Aan het einde van zijn economische levensduur kunnen de onderhoudskosten van de auto niet meer op wegen tegen de waarde van de auto

  • Home >>
  • Voertuigen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Voertuigen    Categorie: Non conformiteit    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 106062-2017

De uitspraak:

106062Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op of omstreeks 18 januari 2016 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een gebruikte auto, merk Mercedes, type A 180 CDI, datum eerste toelating 6 december 2004, kilometerstand 193.886, tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 5.000,–. De levering vond plaats op 19 januari 2016. De consument heeft op 27 januari 2016 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.
De auto is afgeleverd met tal van gebreken. Hij reed schokkerig en hield af en toe in. De watertemperatuur werd niet hoger dan 60 graden, er rammelde wat onder de auto en hij schakelde niet lekker.

De klacht over de watertemperatuur is verholpen door de ondernemer. Die heeft uiteindelijk ook het tweedelig massavliegwiel vervangen. Daarna maakte de auto een klapperend geluid en werkte het slot aan de passagierszijde niet goed meer. De ondernemer wilde de klacht over het klapperen niet verhelpen. De consument heeft de auto vervolgens laten nakijken en daarbij bleek dat de fuseekogel links te veel speling had, vermoedelijk doordat deze was losgemaakt bij de vervanging van het massavliegwiel.

De klacht met betrekking tot het inhouden heeft de consument bij een derde laten verhelpen. Deze heeft geconstateerd dat een rubber bij de inlaat van de turbo ontbrak, waardoor deze valse lucht aanzoog. Waarschijnlijk is dat rubber vergeten bij de montage na het schoonmaken van de wastegate, wat de ondernemer heeft gedaan. De consument heeft hiervoor € 50,– moeten betalen.

Ook bleek binnen drie maanden al dat de remblokken versleten waren. De consument heeft deze door een ander bedrijf laten vervangen. Dit heeft daarvoor een factuur gestuurd van € 45,48.

De ondernemer wil de klacht van de fuseekogel verhelpen tegen een gereduceerd tarief, maar dan moet de consument weer 100 kilometer rijden naar het bedrijf van de ondernemer. Hij is al een aantal keren op en neer gereden met zijn klachten en dat heeft veel diesel gekost. Hoewel op de site van de ondernemer wel staat vermeld dat hij vervangend vervoer heeft, heeft hij dat de consument nooit aangeboden, ook niet toen de auto acht dagen bij de ondernemerstond voor het vervangen van het massavliegwiel.

Omdat de ondernemer de fuseekogel niet kosteloos wilde vervangen, heeft de consument dit door een derde laten doen. Daarbij is vastgesteld dat er bouten van de remklauw ontbraken.

Bij het onderzoek door de deskundige is het luchtfilter vervangen. Bij het wegrijden bleek dat de auto niet goed wilde optrekken. De consument is teruggegaan naar de ondernemer. Die is vervolgens gaan prutsen met diagnose-apparatuur, maar bleek het probleem niet te kunnen verhelpen. Uiteindelijk heeft een ander bedrijf vastgesteld dat de luchtslang niet op de juiste manier was vastgeklikt.

En toen de consument de dag daarna de kinderen naar school wilde brengen, begon het storingslampje te branden. Bij het uitlezen van het storingsgeheugen bleek dat de EGR-klep te weinig doorstroming had. Net na aankoop was de consument al terug geweest met de auto bij de ondernemer en heeft die deze klep – naar eigen zeggen – schoongemaakt en, later, vervangen. Als er toen een nieuwe EGR-klep in is gezet, dan mag die nu, na zo korte tijd, niet opnieuw vervuild of kapot zijn.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.
Het gemonteerde luchtfilter rammelt nog steeds. Ook de EGR-klep functioneert nog niet naar behoren. Die mag na drie maanden niet opnieuw kapot zijn. Het lampje van het motormanagement blijft branden.

Volgens de BOVAG-voorwaarden heb ik recht op zes maanden garantie. De ondernemer probeert daar nu onderuit te komen door te stellen dat ik maar drie maanden garantie heb. Maar ik heb niet getekend voor afstand van BOVAG-garantie.

De consument verlangt herstel van de auto door een derde, voor rekening van de ondernemer en vergoeding van de inmiddels door de consument zelf gemaakte kosten voor het vervangen van een rubber bij de turbo en voor het vervangen van de remblokken.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De auto is op 18 januari 2016 gekocht. Bij aankoop is garantie verleend tot 18 april 2016. De consument beklaagt zich kennelijk over een geluid van een lager bij het intrappen van de koppeling. Dat zou op 19 juni 2016 zijn ontstaan en op 25 juni 2016 bij de ondernemer zijn gemeld. Deze klacht is na het verstrijken van de garantietermijn ontstaan en een gevolg van normale slijtage.

