Wasmachine centrifugeert niet goed.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Elektro    Categorie: Ondeugdelijke levering / (non-)conformiteit    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ELE05-0118

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 20 december 2004 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst.   De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een wasmachine tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 569,50, inclusief € 5,– voor verwijderingsbijdrage en € 19,50 voor bezorgkosten.   De levering vond plaats op 24 december 2004.   De consument heeft op 18 januari 2005 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De klacht is dat wij niet tevreden zijn met de droogheid van het wasgoed na het centrifugeren (op 1200 toeren nog wel), dit ook in vergelijking met onze oude wasmachine (die maar 1000 toeren had). De servicemonteur die op 21 januari 2005 naar ons is toegestuurd, heeft ons uitgelegd dat het is zoals het is en de was zo (nat/droog) hoort te zijn na het centrifugeprogramma. Tevens vertelde hij ons dat het aantal toeren wordt opgebouwd tijdens het centrifugeren en de wasmachine pas de laatste minuut op 1200 toeren draait. We hebben op 22 januari 2005 aan de fabrikant per e-mail laten weten dat de machine niet aan onze verwachtingen voldoet. We hebben om een second opinion gevraagd. Dezelfde monteur als op 21 januari 2005 kwam naar ons.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   We handhaven ons standpunt en we willen nog eens benadrukken dat we ons vertrouwen kwijt zijn in de ondernemer.   De consument verlangt ontbinding van de overeenkomst.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Naar aanleiding van de klacht is de consument tweemaal, namelijk op 21 januari 2005 en 25 februari 2005, door de servicetechnicus bezocht. Deze technicus heeft na uitgebreid onderzoek tweemaal geconstateerd dat de machine conform de opgegeven technische specificaties 100% in orde is.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Ik heb de wasautomaat onderzocht. De klacht is, dat deze niet voldoende centrifugeert; de was komt er te nat uit. Het door mij meegenomen wasgoed heb ik drijfnat gemaakt en ter plaatse in die machine laten centrifugeren op 1200 toeren. Daarna heb ik het wasgoed gewogen, er bleek een rest vochtigheid van 68% te zijn.   Hetzelfde wasgoed heb ik in een vergelijkbare machine van hetzelfde fabrikaat laten spoelen en centrifugeren op 1200 toeren en daarna gewogen, de rest vochtigheid was toen 53%. Daarna hetzelfde gedaan op 800 toeren, de rest vochtigheid was toen 64%.   Dit betekent dat het resultaat van het centrifugeren van de machine van de consument bijna overeenkomt met het resultaat van een vergelijkbare machine op 800 toeren. Onbalans kan de centrifugesnelheid negatief beïnvloeden, maar van onbalans was geen sprake. De omvang van de klacht is opvallend.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie neemt na zorgvuldige bestudering van het rapport het oordeel van de deskundige over. Er is voor de commissie namelijk geen reden aan de juistheid daarvan te twijfelen, te meer daar ook geen van partijen de inhoud van het rapport heeft bestreden.   De commissie is dan ook van oordeel dat de wasmachine onvoldoende centrifugeert. Het betreft een essentiële functie van een wasmachine en levert samen met het ontbreken van het vertrouwen in de ondernemer, nu deze tot twee maal toe tot de conclusie kwam dat de machine 100% in orde was, voldoende grond op voor de gevraagde ontbinding van de koopovereenkomst. Een en ander brengt mee, dat de consument de wasmachine dient terug te geven tegen terugbetaling door de ondernemer van de koopprijs inclusief de bijkomende kosten. Het gebrek aan de machine is er van begin af aan geweest.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De overeenkomst d.d. 20 december 2004 wordt ontbonden verklaard. Dit betekent dat de ondernemer de wasmachine in geschil bij de consument dient op te halen onder gelijktijdige betaling aan de consument van een vergoeding van € 569,50. Een en ander dient te geschieden binnen een termijn van vier weken na de verzenddatum van dit bindend advies.   Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   De ondernemer brengt de consument voor het ophalen van de wasmachine geen kosten in rekening.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 70,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld. Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 70,–.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektro op 23 januari 2006.