Aanbieding met laagste prijsgarantie, consequenties tarief

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Tariefbepalingen    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ENE06-2106

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de hoogte van de voorschotnota sinds juli 2006.

De consument heeft een bedrag van € 61,82 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.

De consument heeft op 1 juli 2006 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De overeenkomst geeft andere tarieven aan dan de tarieven die worden gehanteerd bij de eerste en de daarop volgende voorschotnota. De ondernemer beroept zich op de toepasbaarheid van een gemiddeld jaartarief. Ik sloot met de ondernemer een overeenkomst met een vaste tariefswaarde en dus geen overeenkomst met een gemiddelde tariefswaarde. Vervolgens geef ik te kennen dat er sprake is van minder verbruik als gevolg van een andere cv-ketel, andere leidingen en het verplaatsen van de thermostaat. De ondernemer wenst echter daarmee geen rekening te houden.

De nota’s van de ondernemer werden gestorneerd en vervolgens weer gedeeltelijk betaald (bedragen van € 225,–). Vervolgens boekt de ondernemer alsnog het resterende bedrag van € 30,91 van mijn rekening af. Dit ondanks mijn brieven en e-mails om opheldering en nadere uiteenzetting. De verkregen antwoorden zijn nietszeggend.

De ondernemer gaat uit van een gasverbruik van 3.800 m3, terwijl het gemiddeld gasverbruik op 3.600 m3 ligt. Ook hier wens ik dat het juiste cijfermateriaal gebruikt wordt en vervolgens wordt doorberekend in mijn voorschotnota.

Met deze situatie wens ik geen voorfinancier van de ondernemer te zijn. Wanneer men deze sleutel op het gehele klantenbestand toepast, dan is er al gauw sprake van een aanzienlijk kapitaal. Ik wens niet meer te betalen dan dat we zijn overeengekomen en dat rekening wordt gehouden met de veranderde omstandigheden en een gasverbruik van 3.600 m3 per jaar.

De consument verlangt een berekening aan de hand van de afgesproken tarieven en een vaststelling van het voorschotbedrag waarbij rekening wordt gehouden met een afgenomen verbruik, onder meer als gevolg van de plaatsing van een nieuwe cv-ketel.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Wij werken uitsluitend met variabele tarieven om zo altijd de laagste prijsgarantie te kunnen bieden aan onze klanten. In de door de consument ontvangen leveringsovereenkomst is dit ook duidelijk vermeld. In de aanmeldingsbrief worden de huidige tarieven van dat moment vermeld om te laten zien met welke tarieven op dat moment wordt gewerkt. Dit zijn dan ook geen vaste prijsafspraken.

Momenteel werkt ons facturatiesysteem als volgt. Wij krijgen van de netbeheerder van de klant een geschat jaarverbruik door. Dit geschatte jaarverbruik wordt ieder jaar herberekend aan de hand van de jaarlijks opgenomen meterstanden. Wij delen de geschatte jaarverbruiken door twaalf en brengen dit verbruik per maand in rekening bij de klant. Een aanpassing van het voorschotbedrag behoort nog niet tot de mogelijkheden, aangezien het huidige systeem dit niet toelaat. Overigens zijn wij wel bezig om het systeem aan te passen, zodat het wijzigen van voorschotbedragen wel mogelijk wordt.
Momenteel bestaat de mogelijkheid bij ons om de geschatte jaarverbruiken en dus de voorschotbedragen aan te passen, mits het nieuwe verbruik of het voorschotbedrag dat de klant in gedachten heeft 25% of meer afwijkt van het huidige verbruik of het huidige voorschotbedrag. Het is echter zo dat het verbruik dat de consument aangeeft niet voldoende afwijkt om voor een aanpassing in aanmerking te komen. Het huidige voorschotbedrag kan dan ook niet worden gewijzigd op basis van deze verbruiken.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

In de bevestiging van de aanmelding van de consument bij de ondernemer staat onder meer het volgende.

Bij uw overstap naar energie:direct heeft u gekozen voor een 3-jarig dubbelcontract (stroom en gas) mét de Laagste Prijsgarantie Xtra! U ontvangt elke maand gegarandeerd 11% korting op de elektriciteitsprijs van uw traditionele leverancier NUON (Continuon). Lees alles over onze Laagste Prijsgarantie Xtra op energiedirect.nl.

Voor gas betaalt u slechts € 0,3102 per m3 gas + € 1,67 per maand vastrecht. Deze bedragen zijn exclusief BTW, energiebelasting en voor uw regio door de Gasunie vastgestelde landelijke transportkosten (…)

Onderaan deze e-mail treft u de leveringsovereenkomst van Dubbeldirect aan en als bijlage de Algemene Voorwaarden.

