Aanbod via internet vermeldt onjuiste optie. Airco genoemd in advertentie, niet op prijskaart showroom.

  • Home >>
  • Voertuigen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Voertuigen    Categorie: Informatie    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: VOE03-0714

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil
 
Het geschil vloeit voort uit een op 14 oktober 2003 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een gebruikte Opel Astra Sport Station tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 14.490,–.
De levering vond plaats op of omstreeks 24 oktober 2003.
 
De consument heeft op 24 oktober 2003 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.
 
Standpunt van de consument
 
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. 

Nadat ik op internet had gezien dat de ondernemer een Opel Corsa aanbood die mij aanstond, ben ik met mijn partner op 14 oktober 2003 naar de auto gaan kijken. De verkoper die ons hielp, wees ons op de vele extra’s, waarbij ook uitdrukkelijk de airco werd genoemd, en de koop werd gesloten. Toen de auto werd geleverd, bleek echter dat deze niet van een airco was voorzien. Diezelfde middag nog heb ik hiertegen bezwaar gemaakt. De verkoper meldde dat er een fout was gemaakt en dat ten onrechte op internet was vermeld dat een airco in de auto aanwezig was. Ter compensatie werd mij een gratis APK-beurt aangeboden, dan wel het ongedaan maken van de koop. Hiermee ga ik echter niet akkoord.
 
Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.
 
Uit een vergelijking van prijzen van auto’s van hetzelfde type blijkt duidelijk dat de prijs die ik voor de auto betaald heb, de prijs is die behoort bij een auto die is voorzien van een airco. Ter ondersteuning van deze stelling heeft de consument een zestal advertenties van het internet in het geding gebracht.
 
Ten bewijze van haar stelling dat de verkoper verklaard heeft dat de auto van airco was voorzien, heeft zij een schriftelijke verklaring van haar partner aangeboden.
Desgevraagd verklaarde de consument dat zij wel gezien heeft dat de prijskaart waarvan de auto in de showroom was voorzien niet de airco als optie vermeldde, doch dat er wel meer opties niet op de prijskaart stonden en dat zij is afgegaan op de mededelingen van de verkoper.
 
De consument verlangt primair dat de ondernemer alsnog de auto van een airco voorziet. Subsidiair verlangt de consument een vergoeding van € 1.000,–.
 
Standpunt van de ondernemer
 
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.
 
Ten onrechte was op het internet vermeld dat de auto voorzien was van een airco, hetgeen wij betreuren. De verkoper heeft de consument er echter tot twee maal toe op gewezen dat er twee auto’s van hetzelfde type in de showroom stonden, waarvan er één wel en de ander geen airco had. De consument besloot vervolgens de auto zonder airco te kopen.
Om de consument tegemoet te komen, hebben wij een gratis APK-keuring aangeboden dan wel het kosteloos ongedaan maken van de koop, doch hierop is de consument niet ingegaan.

Beoordeling van het geschil
 
De commissie heeft het volgende overwogen.
 
Allereerst wordt overwogen dat ondernemers in beginsel in dienen te staan voor de juistheid van een door hen geplaatste advertentie. Op consumenten rust echter de plicht te onderzoeken of hetgeen zij kopen, voldoet aan datgene wat zij daarvan verwachten.
 
Gebleken is dat de advertentie waarop de consument bij de koop is afgegaan ten onrechte vermeldde dat de auto over een airco beschikte. Voorts is vast komen te staan dat de prijskaart in de showroom een airco niet als optie vermeldde.
De consument heeft niet aannemelijk gemaakt dat de verkoper heeft verklaard dat de auto over airco beschikte; op het aanbod van de consument om dit te bewijzen middels een schriftelijke verklaring van haar partner is de commissie niet ingegaan, nu aan getuigenverklaringen van levenspartners niet de betekenis kan worden gehecht die de consument daaraan verbonden wenst te zien.
 
De commissie is van oordeel dat – mede gezien het belang dat de consument kennelijk hechtte aan de aanwezigheid van airco – het op haar weg had gelegen om alvorens tot de koop over te gaan, te onderzoeken of de auto ook daadwerkelijk van deze optie was voorzien; dit geldt a fortiori nu op de prijskaart van de auto een airco niet als optie was vermeld. Dat andere aanwezige opties evenmin op de prijskaart werden vermeld, doet daaraan niet af, nu het juist de airco was die de consument van zo groot belang achtte. Door dit onderzoek na te laten, heeft de consument niet aan de op haar rustende onderzoeksplicht voldaan en de gevolgen hiervan dienen naar het oordeel van de commissie voor haar rekening te komen.
Hierbij is mede in aanmerking genomen dat de prijskaart in de showroom geen onjuiste informatie bevatte, zodat slechts in beperkte mate van onjuiste informatieverstrekking door de ondernemer sprake is geweest. Voorts komt betekenis toe aan de omstandigheid dat de consument geen gebruik heeft gemaakt van het alleszins redelijke aanbod van de ondernemer om de koop kosteloos ongedaan te maken. Indien de consument dit aanbod had geaccepteerd, had zij geen enkel financieel nadeel ondervonden omdat zij de alsdan gerestitueerde koopsom had kunnen aanwenden voor de aanschaf van een auto van hetzelfde type dat wél van een airco was voorzien, hetgeen ook blijkt uit de door de consument in het geding gebrachte internetadvertenties.
 
Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.
 
Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
 
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.
 
Aldus beslist door de Geschillencommissie Voertuigen op 4 augustus 2004.