Te weinig concrete vragen van oudercommissies

Luisterend oor

Bij zijn adviesaanvraag had de ondernemer de oudercommissies direct een cijfermatige onderbouwing moeten geven. Aan de andere kant hebben de oudercommissies hem te weinig concrete vragen gesteld. Nu is het niet meer mogelijk de tariefswijziging met alle gevolgen van dien ongedaan te maken.

Zonder een degelijke onderbouwing, zo menen de oudercommissies, dient de ondernemer een adviesaanvraag in voor het wijzigen van de tarieven. Op verzoeken nadere informatie te geven komt onvoldoende tot geen antwoord. Zo weigert de ondernemer een financiële onderbouwing te geven.

Hoewel de oudercommissies daardoor geen advies kunnen uitbrengen voert de ondernemer de tariefswijziging door. De oudercommissies willen dat de ondernemer zijn besluit intrekt en de verhogingen die hij heeft geïnd aan de klanten terug betaalt. Ook moet hij een nieuwe adviesaanvraag indienen en de oudercommissies van de benodigde informatie voorzien. In afwachting van het oordeel van de commissie hebben de ouderencommissies onder voorbehoud met de tariefswijziging ingestemd.

De ondernemer acht de oudercommissies niet ontvankelijk in hun klacht omdat ze niet eerst bij hem hebben geklaagd. Bij alle oudercommissies is een adviesaanvraag over de nieuwe tarieven ingediend. Daarbij heeft de ondernemer direct laten weten dat hij geen financiële informatie per vestiging verstrekt omdat niet op vestigingsniveau moet worden gekeken maar over de volle breedte van de gehele organisatie. De ondernemer hanteert geen kostprijs per vestiging. De omzet van alle vestigingen wordt als geheel bekeken. De procentuele kostenstijging van de gehele organisatie wordt per vestiging doorberekend op het betreffende vestigingsuurtarief.

Volgens de ondernemer is hij vrij te bepalen hoe hij zijn financiële bedrijfsvoering inricht en welke tarieven hij hanteert. De wet schrijft voor dat hij de oudercommissies informatie moet verschaffen die ze in redelijkheid nodig hebben, maar dat verzoek is niet gedaan althans niet concreet genoeg. Als de oudercommissies van mening waren dat ze onvoldoende informatie kregen hadden ze negatief moeten adviseren, maar dat hebben ze niet gedaan. De indexeringscijfers met betrekking tot de personeelskosten en huisvestingskosten waren in combinatie met de financiële jaarcijfers volgens de ondernemer voldoende om een advies te kunnen geven.

De commissie acht de oudercommissies wel ontvankelijk in hun klacht omdat de klachtpunten al eerder zijn besproken en de ondernemer precies wist dat hij en de oudercommissies tegenstrijdige standpunten innamen.

Beide partijen zijn er voor verantwoordelijk dat het adviestraject zorgvuldig wordt doorlopen. Volgens de commissie hebben de oudercommissies te lang gewacht met het opvragen van nadere informatie. De reactietermijn was op een paar dagen na al bijna verstreken.

Aan de andere kant heeft de ondernemer dit in de hand gewerkt door een weinig concrete adviesaanvraag uit te brengen. Bij een prijsverhoging moet de ondernemer direct bij de aanvraag een cijfermatige onderbouwing aanleveren. Om een gefundeerd oordeel over de prijsvorming te kunnen geven hebben de oudercommissies inzicht nodig in de bedrijfseconomische gegevens van de vestiging waarvoor ze functioneren. Ze hebben echter slechts in beperkte mate concrete vragen gesteld. De ondernemer heeft de bedrijfseconomische gegevens waarom de oudercommissies diverse malen hebben gevraagd niet verstrekt. De oudercommissies zagen zich daardoor genoodzaakt zich van het uitbrengen van een advies te onthouden.

Omdat de ondernemer in overleg met de oudercommissies onder voorbehoud van de uitkomst van de adviesprocedure de tarieven heeft gewijzigd, gaat het volgens de commissie nu te ver van hem te verlangen dat hij dat besluit met alle gevolgen van dien intrekt. Hoewel de klacht deels gegrond is wijst de commissie het verzoek van de oudercommissies daarom af.

Geschillencommissie Kinderopvang