Aanbod camerasysteem was ’too good to be true’

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Thuiswinkel    Categorie: (non)conformiteit / Nakoming    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 144678/154763

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument kocht via de website van de ondernemer een camerasysteem. Op de website van de ondernemer stond vermeld dat er bij de aankoop van het camerasysteem een kosteloos cloudabonnement geleverd zou worden. Achteraf bleek echter dat het abonnement € 100,– per jaar kost. De consument verlangt een vergoeding van € 300,–. De ondernemer heeft meermaals aangeboden om de prijs van het product terug te betalen in ruil voor teruggave van het camerasysteem. De commissie is van oordeel dat de consument had moeten weten dat een camerasysteem van die klasse niet voor die prijs verkocht kon worden met een bijkomend cloudabonnement. De consument had zich, gezien de prijs van andere camerasystemen, moeten realiseren dat een kosteloos cloudabonnement zou betekenen dat het camerasysteem op zich vrijwel gratis zou zijn. De commissie weegt mee dat de ondernemer heeft aangeboden de overeenkomst te ontbinden. De klacht wordt dan ook ongegrond verklaard.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 8 september 2021 met de ondernemer tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een camerasysteem voor een bedrag van € 379,–. De aflevering heeft op of omstreeks dezelfde datum plaatsgevonden.

De consument heeft de klacht eerst voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. Het standpunt van de consument luidt als volgt.

Ik heb via de website van de ondernemer een camerasysteem gekocht voor een bedrag van € 379,–. Op de website van de ondernemer staat aangegeven ‘180 dagen gratis terugkijken’. Daaruit heb ik afgeleid dat ik veilig (bijvoorbeeld in geval van inbraak, hack of brand) zou kunnen terugkijken via de Cloud en dat bij aankoop van het camerasysteem door de ondernemer een gratis Cloud abonnement werd verstrekt. Ik heb voorafgaand aan de koop informatie ingewonnen in de winkel en de verkoper bevestigde dit. Dat was reden om het camerasysteem aan te schaffen.

Bij installatie bleek er echter geen gratis Cloud abonnement bij aanwezig te zijn. Ik heb direct contact over opgenomen met de ondernemer en de fabrikant. De ondernemer gaf vervolgens toe verkeerde informatie te hebben verschaft op de website. Bij de vermelding van 180 dagen moest het gaan om ‘battery life’. Daarnaast verstrekt de fabrikant voor dit product geen gratis Cloud abonnement. Dat moet apart door de klant worden aangeschaft en kost € 100,– per jaar.

Ik heb vervolgens de ondernemer aansprakelijk gesteld voor de onvoorziene kosten voor een Cloud abonnement en ik eiste schadevergoeding. Vanaf dat moment stelde de ondernemer dat met ‘180 dagen gratis terugkijken’ niet de ‘battery life’ maar het intern geheugen werd bedoeld en paste de specificatie van het camerasysteem op de website weer aan naar de oude (gewraakte) versie. Daarna bleef de ondernemer in de discussie betaling van een schadevergoeding afwijzen.

Wegens misleiding is bovendien een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie (RCC). Prompt verwijderde de ondernemer de gewraakte tekst (180 dagen gratis terugkijken) van de website in de verwachting het dossier te kunnen sluiten en een uitspraak van de RCC te voorkomen. De RCC deed op mijn verzoek wel uitspraak, beoordeelde de gewraakte tekst als misleidend en oneerlijk en gaf mij dus gelijk.

Ondanks het oordeel van de RCC bleef de ondernemer bij het standpunt de onvoorziene kosten niet te willen vergoeden. De ondernemer biedt enkel de mogelijkheid om het camerasysteem te retourneren en het aankoopbedrag terug te storten.

Ik ben echter tevreden over de werking van het camerasysteem, maar wil gecompenseerd worden in
de onverwachte kosten voor de aanschaf van een Cloud abonnement. Op basis van de specificatie van het product en de toezeggingen van de winkelmedewerker had ik er immers op mogen
vertrouwen dat ik de camerabeelden via de Cloud kon terugkijken. Nu de ondernemer onjuiste informatie heeft verstrekt, dient de ondernemer de kosten voor een abonnement alsnog te vergoeden. In alle redelijkheid is uitgegaan van een abonnement voor de duur van drie jaar en daarom vorder ik betaling van € 300,–, zodat ik de komende jaren gebruik kan maken van het camerasysteem met gratis terugkijken op een veilig systeem in de Cloud, zoals was overeengekomen.

De consument verlangt een vergoeding van € 300,–.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. Het standpunt van de ondernemer luidt als volgt.

