Wettelijk bewijsvermoeden voldoende ontkracht door ondernemer

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Elektro    Categorie: Bewijs / Non conformiteit    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 162569/176546

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument kocht een laptop uit het hogere segment. Twee maanden na de aanschaf kwam de consument erachter dat er strepen in het beeldscherm zaten. De consument verlangt kosteloos herstel van het gebrek. De ondernemer is van mening dat er geen sprake van garantie is, omdat de strepen door druk van buitenaf zouden zijn veroorzaakt. De door de commissie ingeschakelde deskundige is eveneens van mening dat de schade is ontstaan door druk van buitenaf. Tevens is de laptop gedurende twee maanden probleemloos gebruikt door de consument, zodat aangenomen kan worden dat de laptop conform de overeenkomst was op het moment van levering. De klacht is ongegrond.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Elektro (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De commissie stelt vast dat de klacht tijdig is ingediend. Partijen zijn tijdig en behoorlijk opgeroepen ter zitting te verschijnen.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 20 februari 2023. Partijen hebben ter zitting (videoconferentie) hun standpunt toegelicht.

De consument werd bijgestaan door mevrouw [VERTEGENWOORDIGER].

De ondernemer werd vertegenwoordigd door mevrouw [VERTEGENWOORDIGER].

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 13 juni 2021 met de ondernemer tot stand gekomen overeenkomst tot levering van een [MERK] laptop, type [MODEL]; serienummer [SERIENUMMER], voor de som van € 1.249,–, omdat na twee maanden strepen op het beeldscherm optraden.

De consument heeft de klacht eerst voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Ik heb op 13 juni 2021 een laptop ([MERK, MODEL EN SERIENUMMER]) gekocht bij de ondernemer voor een bedrag ad € 1.249,–. Op 22 augustus 2021 (twee maanden later) is door mij bij het starten van de laptop een gebrek geconstateerd. Het gaat om een horizontale streep onder en een verticale streep rechts in het beeldscherm. Ik heb dezelfde dag de laptop ingeleverd bij de klantenservice van de ondernemer. Ik kreeg te horen dat een monteur heeft vastgesteld dat het gebrek buiten de garantie zou vallen en dat herstel van het gebrek € 795,72 zou kosten. Uit de prijsopgave volgt dat het display vervangen, afgeregeld, gecontroleerd en getest dient te worden. Ook wordt vermeld dat er sprake zou zijn van drukschade.

Op 7 oktober 2021 is een ingebrekestelling naar de ondernemer gestuurd. Er is sprake van non-conformiteit als gevolg waarvan ik recht heb op kosteloos herstel dan wel kosteloze vervanging van de laptop. Nu het gebrek zich binnen zes maanden na levering heeft geopenbaard, rust op de ondernemer de bewijslast om aan te tonen dat er geen gebrek aan de laptop kleefde bij levering. De ondernemer heeft getracht het tegendeel te bewijzen, want uit de diagnose van [REPARATEUR] (onderaannemer voor reparatiewerkzaamheden van de ondernemer) volgt dat er sprake zou zijn van drukschade. Het blijft echter bij deze mededeling en een fundamentele onderbouwing voor deze diagnose ontbreekt. De enkele opmerking dat er sprake is van drukschade schiet voor wat betreft de bewijslast die op de ondernemer rust te kort. De ondernemer heeft verzuimd voldoende aannemelijk te maken dat er geen sprake is van non-conformiteit; er kan niet worden volstaan met het ontzenuwen van het bewijsvermoeden. Er is tegen(deel)bewijs vereist en dus bewijs dat de zaak bij aflevering wel aan de overeenkomst beantwoordde. Met andere woorden: de ondernemer dient zelfstandig bewijs van het tegendeel te leveren. Nu dit niet is gebeurd bestaat recht op kosteloos herstel c.q. vervanging. Mocht dat niet mogelijk zijn dan maak ik aanspraak op het recht de overeenkomst te ontbinden.