Op 26 september 2016 is het massavliegwiel vervangen. De klacht van de consument staat helemaal los van die reparatie. Om dat vliegwiel te vervangen heeft de ondernemer de bovenste veerpoten losgemaakt en het subframe laten zakken.

Ten aanzien van de fuseekogel neemt de ondernemer het standpunt in dat de klacht na afloop van de garantietermijn is gemeld. Van kosteloos repareren kan daarom geen sprake meer zijn. De consument heeft niet willen ingaan op het aanbod om de reparatie tegen een gereduceerd tarief uit te voeren.

Dat het deurslot niet goed functioneerde, had de consument veel eerder kunnen en moeten opmerken.

De ondernemer acht zich niet gehouden tot kosteloos herstel, noch tot vergoeding van eerder door de consument gemaakte herstelkosten.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.
Naar aanleiding van de klachten van de consument hebben we het massavliegwiel vervangen. Hij heeft vervolgens de commissie ingeschakeld en dan komen er ineens nieuwe klachten. Ik vind dat allemaal nogal merkwaardig.

Als de remklauwen niet vastgezet waren, dan kun je met de auto niet rijden: de rem slaat dan vast. Bij het vervangen van een paar rubbertjes is het probleem met het luchtfilter opgelost.

Wij hebben de turbodrukregelklep schoon gemaakt, niet de EGR-klep. Verder hebben we uit coulance ook nog gratis een nieuwe thermostaat geplaatst. De remblokken zijn pas in juni gekocht. Dat is meer dan drie maanden na aankoop. Ik weet niet wie die wanneer gemonteerd heeft.

Het rapport geeft voldoende duidelijkheid. Ik merk daarbij op dat derden aan het herstellen zijn geweest zonder dat mij daartoe de kans is geboden. De garantietermijn staat duidelijk op de overeenkomst en daar is voor getekend.

Deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.

Het onderzoek is uitgevoerd op 23 november 2016 bij een bedrijf te [plaatsnaam] in aanwezigheid van de consument, diens schoonvader en de ondernemer. Tijdens dit onderzoek heeft de deskundige het volgende waargenomen.

Bij een proefrit in aanwezigheid van de consument en de ondernemer heeft de consument eerst gereden. Daarna heeft de deskundige gereden. De auto liep goed, trok goed en schakelde zoals het behoort. Hierbij zijn geen bijgeluiden of rammeltjes hoorbaar geweest. Door een derde partij was het inhouden en schokkerig rijden reeds verholpen. Oude onderdelen en een factuur waren niet meer aanwezig waardoor de deskundige dienaangaande niets kan aantonen.

Door het vervangen van de temperatuursensor had de ondernemer het probleem van de motortemperatuur reeds verholpen.

Er bleek een rammel onder de motorkap te zitten. Die werd veroorzaakt door een loszittend luchtfilter. Door het vervangen van het ophangrubber is dit ter plekke verholpen.

Een bijgeluid van de koppeling heeft de deskundige niet waargenomen. Mogelijk is bij een koude motor het koppelingsdruklager licht hoorbaar. Dat is niet abnormaal te noemen. De auto schakelde normaal en de consument was het daar mee eens.

Het slot van het rechter voorportier werkte niet met de afstandsbediening. Handmatig was dit geen probleem. Vervangen van de bedieningsunit zal dit probleem oplossen.

De linker fuseekogel was reeds door derden vervangen. Tijdens het vervangen van het tweedelig massavliegwiel heeft de ondernemer de gehele motorunit uitgebouwd. De fuseekogels zijn niet gedemonteerd, maar de veerpoten zijn aan de bovenzijde los geschroefd. Gezien de leeftijd en de kilometerstand is het zeker niet abnormaal dat een fuseekogel vervangen moet worden. Dat kan gezien worden als een normale slijtage.

Tijdens het vervangen van de fuseekogel bleek dat de bouten van de linker remunit er niet inzaten. Dat is heel vreemd. De reparateur heeft hier gebruikte bouten voor gevonden en de remunit weer vastgezet. Wanneer en waardoor deze bouten zijn verdwenen is niet aan te tonen. Op de foto’s is zichtbaar dat de remunit tijdens het vervangen van het vliegwiel gedemonteerd was. Kort na deze reparatie ontstond ook een rammel, mogelijk van een loszittende remunit. Het is niet aantoonbaar of dit bij de ondernemer is veroorzaakt, maar zeker is het wel dat hier de remunits gedemonteerd waren. De ondernemer verklaart dat hij na de reparatie 80 km heeft gereden met de auto en niets heeft gehoord of gemerkt.

