8 dagen termijn en dagtekening KvK; overeenkomst tot stand gekomen

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Overeenkomst    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ENE06-2254

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft het bestaan van een overeenkomst na colportage en diverse rekeningen.

De consument heeft op 1 maart 2006 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Het contract voor energielevering is –na colportage- niet gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en dus niet rechtsgeldig. Ik betaal dubbel (namelijk ook aan een andere leverancier) voor meterhuur en belastingen en dergelijke.
Na opzegging van de overeenkomst zijn nog termijnbetalingen afgeboekt.

De consument verlangt dat de naar haar mening dubbel betaalde en na de beëindiging van de overeenkomst betaalde bedragen worden teruggestort. Zij is bereid het genoten verbruik te betalen.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Er heeft geheel volgens de regels colportage plaatsgevonden en de overeenkomst is geldig. Er heeft alleen geen registratie bij de Kamer van Koophandel plaatsgevonden, zodat de ontbindingstermijn (zoals voorzien bij colportage) niet is gaan lopen. Wij hebben de consument dan ook in de gelegenheid gesteld alsnog tot ontbinding over te gaan.

Er is uit de overgelegde nota’s niet gebleken dat de consument dubbel heeft betaald. Deels betreft het nota’s welke op een periode betrekking hebben waarin wij niet aan de consument hebben geleverd en deels gaat het om niet aan de levering gerelateerde bedragen.

De voorschotbedragen welke na beëindiging van de overeenkomst zijn geïncasseerd zijn aangewend om de afrekening te voldoen en dus passend verrekend. Er staat overigens nog een bedrag van € 14,75 open, dat wij te vorderen hebben op de consument.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Voor zover de consument betoogt dat de overeenkomst niet rechtsgeldig tot stand is gekomen omdat deze niet ter waarmerking van de dagtekening aan de Kamer van Koophandel is aangeboden kan de commissie haar daarin niet volgen. Dit gegeven leidt slechts tot het niet aanvangen van de termijn waarbinnen de overeenkomst door de consument zonder termijn of kosten kan worden opgezegd.

De consument heeft verder niet aannemelijk gemaakt dat zij dubbel of anderszins teveel heeft betaald voor de energielevering door de ondernemer. De door haar overgelegde nota’s betreffen een niet relevante periode, dan wel niet relevante (want niet rechtstreeks met de levering verbonden) bedragen die niet eveneens door de ondernemer in rekening zijn gebracht.

In het algemeen acht de commissie het niet wenselijk dat een ondernemer voortgaat met het incasseren van voorschotbedragen na beëindiging van een overeenkomst. In dit geval zijn de voorschotbedragen inmiddels ter verrekening van het verbruik – dat door consument niet wordt bestreden – aangewend, zodat daarover geen verdere uitspraak nodig is.

De klacht is gelet op het bovenstaande ongegrond. De consument is het in rekening gebracht aan de ondernemer verschuldigd inclusief het nog openstaande bedrag van € 14,75.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water op 17 januari 2007.