Aanmerkelijke bouwactiviteiten aan een dependance van het hotel die al langere tijd plaatsvonden. Informatieplicht reisorganisator

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Accommodatie    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI06-0996

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 6 juni 2006via een boekingskantoor met de reisorganisator totstandgekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een vliegreis voor twee personen naar Barcelona in Spanje met verblijf in een hotel op basis van logies met ontbijt, voor de periode van 10 juni 2006 t/m 16 juni 2006 voor de som van € 1.477,–.   Klager heeft op 18 juni 2006 de klacht voorgelegd aan de reisorganisator.   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt en is uitgebreider beschreven in aan partijen bekende brieven aan de reisorganisatie.   Onze reis naar Barcelona is gekenmerkt door enorme geluidsoverlast door drie bouwputten rondom het hotel en werkzaamheden aan wat lijkt een dependance naast het hotel. Iedere ochtend (ook in het weekeinde) werden we gewekt door heien en/of geluiden van drilhamers en bouwmachines. Die werkzaamheden begonnen in de regel rond 6.15 uur en duurden tot ’s avonds circa 19.00 uur. Daarnaast waren er werkzaamheden op het dakterras waar de glasbewassingsinstallatie in werking was. Ten behoeve van die installatie waren de op het dakterras gelegen vlonders vanaf twee meter uit de glazen balustrade verwijderd en afgezet met roodgeblokt lint. Daardoor bleef slechts een minimale ruimte over direct rond het zwembad. Van gezellig zitten bij het zwembad c.q. op dat terras verblijven kon door de rommel en afzetting geen sprake meer zijn. Er is ons een alternatief hotel in het centrum aangeboden, maar dat was oud en de kamer zag er niet aantrekkelijk uit. We verbleven in een designhotel buiten het centrum aan de Diagonal.   Klager verzoekt de commissie in redelijkheid en billijkheid een vergoeding vast te stellen.   Standpunt van de reisorganisator   Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt en is uitgebreider beschreven in de aan partijen bekende brieven aan klager.   Het is spijtig dat er zoveel bouwoverlast was. Daarvoor zijn wij niet aansprakelijk, maar wel willen we een gebaar maken. Helaas waren we door de agent ter plaatse niet tijdig ingelicht en konden we klager dus ook niet vantevoren informeren. Klager had een hotel in het centrum geboekt en kan dan geen rust verwachten.   De reisorganisator heeft d.d. 13 juli 2006 een vergoeding aangeboden van € 165,60, zijnde 15% van de overnachtingskosten.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Uit de overgelegde foto’s blijkt naar het oordeel van de commissie genoegzaam dat in casu sprake was van aanmerkelijke bouwactiviteiten aan een dependance van het hotel die al langere tijd moeten hebben plaatsgevonden. Dat betekent dat de reisorganisator klager vantevoren had dienen te informeren. De reisorganisator heeft dat ook beaamd. Verder is het de commissie bekend dat de Diagonal een kilometers lange straat is vanuit het centrum en dat met name aan het eind, in de buitenwijken, er veel hotels staan. Een ouder hotel in het centrum van de stad is in dat opzicht dan ook geen reëel alternatief voor een verblijf in een tamelijk nieuw designhotel. Op grond van het voorgaande en alle aan de commissie gebleken feiten en omstandigheden in aanmerking nemende, is de commissie van oordeel dat de reisorganisator bij het uitvoeren van het overeengekomene zodanig tekort is geschoten en klager daardoor zodanig ongerief heeft ondervonden, dat de reisorganisator klager een vergoeding verschuldigd is. De commissie stelt deze vergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid vast op het hierna te noemen bedrag.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De reisorganisator betaalt aan klager een vergoeding van € 400,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de reisorganisator bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Bovendien dient de reisorganisator overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 60,– aan klager te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de reisorganisator aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 205,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 26 september 2006.