Met het herstel zal naar verwachting een bedrag van € 795,72 zijn gemoeid.

De consument verlangt een kosteloze reparatie van de gekochte laptop.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Twee maanden na de aankoop van de laptop meldde de consument op 22 augustus 2021t dat de laptop defect was en is het product bij ons ingeleverd. Op 24 augustus 2021 verstuurden wij het product naar het geautoriseerde servicecentrum [REPARATEUR]. Dit servicecentrum constateerde dat sprake was van drukschade en concludeerde dat de oorzaak onheil van buitenaf betrof. Daarom deelden wij op 29 augustus 2021 via een prijsopgave de consument mee dat de ontstane schade niet binnen de garantie viel en de reparatiekosten van € 795,72 door de consument moesten worden voldaan.

Aan de consument is aangeboden om akkoord te geven voor de reparatie en dit bedrag te betalen, om het product kosteloos en ongerepareerd retour te zenden of om afstand te doen van zijn product. Op 4 september 2021 verstuurde de consument een ingebrekestelling naar ons met het verzoek om het product kosteloos te repareren, omdat hij zich niet kon vinden in ons standpunt. Op 6 september 2021 reageerden wij dat wij de consument niet tegemoet konden komen in zijn wens, omdat sprake was van externe schade. In de periode van september 2021 tot en met februari 2022 corresponderen partijen meermaals over het bovenstaande, waarbij beide partijen hun standpunten handhaafden. Op 17 juni 2022 ontvingen wij de klacht bij de Commissie.

Wij bestrijden dat het product non-conform is. Allereerst benadrukken wij dat de consument vanaf de dag van aankoop tot aan de melding van de klacht op 22 augustus 2021 ongestoord en probleemloos gebruik heeft gemaakt van het product. Zoals de consument ondubbelzinnig heeft verklaard in zijn e-mail d.d. 5 november 2021, heeft hij het product uiterlijk de dag na aankoop geopend en in gebruik genomen. Indien sprake zou zijn van een gebrek bij de levering, zou dit al eerder zichtbaar zijn op het beeldscherm. Daarnaast is van belang dat zowel het geautoriseerde servicecentrum als de onafhankelijke deskundige van de Commissie dezelfde diagnose stellen voor het defect, te weten: drukschade. De deskundige verklaarde in het deskundigenrapport het volgende: ‘Op de foto’ is goed te zien dat het scherm een scheur heeft, met een inslagpunt. De druk op het scherm is op die plaats en is niet ontstaan onder de rand of onder de behuizing. Omdat het hier een ster betreft is dit ontstaan door onheil van buitenaf.’ Hiermee staat vast dat sprake is van externe schade en is naar onze mening voldoende tegenbewijs geleverd. Nu sprake is van onheil van buitenaf in plaats van non-conformiteit zijn wij niet verplicht over te gaan tot kosteloos herstel, vervanging dan wel ontbinding van de koopovereenkomst of enige andere verplichting uit hoofde van het consumentenrecht.

Wij zijn van mening dat de klacht van de consument ongegrond is en verzoeken de Commissie het door de consument verlangde af te wijzen.

Het rapport van de deskundige
Op 31 oktober 2022 heeft de door de commissie ingeschakelde deskundige zijn oordeel gegeven inhoudende:

Op 25-10-2022 heb ik de foto’s en documentatie bekeken en een technische analyse gemaakt op basis van deze informatie en de laptop in onze werkplaats onderzocht. De monitor is in een nette en schone staat en heeft de gebruikelijke gebruik sporen bij normaal gebruik. De foto’s welke ik heb gemaakt en bijgevoegd van het scherm zijn in de werkplaats gemaakt. Het is in deze casus mogelijk een correcte diagnose te stellen en een oorzaak vast te stellen. Op de foto’s is goed te zien dat het scherm een scheur heeft, met in inslagpunt. De druk op het scherm is op die plaats en is niet ontstaan onder de rand of onder de behuizing.

