Wateroverlast in parkeergarage

Doordat er water in de parkeergarage blijft staan wordt niet voldaan aan de eisen van de garantienormen. De ondernemer moet voor herstel zorgen, al zal er altijd wel enig water op de vloer blijven staan.

De VvE klaagt over wateroverlast op de vloer van de parkeergarage omdat het hemelwater niet wordt afgevoerd. Bij vorst zijn de parkeerplaatsen daardoor niet bereikbaar. De VvE wil dat de ondernemer voor herstel zorgt of een schadevergoeding betaalt.

De ondernemer stelt dat er door het ontwerp van de garage een risico van wateroverlast is en dat de bewoners hiervan op de hoogte waren en er voor zijn gewaarschuwd. Er is geen sprake van een gebrek dat voor zijn risico komt.

Voor de beoordeling van het geschil verwijst de commissie naar de conclusie van de ingeschakelde deskundige dat de goot onvoldoende afschot heeft waardoor water op de vloer achterblijft. Dit is een technische tekortkoming. Een afschot voor een volledige waterafvoer kan niet meer aangebracht worden. Daarvoor zijn de afstanden tussen de afvoeren te groot. Het bijplaatsen van afvoeren in de vloer is geen optie omdat daarmee de constructie van de vloer wordt aangetast. Als echter voorzieningen worden getroffen die het water zoveel mogelijk afvoeren en waardoor het water over een kleiner oppervlak blijft staan kan wel worden voldaan aan de eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid.

De commissie neemt dit oordeel over en toetst eerst aan de verplichtingen van de overeenkomst. De VvE heeft de klacht in de onderhoudsperiode van zes maanden na de oplevering bij de ondernemer ingediend en deze is gezien de tekortkoming in de uitvoering van het werk aansprakelijk. De VvE had de klacht niet direct bij de oplevering hoeven te melden omdat de problemen met het water pas later bleken.

Daarna toetst de commissie aan de garantieregeling. De afvoer van het hemelwater is onvoldoende en de afwatering bij de garage voldoet niet waardoor er plassen in de goot blijven staan wat bij bevriezing tot gevaarlijke situaties kan leiden. Omdat daarmee niet is voldaan aan de op grond van de garantienormen te stellen eisen moet de ondernemer ook uit dien hoofde voor herstel zorgen. Hij moet de plasvorming en de wateroverlast verminderen zodat de vloer van de garage op de juiste wijze kan worden gebruikt. Hooguit mogen er af en toe plassen staan.

De stelling van de VvE dat de ondernemer ook op andere plekken herstelwerkzaamheden moet verrichten wijst de commissie af. De VvE heeft onvoldoende onderbouwd dat er ook op overige plekken sprake is van ontoelaatbare hoeveelheden water.

Geschillencommissie VvE Management