Vochtschade in toetsenbord door onzorgvuldig gebruik consument

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Elektro    Categorie: Schadevergoeding    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ELE08-0065

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 1 mei 2007 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst waarbij de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van twee laptops, [merk], tegen een daarvoor door de consument te betalen prijs van in totaal € 1.007,95. De levering van de laptops vond plaats op 1 mei 2007. Het onderhavige geschil draait om een defect keyboard/toetsenbord van één van de twee laptops.   De consument heeft op 10 mei 2008 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Wij hebben bij de ondernemer twee laptops van [het merk] gekocht. De ene werkt perfect en met de andere hebben wij alleen nog maar problemen gehad. De laptop waar steeds problemen mee waren is diverse malen gerepareerd geweest (tot driemaal toe vervanging van de harde schijf en het repareren van het toetsenbord in de garantieperiode). Toen de laptop begin mei 2008 weer van een reparatie terugkwam en wij die enkele dagen nadien hebben geïnstalleerd, bleek dat het toetsenbord niet werkte. Wij zijn dezelfde dag weer naar de winkel van de ondernemer teruggegaan. Enkele weken nadien hoorden wij dat er vocht was geconstateerd in het keyboard/toetsenbord. Die vochtschade is echter niet door ons veroorzaakt. Waarschijnlijk is dat door opslag of transport bij de ondernemer gebeurd. Wij zijn niet bereid voor de kosten van de reparatie op te draaien.   De consument verlangt een nieuwe laptop dan wel geld retour te krijgen.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Wij vinden het vervelend dat er een aantal malen een defect is opgetreden met de computer van de consument. De laatste diagnose heeft echter uitgewezen dat vochtschade de oorzaak is van het defect van het keyboard. Dat vormt een duidelijke gebruikersfout. Wij hebben de consument een tegemoetkoming gedaan in de kosten van reparatie van € 40,–.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Ik heb het notebook van de consument onderzocht bij het reparatiebedrijf van de ondernemer. Overduidelijk is te zien dat er bruinkleurig vocht in het keyboard is terechtgekomen. De sporen zijn door mij gefotografeerd en als bijlage aan het dossier toegevoegd.   Herstel is mogelijk door het vervangen van het keyboard/toetsenbord. De herstelkosten worden becijferd op circa € 120,–.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Onweersproken staat vast dat de geconstateerde schade aan het keyboard/toetsenbord geen gevolg is van een gebrek dan wel tekortkoming van het apparaat als zodanig, maar toe te schrijven is aan een externe oorzaak, te weten vochtschade. Voor de stelling van de consument dat die vochtschade zou zijn ontstaan bij opslag dan wel transport door de ondernemer zijn geen concrete aanknopingspunten te vinden. Aannemelijk is veeleer dat het vocht al in het keyboard/toetsenbord aanwezig was toen het door de consument (wederom) ter reparatie bij de ondernemer werd aangeboden, omdat het toetsenbord/keyboard toen defect was. Daarbij is van belang dat er zonder meer vanuit kan en mag worden gegaan dat het apparaat (inclusief toetsenbord) na de eerdere reparatie bij de ondernemer wel zal hebben gefunctioneerd omdat er na een reparatie standaard een controle plaatsvindt op (juiste) werking voordat een apparaat weer aan een consument wordt aangeboden. Aldus valt de ontstane en geconstateerde vochtschade in de risicosfeer van de consument en kan dat niet worden toegerekend aan de ondernemer, eens temeer in een situatie waarin de bewijslast van het ontstaan van die vochtschade vooralsnog bij de consument ligt en de consument geen bewijs heeft bijgebracht dat die vochtschade daadwerkelijk is ontstaan aan de zijde van de ondernemer. Dat het apparaat eerdere en andere defecten heeft gehad en vervolgens ook meerdere malen door de ondernemer is gerepareerd staat los van deze klacht van de consument over de geconstateerde vochtschade en speelt voor de beoordeling door de commissie van deze klacht dan ook geen rol.   De ondernemer heeft uit coulance aangeboden om de consument met een bedrag van € 40,– in de reparatiekosten tegemoet te komen en de commissie acht dit aanbod redelijk zodat de ondernemer gehouden is te handelen overeenkomstig zijn aanbod indien en voorzover de consument reparatie van het toetsenbord/keyboard door de ondernemer nog zou wensen.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   De ondernemer is gehouden te handelen overeenkomstig zijn aanbod, dat wil zeggen dat de ondernemer met een bedrag van € 40,– de consument tegemoet zal komen bij de reparatie van het toetsenbord/keyboard, indien en voorzover de consument die reparatie door de ondernemer alsnog zal wensen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektro op 11 december 2008.