Aanbod ondernemer niet passend

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Bruidsmode en Maatwerk    Categorie: Aanbod    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: TEX04-0061

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 17 mei 2004 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een bruidsensemble (pantalon, top, hesje) tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 1.446,75, vermaakkosten ad € 113,– inbegrepen. De levering vond plaats op 30 juli 2004.   De consument heeft op 6 augustus 2004 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Op de trouwdag, 5 augustus 2004, constateerde ik nadat ik het artikel nog maar anderhalf uur had gedragen, dat de naden van de top waren uitgescheurd. De ondernemer heeft naar aanleiding van mijn klachtmelding hierover de top naar de leverancier in België opgestuurd. De leverancier van het artikel wilde vervolgens de stoffenleverancier inschakelen. Uiteindelijk kwam de ondernemer pas op 22 oktober 2004 met het voorstel van een vergoeding van € 100,– of de levering van een nieuwe top. Toen ik hiermee niet akkoord ging, kwam een nieuw aanbod van € 200,–. De ondernemer erkent echter geen aansprakelijkheid en suggereert een te heftig gebruik, hetgeen absoluut niet het geval is.   De consument verlangt een vergoeding gelijk aan éénderde deel van de aanschafprijs van het artikel plus vergoeding van de vermaakkosten en de ondervonden immateriële schade.   Standpunt van de ondernemer   De ondernemer heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid zijn standpunt aan de commissie kenbaar te maken.   Blijkens de overgelegde correspondentie tussen partijen heeft de ondernemer d.d. 22 oktober 2004 een vergoeding aangeboden van € 100,– of een nieuwe top op maat en d.d. 8 november 2004 een vergoeding van € 200,–.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het artikel zorgvuldig onderzocht. De commissie komt tot de volgende bevindingen en overwegingen.   De schade waarover wordt geklaagd, staat als zodanig tussen partijen vast en is bovendien door de commissie vastgesteld. Het geschil betreft nog de vraag of het voorliggende aanbod van de ondernemer als passend is te beschouwen. De commissie beantwoordt die vraag in ontkennende zin. De schade bestaat namelijk uit het kerven van de bovenstof op de aan de draagzijde aangebrachte zeer smalle coupenaden met een aflock stiksteek. De materiaalranden bevinden zich derhalve zeer dicht bij het stiksel met gevolg dat de kans reëel aanwezig is dat onder invloed van de normale spanning tijdens het dragen de vezels gaan schuiven en deze naden open rafelen. Hierbij komt dat het model van de top nauwsluitend dient te zijn. Daartoe is het ook duidelijk herkenbaar op de zijnaden ingenomen. Mogelijk is dit pas maken wat te strak uitgevoerd, maar ook daarvoor draagt de ondernemer tegenover de consument de verantwoordelijkheid.   De consument heeft na het plaatsvinden van de bijzonder gelegenheid waarvoor het artikel is aangeschaft geen werkelijk belang meer bij de levering van een nieuwe top. Verder dient in aanmerking te worden genomen dat de top deel uitmaakt van een ensemble dat als één geheel is aangeschaft. Bovendien wordt het alleszins aannemelijk geoordeeld dat de schade al snel tijdens het dragen is ontstaan, met gevolg dat aan het beoogde feestelijk gebruik tijdens de bijzondere dag afbreuk is gedaan.   Al met al is de commissie van oordeel dat voor een klacht van deze aard en betekenis hierna onder de beslissing te vermelden vergoeding overeenkomstig de te hanteren maatstaven van redelijkheid en billijkheid is.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 725,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 45,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 90,–.   Het artikel wordt ongefrankeerd aan de consument teruggestuurd.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Textiel en Schoenen op 24 maart 2005.