Zorgaanbieder plaatst cliënt over naar andere locatie zonder klager daar over te horen; partijen schikken ter zitting

  • Home >>
  • Gehandicaptenzorg >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Gehandicaptenzorg    Categorie: schadevergoeding/ Klachtafhandeling    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: geschikt   Referentiecode: 197692/215004

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Dit geschil gaat over de verleende zorg van de stichting aan cliënt. De klager is de broer van de cliënt. Klager vindt dat de zorgaanbieder zonder goede reden cliënt heeft overgeplaatst naar een andere locatie. Tijdens de zitting hebben partijen een schikking getroffen.

De uitspraak

In het geschil tussen

de heer ing. [naam] in zijn hoedanigheid van curator van zijn broer de heer [naam], wonende te [plaatsnaam],
(hierna te noemen: klager)

en

Stichting ORO, gevestigd te Helmond,
(hierna te noemen: de zorgaanbieder)
gemachtigde: mr. [naam], advocaat te [plaatsnaam].

Onderwerp van het geschil
Het geschil betreft:
– het besluit van de zorgaanbieder om [naam cliënt] naar een andere locatie over te plaatsen zonder dat
daarvoor in de ogen van klager een deugdelijke grond aanwezig was en zonder klager eerst daarover te
hebben gehoord;
– een onjuiste wijze van klachtafhandeling door de zorgaanbieder;
– onzorgvuldige zorg aan en begeleiding van [naam cliënt] door de zorgaanbieder;
– het feit dat de zorgaanbieder geen schadevergoeding wil betalen voor zijn – naar de mening van klager –
onzorgvuldig handelen.

Behandeling van het geschil

Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 15 september 2023 te Eindhoven. Bij deze behandeling zijn verschenen:
– klager, vergezeld van zijn zus mevrouw [naam];
– de zorgaanbieder, vertegenwoordigd door mevrouw [naam] en mevrouw [naam],
medewerkers van de zorgaanbieder, bijgestaan door de heer mr. [naam] voornoemd.

Tijdens de mondelinge behandeling hebben partijen met elkaar alsnog overeenstemming bereikt over de wijze waarop dit geschil zal worden beëindigd. Dit betekent dat de commissie niet toekomt aan een inhoudelijke beoordeling van het geschil, maar zal volstaan met het vastleggen van de tussen partijen tot stand gekomen schikking en dienovereenkomstig zal beslissen.

De schikking houdt het volgende in:
– De zorgaanbieder organiseert een bezoek van [naam cliënt] en zijn familie aan de locatie Hoge Hees. De
directeur en de manager van de zorgaanbieder zullen daarbij ook aanwezig zijn om te laten zien dat de
verhoudingen tussen partijen weer goed zijn.
– De zorgaanbieder doet in week 38/2023 aan de familie van [naam cliënt] en de overige betrokkenen bij dat
bezoek een voorstel voor een datum waarop het bezoek zal plaatsvinden.
– De zorgaanbieder zorgt voor koffie en taart en faciliteert ook overigens het bezoek.
– De zorgaanbieder betaalt vóór 30 september 2023 een bedrag van € 14.478,– door overmaking van dit
bedrag op bankrekening nummer [rekeningnummer] t.n.v. [naam].
– Na uitvoering van het voorgaande hebben partijen ter zake van dit geschil over en weer niets meer van
elkaar te vorderen en verlenen zij elkaar finale kwijting.
– Geen van partijen zal naar buiten treden over de (wijze van) beëindiging van deze procedure.

Beslissing
De commissie:

verstaat dat het geschil tussen partijen is beslecht door de hiervoor vermelde schikking.

Aldus beslist op 15 september 2023 door de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg, bestaande uit mevrouw mr. A.D.R.M. Boumans, voorzitter, de heer ir. N. Bomer en de heer T. van Dam, leden, in aanwezigheid van de heer mr. L.G.H. Cox, secretaris.