Op 8 september 2021 heeft de consument een bewakingssysteem aangeschaft. Kort daarna, op 18 september 2021, meldde hij dat hij omtrent dit product verkeerd is geïnformeerd. Op de
toenmalige online productpagina stond vermeld “Aantal dagen gratis terugkijken 180 dagen”,
maar na aankoop bleek dat het gratis terugkijken van opnames slechts mogelijk is totdat het
geheugen van het basisstation vol is. Daarna is voor cloudopslag een betaald abonnement nodig.
Voor deze ‘onvoorziene kosten’ wenst de consument een vergoeding ter hoogte van € 300,– te
ontvangen.

Wij betreuren de klacht van de consument en erkennen dat de uiting destijds, onopzettelijk, tot
verwarring heeft geleid. De uiting is door de consument geïnterpreteerd als gratis cloudopslag, maar dat is niet het geval. Vanwege de verwarring bij de consument hebben wij de toenmalige productpagina aangepast en (meermaals) ontbinding van de koopovereenkomst aangeboden, aangezien het voor ons niet mogelijk is om een product te leveren dat aan de volledige verwachtingen van de consument voldoet. De consument geeft aan de koop niet te willen ontbinden, maar blijft van mening recht te hebben op een vergoeding wegens misleiding en onvoorzienbare kosten.
Wij zijn daarentegen van mening dat een dergelijke vergoeding in de gegeven omstandigheden onredelijk en niet verschuldigd is. De consument geeft aan dat er sprake is van een misleidende verkoop, wat betekent dat de koop moet worden teruggedraaid. Niettemin heeft de consument nog vóór het afsluiten van een cloud abonnement aan ons laten weten dat hij het product wil behouden. Het bewust in stand houden van de koop maakt dat de abonnementskosten die hij vervolgens geheel vrijwillig heeft gemaakt, in alle redelijkheid niet voor onze rekening moeten komen.

Wij zijn van mening dat wij geen vergoeding zijn verschuldigd. Wij hebben passende maatregelen inzake de klacht genomen door de productpagina aan te passen en tijdige ontbinding van de koop aan te bieden. Wij achten het niet redelijk dat de abonnementskosten die de consument daarna vrijwillig heeft gemaakt (deels) voor onze rekening zouden moeten komen. Daarom moet de vordering van de consument worden afgewezen c.q. moet de koopovereenkomst worden ontbonden.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie stelt voorop dat tussen partijen inmiddels in confesso is dat de destijds door de ondernemer op zijn website opgenomen tekst onjuist was en voor verwarring heeft gezorgd bij de consument. De ondernemer heeft erkend dat gelet op het door de consument betaalde bedrag niet een product zoals dit zou kunnen worden aangeboden dat volledig aan de verwachtingen van de consument zou voldoen. Het camerasysteem is immers geleverd voor een bedrag van € 379,– terwijl met een abonnement op een clouddienst een bedrag van circa € 100,– op jaarbasis gemoeid zou zijn. Anders had de consument, toen de ondernemer zijn voorstel deed om de koopovereenkomst te ontbinden vanwege de onevenwichtigheid tussen prestatie en prijs, een tegenbod gedaan waarbij sprake zou zijn van een lager bedrag voor het Cloudabonnement.

Aldus is er sprake van een aanbod door de ondernemer waarbij het voor de consument redelijkerwijs duidelijk had moeten zijn dat dit aanbod zodanig was dat het niet waar kon zijn (too good to be true). De consument heeft op de website van de ondernemer kennis genomen van de prijs van andere camerasystemen en had zich moeten realiseren dat alleen al een Cloudabonnement voor de opslag van de gegevens zou maken dat het camerasysteem op zich vrijwel gratis zou zijn. Daaruit laat zich ook verklaren dat de ondernemer de consument heeft aangeboden om de overeenkomst te ontbinden, waarbij de consument het aankoopbedrag zou terugontvangen.

De commissie is van oordeel dat de ondernemer een terecht aanbod heeft gedaan nu er sprake is van een forse discrepantie tussen de door de consument betaalde prijs en een camerasysteem met Cloudopslag. De commissie zal daarom de klacht afwijzen, waarbij er van wordt uitgegaan dat de ondernemer zal handelen overeenkomstig zijn aanbod om de consument de betaalde aanschafprijs van de camera terug te betalen tegen afgifte van de camera in goede staat, indien en voor zover daaraan nog niet is voldaan.

De commissie is derhalve van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Thuiswinkel, bestaande uit de heer prof. mr. A.W. Jongbloed, voorzitter, de heer mr. S.L.R. van Nuijs, mevrouw mr. C.R.J.M. den Hartog-Kaaij, leden, op 29 april 2022.