Wat de deskundige bevreemdt, is dat de reparatie van het vliegwiel in september 2016 is uitgevoerd en de rammel kort daarna in oktober 2016 is ontstaan en verholpen door derden. De deskundige heeft telefonisch contact gehad met deze derde. Die verklaart dat de bouten van de linker remunit ontbraken. Of deze vergeten zijn of niet vast hebben gezeten en er daardoor uit getrild zijn, is niet aan te tonen. Helaas, een complexe situatie met veel onduidelijkheden.

De consument heeft na circa vier maanden zelf de remblokken vervangen, deze zouden versleten zijn. De oude remblokken zijn niet meer aanwezig en ook de factuur ontbreekt. Bij de levering van een gebruikte auto gaat men er van uit de remblokken minimaal 50% dikte hebben, daarna is de slijtage afhankelijk van rijstijl en rij-omstandigheden. Helaas zijn de oude remblokken dus niet meer te controleren.

In de onderplaat bleken wat boutjes te ontbreken en deze zijn door de reparateur die de auto in oktober 2016 heeft gerepareerd aangebracht.

Resumerend stelt de deskundige vast dat het een zeer complexe casus betreft met vele onduidelijkheden. De consument heeft diverse reparaties bij derden laten uitvoeren. De gemaakte kosten waren:
zelf de remblokken vervangen  :           € 43,– (geen factuur en oude remblokken);
motor reparatie in Urk             :           € 50,– (geen factuur en oude onderdelen);
fuseekogel vervangen in Elburg:           € 86,26 (factuur in dossier, geen oude onderdelen).

Nog te verwachten reparatie :
Vervanging van de portierslot unit rechter voorzijde: € 225,– incl. B.T.W.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie stelt voorop dat de consument een auto heeft gekocht die gelet op de leeftijd en het aantal gereden kilometers het einde van zijn economische levensduur naderde. Bij aankoop van een auto van 11 à 12 jaar oud met bijna 200.000 kilometer op de teller dient een consument erop bedacht te zijn dat de auto is ingeruild omdat de te verwachten onderhoudskosten niet of nauwelijks meer opwogen tegen de verwachten inruilwaarde. Voor zover na aankoop blijkt dat een aantal onderdelen wegens normale slijtage wegens veroudering aan vervanging toe zijn, is dat een producteigenschap van de gekochte auto. De ondernemer is de consument hierin al in zoverre tegemoet gekomen, dat een aantal reparaties kosteloos is uitgevoerd (thermostaat, massavliegwiel). Naar het oordeel van de commissie betreft de vervanging van een fuseekogel en van remblokken kosten als gevolg van normale slijtage en veroudering die de consument kon verwachten bij een auto als de onderhavige en bestaat om die reden geen aanspraak op gratis herstel of vergoeding van herstelkosten voor deze onderdelen.

Dat geldt ook voor de kwestie van de EGR-klep. De ondernemer heeft weersproken dat hij deze zou hebben vervangen of gerepareerd. Dat deze eerder door de ondernemer is vervangen blijkt niet uit de zich in het dossier bevindende stukken.

Blijkens het op dit punt niet weersproken verweer van de ondernemer is het massavliegwiel op 26 september 2016 vervangen. Uit de puntsgewijze toelichting op de klacht in het klachtenformulier volgt dat de klacht met betrekking tot het portierslot daarna is ontstaan. Ook bij een garantietermijn van zes maanden was de garantie verlopen op het moment waarop deze klacht is ontstaan. Dat deze vervolgens ooit bij de ondernemer is gemeld, voordat er een opmerking over werd gemaakt op het klachtformulier, is de commissie niet gebleken. Ook ten aanzien van het portierslot is de commissie van oordeel dat een defect daaraan dat na 12 jaar en bijna 200.000 kilometer ontstaat geen aanleiding geeft om te veronderstellen dat de auto bij aflevering niet aan de overeenkomst heeft voldaan.

De slotsom luidt dat de commissie geen gronden aanwezig acht om de ondernemer voor verder herstel of vergoeding van herstelkosten aansprakelijk te houden.

Met betrekking tot de klacht over het groot aantal kilometers dat de consument heeft moeten rijden vanwege de door hem ondervonden klachten merkt de commissie op dat hij hiervoor in het klachtenformulier geen vergoeding vraagt, zodat de commissie aan dat onderdeel van de klacht voorbij gaat. Overigens vloeit het maken van extra kilometers voor herstel van de auto voort uit de keuze van de consument om de auto te kopen bij een ondernemer die op grote(re) afstand van zijn woonplaats is gevestigd.

Het voorgaande voert de commissie dan tot de navolgende beslissing.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Voertuigen op 13 december 2016.