Onderaan de leveringsovereenkomst voor Dubbeldirect staat het volgende vermeld.

Voor gas betaalt u slechts € 0,3102 per m3 gas + € 1,67 per maand vastrecht. Deze bedragen zijn exclusief BTW, energiebelasting en voor uw regio door de Gasunie vastgestelde landelijke transportkosten.

De consument is er op grond van bovenstaande informatie vanuit gegaan dat hij gas geleverd zou krijgen voor het door de ondernemer genoemde tarief. De ondernemer heeft echter onder verwijzing naar de Algemene Voorwaarden gesteld dat er geen sprake is van vaste prijsafspraken. Volgens de ondernemer worden in de aanmeldingsbrief de huidige tarieven van dat moment vermeld om te laten zien met welke tarieven op dat moment wordt gewerkt. Met de consument is de commissie van oordeel dat de ondernemer in gebreke blijft als het gaat om het verschaffen van duidelijkheid omtrent de tarieven die worden gehanteerd. Op geen enkele wijze blijkt uit de aanmeldingsbrief dat er sprake is van tarieven die slechts op een bepaalde moment/in een bepaalde periode van toepassing zijn. Slechts door de Algemene Voorwaarden erop na te slaan, wordt duidelijk dat de ondernemer zich het recht voorbehoudt om wijzigingen in de tariefregeling door te voeren, mits wordt voldaan aan een aantal voorwaarden, waaronder publicatie. Het had de ondernemer gesierd indien hij inderdaad duidelijk in zijn aanmeldingsbrief had vermeld dat de daarin genoemde tarieven onderhevig zijn aan wijzigingen. Dit klemt te meer, nu de aanmeldingsbrief van 27 mei 2006 is, aangegeven wordt dat het overstapproces gemiddeld 26 kalenderdagen in beslag neemt én het een feit van algemene bekendheid is dat de tariefswijzingen inzake gas per 1 juli en 1 januari plaatsvinden. Dat brengt met zich dat de consument een overeenkomst heeft getekend waarin tarieven worden genoemd die voor hem slechts om en nabij één week van toepassing zijn.

De commissie is van oordeel dat de wijze waarop de consument is geïnformeerd omtrent het contract dat hij is aangegaan, niet de schoonheidsprijs verdient. Desalniettemin ontbreekt de mogelijkheid dit klachtonderdeel gegrond te verklaren, aangezien in de bevestiging van aanmelding d.d. 27 mei 2006 is verwezen naar de Algemene Voorwaarden, waarin wel de mogelijkheid tot tariefswijziging staat opgenomen. Daarmee heeft de ondernemer in juridische zin juist gehandeld.
De consument heeft de wens te kennen gegeven dat zijn voorschotbedrag wordt aangepast aan de door hem genoemde, gewijzigde omstandigheden en de gemiddelde gasafname. Dat kan volgens de ondernemer alleen dan indien het nieuwe verbruik of het nieuwe voorschotbedrag 25% of meer afwijkt van het huidige verbruik of het huidige voorschotbedrag. Ter zitting heeft de vertegenwoordiger van de ondernemer desgevraagd verklaard dat dit beleid is en dat daar – gelet op de (on)mogelijkheden van de huidige software – niet vanaf geweken kan worden. In te zien valt dat niet voor elke minimale afwijking de mogelijkheid wordt geboden om het voorschotbedrag bij te stellen. Dat zou een enorme administratieve rompslomp met zich brengen. Van het beleid dat de ondernemer voert (alleen aanpassing van het voorschotbedrag in geval van 25% of meer afwijking) kan echter niet gezegd worden dat dit redelijk is. Met een dergelijke hoge norm behoort een aanpassing van het voorschotbedrag niet of nauwelijks tot de mogelijkheden. De commissie is van oordeel dat een aanpassing van het voorschotbedrag in de rede ligt indien een consument zijn wens tot aanpassing met redelijke argumenten kan onderbouwen.

In het onderhavige geval is er sprake van een relatief klein verschil tussen datgene waar de ondernemer vanuit gaat (3.800 m3) en datgene wat de consument voor ogen staat (3.600 m3), dat te begrijpen valt dat de ondernemer niet is overgegaan tot aanpassing van het voorschotbedrag. Dat doet echter niet af aan datgene wat de commissie hiervoor heeft overwogen omtrent het door de ondernemer gevoerde beleid.
 
Op grond van het voorgaande zal de klacht ongegrond worden verklaard.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De commissie verklaart de klacht ongegrond, zodat het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag als volgt verrekend.

Een bedrag van € 61,82 komt aan de ondernemer toe.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water op 4 december 2006.