Zakelijke schade komt niet voor vergoeding in aanmerking

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Telecommunicatiediensten    Categorie: Schadevergoeding    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ECD08-0286

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de werking van het netwerk.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument stelt dat zij op 25 april 2008 een doe-het-zelf-pakket voor internet en telefonie heeft ontvangen en de verbinding heeft geïnstalleerd. De verbinding voor internet en telefonie functioneert echter niet goed. De internetverbinding valt om de paar minuten weg, terwijl de telefoonverbinding maar tijdens één gesprek heeft gefunctioneerd. De consument heeft de ondernemer bij brief van 8 juli 2008 gesommeerd de gebreken te herstellen.   De consument verlangt ontbinding van de overeenkomst, vergoeding van de schade die zij heeft geleden en terugbetaling van de geïncasseerde abonnementskosten.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft aangevoerd dat het abonnement op 24 april 2008 is opgeleverd. Op 15 mei 2008 is de aansluiting door de consument geactiveerd. Op 27 mei 2008 heeft de consument een storing gemeld, die na instructies van de ondernemer verholpen was. Op 10 juni 2008 heeft de consument dezelfde storing gemeld. Onderzoek heeft uitgewezen dat de afstand tussen de wijkcentrale en het huisadres te ver van elkaar verwijderd waren, waardoor de lijn instabiel raakt.   Het probleem van de consument had opgelost kunnen worden, indien [de monteur] de consument had kunnen bereiken.   De problemen met de telefoonverbinding zijn op 28 mei 2008 verholpen.   De ondernemer stemt in met de gevraagde ontbinding van de overeenkomst en terugbetaling van de abonnementskosten. De vordering tot schadevergoeding dient afgewezen te worden, omdat de ondernemer de problemen binnen de daarvoor vastgestelde termijn heeft verholpen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De ondernemer heeft ingestemd met de gevraagde ontbinding en terugbetaling van de betaalde abonnementskosten. De commissie zal bepalen dat het abonnement per 1 februari 2009 wordt ontbonden, zodat de consument de gelegenheid heeft bij een andere provider een overeenkomst af te sluiten. Partijen zijn hierover vooruitlopend op dit bindend advies al per brief geïnformeerd.   De consument heeft ter zitting verklaard dat een deel van de schade bestaat uit extra kosten die zij heeft moeten maken om elders haar werkzaamheden te verrichten, waartoe zij was genoodzaakt omdat zij thuis geen telefoon- en internetverbinding had. Dergelijke schade is zakelijke schade en komt niet voor vergoeding in aanmerking. Dit laat onverlet dat de consument wel schade heeft geleden. Deze schade bestaat vooral uit hogere kosten die de consument heeft gehad doordat zij mobiel in plaats van met haar vaste telefoon heeft moeten bellen. Bovendien acht de commissie het redelijk dat de consument financieel wordt gecompenseerd voor de overlast en hinder die zij door toedoen van de ondernemer gedurende een geruime periode heeft moeten ervaren. De commissie zal de ondernemer verplichten tot het betalen van een (totale) schadevergoeding van € 150,–.   De consument heeft haar schade pas tijdens de zitting gespecificeerd en toegelicht. De ondernemer heeft hierop niet kunnen reageren, omdat hij niet ter zitting is verschenen. Dit komt echter voor zijn rekening en risico. Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het abonnement van de consument is per 1 februari 2009 kosteloos ontbonden.   De ondernemer dient aan de consument een vergoeding van € 150,– te betalen. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektronische Communicatiediensten op 16 januari 2009.