Aanmaningen over gevorderde bedragen die steeds veranderen

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Betaling    Jaartal: 2012
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ENE07-1059

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de hoogte van de door de consument ontvangen facturen voor de levering van gas en elektriciteit.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Eerst ging het om de voorschot nota voor maart 2007, die wel was betaald. Daarna ging het over aanmaningskosten over een factuur die wel was betaald.
Vervolgens ontving de consument een e-mail over een restantbedrag na betaling van de eindafrekening. De consument heeft nu weer een aanmaning ontvangen van een incassobureau voor een ander openstaand bedrag, waarvan de samenstelling haar niet duidelijk is. Het is de consument onduidelijk wat zij dient te voldoen, terwijl de gevorderde bedragen steeds veranderen.

De consument wil een gespecificeerde opgave van de vordering van de ondernemer.

Ter zitting heeft de consument nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Het betalingsoverzicht dat de ondernemer heeft overgelegd bij brief aan de commissie d.d. 18 juli 2007, is volledig. Met de factuur d.d. 25 april 2007 (de eindafrekening) van € 423,26 kan klager zich echter niet verenigen. Dit bedrag is niet in overeenstemming met het bedrag van € 265,57 dat aan de consument als eindafrekening in rekening is gebracht bij factuur d.d. 25 april 2007. Wordt in de opstelling van de ondernemer van laatstgenoemd bedrag uitgegaan, dan kan de consument zich daarmee verenigen.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer maakt zoveel mogelijk gebruik van internet. De facturen worden daarom niet per post toegezonden. Voor de klant zijn deze inzichtelijk op zijn persoonlijke pagina. In de facturering maakt de ondernemer gebruik van de rekening courant factuur. De factuur begint daarom met het saldo van de voorgaande factuur, waarop de in de maand ontvangen betalingen in mindering worden gebracht en in die maand verschuldigde kosten worden toegevoegd. De som van het voorgaande leidt tot het in die maand te betalen bedrag.

De ondernemer stuurt minmaal twee betalingsherinneringen en draagt dan de vordering over aan een incassobureau. De consument heeft in maart te laat betaald en op aanmaningen niet adequaat gereageerd waarna de vordering uit handen is gegeven. De consument heeft in strijd met de gegeven instructie niet aan het incassobureau betaald maar aan de ondernemer. De levering is per 27 maart 2007 beëindigd in verband met de overgang van de consument naar een andere leverancier.

Voorafgaand aan de zitting heeft de ondernemer correspondentie gevoerd met het secretariaat van de commissie over de door de ondernemer gewenste zittingsdatum en de door de ondernemer gewenste zittingsplaats. De ondernemer wenst de zaken waarbij zij partij is bij voorkeur behandeld te zien op één zittingsdag en wel te Eindhoven. De ondernemer is als kleine organisatie anders niet in staat om ter zitting aanwezig te zijn. Bij faxbrief d.d. 25 september 2007 heeft de ondernemer bezwaar gemaakt tegen de voor de onderhavige zaak bepaalde behandelingsdatum en verzocht deze te verplaatsen naar 16 november dan wel 12 december.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Bij brief d.d. 26 september 2007 heeft het secretariaat van de commissie aan de ondernemer doen weten de zaak niet uit te stellen tot andere door de ondernemer gewenste datum daarbij overwegende dat de consument in verwachting is en dat haar bevalling medio november is te verwachten, zodat zij op de door de ondernemer gewenste data verhinderd is. De commissie stelt vast dat de consument ter zitting is verschenen. Het is redelijk dat onder deze omstandigheden het belang van de consument bij voortgang van de behandeling prevaleert boven het belang van de ondernemer bij uitstel van behandeling. De afhandeling van de zaak zou anders aanzienlijk worden vertraagd. Van de ondernemer als professionele organisatie mag bovendien verwacht worden dat zij in staat is zich desgewenst ter zitting adequaat te vertegenwoordigen. Daarbij neemt de commissie in aanmerking dat het aan de commissie is om plaats, datum en uur van de behandeling te bepalen (artikel 14 van het Reglement). Hetgeen overigens niet wegneemt dat indien redelijkerwijs mogelijk met de wensen van partijen in dit opzicht rekening wordt gehouden. Tenslotte is ook de locatie niet onredelijk te noemen nu de consument woonplaats heeft in Alkmaar. Inhoudelijk wordt als volgt geoordeeld.

De commissie deelt het standpunt van de consument dat de eindnota d.d. 25 april 2007 niet duidelijk is. Het op deze eindnota voorkomende saldo is van de voorgaande maand van € 153,19 en de ontvangen betalingen van € 310,88 resulterend in een positief saldo voor de consument van € 157,69 niet rijmen met het slotoverzicht dat de ondernemer heeft overgelegd. Dit overzicht geeft een door de consument nog te betalen bedrag aan van € 91,19.

Nu de ondernemer de discrepantie tussen de eindnota d.d. 25 april 2007, resulterend in een op dat moment nog te betalen bedrag van € 265,57, en het eerder bedoelde slotoverzicht niet heeft opgehelderd, dient het standpunt van de consument als voldoende weersproken te worden gevolgd. Daarvan uitgaande bedraagt de openstaande schuld van de consument vanaf 25 april 2007 nog € 265,57 in plaats van € 423,26 en krijgt de consument het volgens het slotoverzicht op 8 mei 2007 via het incassobureau verrekende bedrag van € 62,– retour.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De klacht wordt gegrond verklaard.

De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 62,–.

Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 25,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 25,–.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water op 28 september 2007.