Conclusie: Omdat het hier een ster betreft is dit ontstaan door onheil van buitenaf

De omvang van de klacht(en): – Ernstig. Is herstel of reparatie technisch mogelijk? Ja

Welke technische oplossing(en) is (zijn) er mogelijk? Zie de opgave van het reparatiebedrijf, deze is correct

Wat zullen de herstelkosten hiervan zijn incl. BTW € 795,72 opmaak [REPARATEUR] (onderaannemer voor reparatiewerkzaamheden)

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De klacht betreft de non-conformiteit van een in juni 2021 gekochte laptop waarbij in augustus 2021 door de consument een gebrek werd geconstateerd: een horizontale streep onder en een verticale streep rechts in het beeldscherm.

Onbestreden is dat de consument de laptop na de aanschaf daarvan gedurende twee maanden heeft gebruikt zonder dat sprake was van dergelijke strepen. Het betekent dat het ervoor moet worden gehouden dat defect zich toen heeft geopenbaard. Verder is onbestreden dat de betreffende laptop tweemaal is onderzocht, zowel door het geautoriseerde servicecentrum [MERK] Repair/ Testcenter als door een door de Commissie aangewezen deskundige. In beide gevallen concluderen de deskundigen dat het defect is te wijten aan een externe oorzaak, er is namelijk sprake een scheur met een inslagpunt op het scherm. Daarom is sprake van een drukschade. Verder wordt vermeld dat de druk op het scherm op die plaats is ontstaan en niet is ontstaan onder de rand of onder de behuizing, zodat omdat het een ster betreft dit is ontstaan door onheil van buitenaf.

De consument beroept zich op het bepaalde in artikel 7:18a lid 2 BW zoals die bepaling gold ten tijde van de aflevering van de laptop: `Bij een consumentenkoop wordt vermoed dat de zaak of de zaak met digitale elementen bij aflevering niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien de afwijking van hetgeen is overeengekomen zich binnen zes maanden na aflevering openbaart, tenzij de verkoper anders aantoont of de aard van de zaak of de aard van de afwijking zich daartegen verzet.’ Met deze bepaling heeft de wetgever een bewijsvermoeden in de wet neergelegd, welk bewijsvermoeden evenwel kan worden ontkracht door de verkoper. Het bewijsvermoeden geldt tenzij de verkoper bewijst dat het gebrek op dat moment van de koop nog niet bestond. Vgl. HvJ EU 4 juni 2015, C‑497/13 (Faber/Autobedrijf Hazet) en HR 5 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1666, NJ 2021/353. Het is dan aan de verkoper ‘rechtens genoegzaam’ te bewijzen dat dit gebrek aan overeenstemming het gevolg is van of zijn oorsprong vindt in een omstandigheid die zich na de aflevering van het goed heeft voorgedaan en de verkoper moet stellen en bewijzen dat de zaak bij aflevering wel aan de overeenkomst heeft beantwoord.

Naar het oordeel van de Commissie is hiervan sprake nu (i) onbestreden is dat de laptop twee maanden (in de periode juni – augustus 2021) probleemloos heeft gefunctioneerd en er geen sprake was van hinderlijke strepen en (ii) beide deskundigen onafhankelijk van elkaar tot de conclusie komen dat het defect te wijten is aan een externe oorzaak. Onder die omstandigheden kon de consument niet volstaan met de stelling dat de consument de laptop te allen tijde normaal en volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt en met de stelling dat de schade aan het scherm reeds verborgen aanwezig was op het moment dat hij de laptop kocht. Het had op de weg van de consument gelegen om een en ander te onderbouwen, bijvoorbeeld aan de hand van een rapport van de technische dienst van een (andere) laptopverkoper.

De commissie is derhalve van oordeel dat de klacht ongegrond is en dat de vordering van de consument moet worden afgewezen.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektro, bestaande uit de heer prof. mr. A.W. Jongbloed, voorzitter, de heer P.A. Frank, mevrouw mr. drs. S. Meinhardt, leden, op 20 februari 2023.