Aanbod gelijkwaardig aan oplossing Commissie. Klacht ongegrond.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Waterrecreatie    Categorie: Aanbod    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: WAT97.008

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil
 
Het geschil vloeit voort uit een op 21 augustus 1996 tussen partijen tot stand gekomen koopovereenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot verkoop van een tweedehands Spanker open zeilboot tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van ƒ 5.000,– (inclusief trailer). De levering vond plaats op 28 augustus 1996.
 
De consument heeft de klacht op 14 september 1996 mondeling voorgelegd aan de ondernemer.
 
Standpunt van de consument
 
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak:
 
De boot, een Spanker open zeilboot, vertoont verborgen gebreken. Er blijft water in de kielbak staan. De ondernemer erkent niet dat de boot lek is. Wel heeft hij ergens een dop ingezet. Nadat de boot twee maal voor reparatie is aangeboden is de klacht nog steeds niet verholpen.
 
Ter zitting gaf de consument aan dat de boot naar zijn oordeel in een dermate slechte staat verkeert dat deze vernietigd moet worden.
 
De consument verlangt ontbinding van de overeenkomst.

Standpunt van de ondernemer
 
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak:
 
Enkele weken nadat de boot medio augustus 1996 was verkocht kwam de consument terug met de mededeling dat de boot lek was. Er bleek een lensdop te ontbreken in de luchtkast om de zwaardkast. Onder garantie heeft de ondernemer toen het water uit de luchtkast laten lopen en een nieuwe lensdop gemonteerd. Voor de zekerheid heeft de ondernemer de boot nog een paar dagen in het water laten liggen om te controleren of alles in orde was, hetgeen het geval bleek te zijn.
 
Medio mei 1997 is de consument met wederom lekkageklachten teruggekomen. De aanhechting van de luchtkast bleek lek te zijn, hetgeen gerepareerd is in de week voor Pinksteren.
 
Op zaterdag 24 mei 1996 is de consument in de winkel terug gekomen om de aankoop ongedaan te maken. De ondernemer was hiertoe niet bereid. De consument bleef praten met de ondernemer en toen de ondernemer weer aan het werk wilde gaan bleef de consument achter de ondernemer aan lopen. De consument weigerde om te vertrekken zodat de politie is ingeschakeld.
Na vier weken kwam de consument weer langs om de boot op te halen. Er was echter volgens de consument echter nog een plekje niet in orde. De ondernemer heeft toegezegd dit plekje te zullen herstellen. De boot is echter nog niet opgehaald. De ondernemer heeft aangekondigd vanaf 1 oktober 1997 stallingskosten in rekening te gaan brengen.
 
De ondernemer ontkent dat sprake zou zijn van een knullige reparatie. De door hem gehanteerde reparatiemethode met behulp van Sykaflex is, gezien de krachten die op de Spanker worden uitgeoefend tijdens transport op een trailer, juist uitermate geschikt. De door de deskundige geadviseerde reparatiemethode is wel goed, maar enigszins verouderd.
 
Deskundigenrapport

De door de Commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld:
 
Volgens aanwijzing en mededeling bleek bij onderzoek te Leimuiden aan de op de bijbehorende boottrailer in een loods gestalde Spanker zeilboot “NN” het navolgende:
 
De glasvezelversterkte polyester zwaard-luchtkast, afmetingen lengte circa 250 cm, breedte 30 cm, hoogte 37 cm, was volgens opgave op de polyester vulharsverbinding tussen luchtkastflens en romp aan voor- en achterzijde plaatselijk gescheurd en lek waardoor regen- en/of buiswater in deze luchtkast was gekomen.
 
De scheurvorming in de polyester vulhars was na de klacht in 1996 door Jachtwerf De Hippert BV slordig afgedicht middels aanbrengen van Sikaflex polyurethaankit.
De resterende, nog zichtbare, vulhars vertoonde diverse oude krimpscheuren waarbij een deel in het verleden met glasvezelversterkt polyester versterkt was.
Bij onderzoek aan de glasvezelversterkte polyester romp zijn zover zichtbaar geen lekkagesporen vastgesteld.
 
Oorzaak
 
De scheurvorming in de polyestervulhars en nadien op de uiteinden loskomen van de polyester flensverbinding van de zwaard-luchtkast op de romp is het gevolg van overbelastingen tijdens hellingen en vervoer van de boot op een boottrailer. Hoewel vaak toegepast kan de alleen met polyester vulhars “vastgeplakte” polyester flens deze overbelasting niet hebben en zal hierdoor plaatselijk loskomen.
De scheurvorming in de vulhars van deze luchtkast moet bij aankoop na verwijderen van de losse multiplexhouten vlonders bij optische controle eenvoudig waarneembaar zijn geweest. Volgens opgave was bij aankoop nog geen kit op de scheuren aangebracht.

Wijze van herstel
 
Deugdelijk herstel van de luchtkast is mogelijk en dient te bestaan uit het verwijderen van de slordig aangebrachte kit en zich hieronder bevindende topcoat/gelcoat, vervolgens de polyester luchtkastflens waar nodig met glasvezelversterkt polyester aan de romp vastlamineren, afwerken met topcoat en de kast op dichtheid controleren.

Herstellingskosten
 
De reparatiekosten hebben wij in overleg met een hierin gespecialiseerde jachtenreparateur begroot en vastgesteld op de som van, inclusief BTW, ƒ 692,07.

Opmerking
 
Van de heer J. van Zaane van Jachtwerf De Hippert BV vernam de deskundige, in het bijzijn van de consument, dat de ondernemer alsnog bereid was de luchtkast deugdelijk en waterdicht op de door de deskundige voorgestelde wijze kosteloos te herstellen.
 
De consument gaat hiermede niet akkoord, daar hij geen vertrouwen meer heeft in herstel door deze ondernemer en eist het door hem betaalde aankoopbedrag terug.
 
Beoordeling van het geschil
 
De Commissie heeft het volgende overwogen:
 
De Commissie onderschrijft het rapport van haar deskundige en sluit haar oordeel daarbij aan.
De door de ondernemer aangevoerde argumenten kunnen niet afdoen aan de conclusie van de deskundige dat de reparatie slordig is verricht, nu de ondernemer blijkens het rapport ten overstaan van de deskundige voorgesteld heeft om alsnog voor deugdelijke reparatie zorg te dragen en daarmee erkend heeft dat de reparatie niet geheel correct is geweest.
 
Het ontbreken van een lensdop en het optreden van de lekkage vormen echter net zo min als de minder goed gelukte reparatie, een zodanige tekortkoming dat deze de ontbinding van de overeenkomst zou rechtvaardigen.
 
Herstel zou in principe een adequate oplossing zijn. Aangezien echter de verhouding tussen partijen verstoord is, acht de Commissie het wenselijker om aan de consument een schadevergoeding toe te kennen van f 692, 07, zoals door de deskundige begroot.
 
De ondernemer is reeds voordat de consument de klacht bij de Commissie aanhangig heeft gemaakt, bereid gebleken de klacht te verhelpen. Om die reden acht de Commissie de klacht ongegrond. Het feit dat de Commissie tot een andere oplossing komt dan door de ondernemer is voorgesteld doet hieraan niet af, nu beide oplossingen gelijkwaardig zijn.

Beslissing
 
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.
 
De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van ƒ 692,07.
Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.
 
De consument haalt binnen vier weken na verzending van de uitspraak zijn schip op bij de ondernemer. Daarna is de ondernemer gerechtigd om stallingskosten in rekening te brengen.
 
Aldus beslist door de Geschillencommissie Waterrecreatie op 20 november 1997.