de voorwaarden inderdaad dat de ondernemer mag verhogen conform CBS. Echter staat hier niet dat dit tussentijds mag gebeuren. Ik kan nu niet eerder weg dan eind juni met een flinke bijbetaling inclusief de verhoging dus.

Maar in datzelfde contract mag de ondernemer wel meer geld aan mij vragen. Dat lijkt mij niet juist. Tot slot geeft de ondernemer aan dat ze mij meerdere opties hebben gegeven. Ik ben benieuwd welke opties dit zijn, ik heb de mailwisselingen al toegevoegd aan mijn dossier; wellicht dat jullie deze opties lezen, want ik zie deze niet benoemd. Ik ben van mening dat de ondernemer te kort is geschoten richting mij als consument en ik hierom op het moment van de verhoging mijn contract kan ontbinden.

De consument verlangt per direct opzegging van het abonnement zonder bijkomende kosten. Met per direct ga ik uit van de datum 1 maart 2022. Met het stopzetten ga ik hierbij uit van beide abonnementen (er is een abonnement op mijn naam en op de naam van mijn partner Quinty Nijssen). Dit is geregistreerd op hetzelfde gezamenlijke abonnement. De contributie wordt ook als 1 bedrag afgeschreven.

Standpunt van de ondernemer
Het standpunt van de ondernemer luidt als volgt.

Wij zijn van mening dat wij gehandeld hebben volgens onze algemene voorwaarden. We hebben meerdere opties voorgesteld. De consument wil nu zonder extra kosten van zijn lidmaatschap af. Hier zijn wij het echter niet mee eens. Er is aan hem bevestigd dat het lidmaatschap per 30 juni 2022 eindigt en dat hij daarbij een herberekening moet betalen.

Uit de correspondentie met de consument blijkt nog van het volgende standpunt van de ondernemer.

Per januari heeft er een indexering plaatsgevonden vandaar dat het bedrag is gewijzigd. Verder heeft de consument een tussentijdse opzegging aangevraagd en dit is per 30 juni 2022, zoals is bevestigd. Wanneer je door blessure niet kan sporten kun je in aanmerking komen voor medische compensatie na overleg van een medisch bewijs. De betalingen lopen in die periode wel door en de niet gebruikte tijd wordt kosteloos vergoed achter het lidmaatschap.

Verder is het zo dat de 1e betaling is gedaan voor het deel van juni. Het lidmaatschap loopt altijd per volledige maand waardoor ook het opzeggen ingaat na de volledige 12e maand. De lockdown maand van januari 2022 wil de ondernemer geen gezeur over hebben dus kan het lidmaatschap per 30 juni 2022 eindigen. De herberekening komt dan neer op 11 maanden x € 15,- = € 165,– per persoon.

De ondernemer biedt in geval je het lidmaatschap tijdelijk wilt onderbreken de volgende mogelijkheden:

Opschortingsregeling (maximaal 3 maanden per jaar)
• De opschorting is slechts eenmalig mogelijk per jaar, voor een periode van maximaal 3 maanden (minimaal 1 maand) en alléén bij een lidmaatschap met een bepaalde tijd van minimaal 12 maanden. • de ondernemer zal voor deze opschorting gedurende deze periode per maand een vergoeding in rekening brengen van 25% van het lopende maandtarief.
• Er wordt alleen in maanden gerekend, bijvoorbeeld wanneer je 6 weken opschorting wilt aanvragen, heb je een eigen risico van 2 weken en krijg je een maand toegewezen.
• De opschorting kan schriftelijk (formulieren verkrijgbaar bij de receptie) voorafgaand aan de periode van opschorting worden aangevraagd of stuur een reactie op dit bericht.
Medische compensatieregeling: als je gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van één van onze faciliteiten als gevolg van een aantoonbare (medisch bewijs) blessure of ziekte, dan wordt de contractperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht. Bovenstaande regeling kan in eerste instantie voor 2 maanden worden aangevraagd. Of is momenteel al bekend dat je langer uit de running bent?

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Bij de beoordeling van de klacht dat – kennelijk – geweigerd is de overeenkomst van partijen voor wat betreft 1 van de consumenten op te schorten wegens medische redenen, heeft de consument geen belang (meer).

De betreffende vastgelegde regeling houdt immers in dat de contributie ook tijdens de opschorting moet worden doorbetaald, en dat de opgeschorte tijd eerst na ommekomst van de contractperiode wordt “bijgeplust” zonder dat daarover dan contributie wordt betaald.

De consument wenst echter te bereiken dat de overeenkomst voor beide consumenten gezamenlijk zo snel mogelijk wordt beëindigd, zodat aan het consumeren van dat gratis “bijplussen” niet kan worden toegekomen. Niet is geregeld dat in een dergelijke situatie het mislopen daarvan door de ondernemer financieel moet worden gewaardeerd en ten laste van de ondernemer moet worden gebracht bij de eindafrekening.

Deze klacht kan daarom niet tot het daarmee beoogde resultaat leiden.

Ook de tweede klacht leidt niet tot resultaat. Partijen zijn overeengekomen – zo is ook erkend door de consument – dat de contributie mag worden verhoogd met de genoemde CBS-indexering. Inherent aan die indexering is dat die gebonden is aan een (afgerond) kalender-/CBS-jaar, en dus altijd leidt tot een aanpassing te beginnen bij de eerste contributiebetaling in het nieuwe jaar, ook bij lopende overeenkomsten zoals hier. De consument heeft bij het aangaan van de overeenkomst hiermee ingestemd.

Een dergelijke aanpassing is niet gelijk te stellen met een aanpassing van de inhoud van de overeenkomst die alleen kan worden doorgevoerd na het verkrijgen van een nieuwe overeenstemming. Het betreft hier geen onvoorziene omstandigheid in de zin van artikel 6:258 Burgerlijk Wetboek nu over die omstandigheid bij het sluiten van de overeenkomst afspraken zijn gemaakt, te weten dat de indexering mag worden toegepast en de consument gehouden is de daarmee verhoogde contributie te blijven betalen gedurende de looptijd van de overeenkomst. Eerst na die looptijd heeft de consument dus de mogelijkheid de overeenkomst te beëindigen omdat – kort gezegd – volgens de consument de contributie door die indexering te hoog is geworden.

De slotsom luidt dat de klachten ongegrond zijn. Daarom dient in na te melden zin te worden beslist.

Beslissing
Het door de consument gevorderde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Installerende Bedrijven, bestaande uit mr. M.L.J. Koopmans, voorzitter, drs. W. Nienhuis en de heer J.G. Boelens, leden, op 24 juni 2022.