Verkoop woning door dienstverlening makelaar, consument moet alsnog volledige courtage betalen

  • Home >>
  • Makelaardij >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Makelaardij    Categorie: Courtage / Kosten    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 42821/53465

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument klaagt over de door de makelaar in rekening gebrachte courtage, nadat de opdracht is ingetrokken. De makelaar had na 7 bezichtigingen nog geen biedingen ontvangen. Uiteindelijk heeft de consument zelf een klant aangeleverd zonder hulp van de makelaar, zijn onderbuurvrouw. De consument wil niet het volledige bedrag aan courtage betalen, aangezien de makelaar hier geen werk aan heeft gehad. De makelaar geeft aan dat de buurvrouw van de consument contact met hem heeft gezocht. Daarnaast heeft zij de consument pas een bericht gestuurd nadat zij de woning op de website van de makelaar heeft gezien. De commissie oordeelt dat de totstandkoming van de overeenkomst tussen de consument en de buurvrouw tot stand is gekomen door de dienstverlening van de makelaar. Op grond van de algemene voorwaarden moet de consument de makelaar een courtage voor de opdracht betalen. De klacht is ongegrond ende consument moet de volledige courtage betalen.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de makelaar.

Het geschil betreft in rekening gebrachte courtage, na intrekking van de opdracht.

De consument heeft een bedrag van € 9000,– niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument heeft een afspraak met de makelaar dat hij het huis van consument mag verkopen. Hiertoe heeft consument een opdracht tot dienstverlening getekend. De makelaar heeft na 7 bezichtigingen nog geen biedingen mogen ontvangen. Uit onverwachte hoek komt er reactie van de onderbuurvrouw van de consument. De consument had de VVE gemeld dat zijn huis in de verkoop stond en zij bood hem de verkoopprijs. Dit goede nieuws heeft de consument aan de makelaar gemeld, buurvrouw is ook woonachtig in Parijs en was al een half jaar door corona niet meer in Amsterdam geweest en had het huis ook niet bezocht. Consument vroeg de makelaar of hij naar redelijkheid en billijkheid iets van zijn courtage wilde afhalen, hij heeft immers geen werk hieraan gehad. Dit wil hij niet, de consument heeft een overeenkomst getekend waar de makelaar hem aan houdt. Dit vindt de consument niet redelijk gezien de werkzaamheden die hij heeft gedaan versus de € 9.000,– courtage die hij ontvangt en de door mij aangeleverde klant waar hij geen acties meer voor hoeft uit te voeren. De consument heeft hem ook nog de kans gegeven om bij de kijkers biedingen te laten doen en heb hem niet in zijn handelen verhinderd. Nogmaals: consument wilde wel een courtage betalen maar niet het volledige bedrag en vroeg dus om redelijkheid en billijkheid.
Om deze reden heeft de consument de opdracht ingetrokken en ook alle handelingen daarna zelf verricht. Ook in afrondende gesprek met makelaar wil hij geen lagere courtage aanbieden en daardoor is er een geschil ontstaan.

Standpunt van de makelaar
Voor het standpunt van de makelaar verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument heeft een opdracht verstrekt tot het verlenen van diensten bij de verkoop van zijn woning.
Op deze opdracht zijn de Algemene Consumentvoorwaarden Makelaardij van toepassing.
Gedurende de uitoefening van de verkoopopdracht heeft de buurvrouw van de consument contact met hem gezocht. De consument heeft mij daarover niet geïnformeerd en is uiteindelijk zelf met deze buurvrouw tot een overeenkomst gekomen. Het kan toch niet zo zijn dat een verkoper buiten het zicht van de makelaar om zelf een deal sluit en de verkopend makelaar geen recht heeft op de overeengekomen courtage. De desbetreffende buurvrouw heeft contact met de consument gezocht nadat de woning door ons was geactiveerd en gepubliceerd op o.a. [naam website]. Tevens hebben wij de woning een aantal keren met partijen bezocht.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie stelt vast dat de consument niet alleen op grond van artikel 6.2 van de NVM voorwaarden (gedurende de looptijd van de opdracht dient de consument zich te onthouden van onderhandelingen of van het ontplooien van activiteiten die de activiteiten van de makelaar belemmeren of doorkruisen) gehouden is de volledige courtage te voldoen, maar tevens op grond van artikel 19 van die voorwaarden. De commissie is van oordeel dat de totstandkoming van de onderhavige overeenkomst mede het gevolg is geweest van dienstverlening van de makelaar aan de consument gedurende de looptijd van de opdracht, nu de makelaar onbetwist heeft gesteld dat de buurvrouw via [website] op de hoogte was van de woning en dat de makelaar de woning een aantal keren met partijen heeft bezocht. Dat betekent dat de consument gehouden is de volledige courtage aan de makelaar te voldoen.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Met inachtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag als volgt verrekend. Het depotbedrag van € 9.000,– wordt uitbetaald aan de ondernemer.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Makelaardij, bestaande uit de heer mr. D. van den Brink, voorzitter, de heer J. B. Boerman, mevrouw mr. D. E. Valle Robles-Roomer, leden, op 11 december 2020.