Verkoopmakelaar moet zich inspannen om het pand van buiten waarneembaar te voorzien van bekendmakingen waaruit blijkt dat dit te koop wordt aangeboden. V-bord is niet verplicht.

  • Home >>
  • Makelaardij >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Makelaardij    Categorie: Overig    Jaartal: 2009
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: MAK06-0042

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft het verwijt van de consument aan de ondernemer dat deze geen dubbelwandig V-bord aangebracht heeft en zich schuldig heeft gemaakt aan oplichting. De consument heeft een bedrag van € 350,– niet betaald en in depot gestort onder de commissie.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft ondanks verzoek daartoe geen dubbelwandig V-bord aangebracht op de balustrade van de zesde verdieping. In plaats daarvan heeft de ondernemer voorgesteld op kosten van de consument een bord te plaatsen ad € 450,– exclusief kosten van een hoogwerker. Volgens de consument is sprake van zakelijke onmacht en poging tot oplichting. Om die reden heeft hij de opdracht tot bemiddeling bij verkoop ingetrokken en stelt hij niets verschuldigd te zijn.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft onder meer aangevoerd, reeds bij het aangaan van de overeenkomst duidelijk te hebben gemaakt niet de beschikking te hebben over zogenaamde V-borden maar dat op groot formaat een affiche zou worden vervaardigd waarmee de consument instemde. Dit affiche op A-1 formaat is ook aangebracht. Om de consument ter wille te zijn is de suggestie van een speciaal te vervaardigen spandoek in een metalen frame gedaan in een brief. Daarbij is op basis van ervaringen in het verleden een kostenindicatie gegeven van € 386,– ex BTW. De ondernemer meent dat er geen sprake is van enige tekortkoming van zijn kant en maakt aanspraak op betaling van hetgeen ingevolge de overeenkomst verschuldigd is bij intrekking.   Beoordeling van het geschil   De consument heeft niets gesteld dat, indien al feitelijk juist, de conclusie zou kunnen rechtvaardigen dat de ondernemer tekort is geschoten in de ingevolge de bemiddelingsovereenkomst op hem rustende verplichtingen. Op een bij verkoop bemiddelend makelaar rust onder meer de plicht zich in te spannen het pand van zijn opdrachtgever van buiten waarneembaar te voorzien van bekendmakingen waaruit blijkt dat dit te koop wordt aangeboden maar niet de plicht een V-bord aan te brengen. De ondernemer heeft in dit geval op de zesde verdieping een affiche op A-1 formaat aangebracht achter het raam en dat is voldoende om aan de algemene inspanningsplicht te voldoen op dit onderdeel. De ondernemer heeft voort correct gehandeld door de consument op diens wens om meer “exposure” een suggestie – en niet meer dan dat – aan de hand te doen voor een in een metalen frame gevat spandoek met opgave van een kostenindicatie. Er is geen sprake van wanprestatie en al helemaal geen aanleiding voor de door de consument geuite beschuldigingen ter zake van poging tot oplichting. De ondernemer heeft daarom aanspraak op betaling van hetgeen ingevolge de overeenkomt verschuldigd is bij intrekking van de opdracht.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Het door de consument in depot gestorte bedrag van € 350,– wordt als volgt verrekend. Het depotbedrag wordt overgemaakt aan de ondernemer.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Makelaardij op 7 maart 2007.