Aanpassen gecontracteerde transportvermogen; het bedrijf gerechtigd om tot aanpassing van contractwaarde over te gaan; wel verwijt dat het bedrijf daarover aangeslotene beter had kunnen informeren.

  • Home >>
  • Energie Zakelijk >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email




Commissie: Energie Zakelijk    Categorie: Bewijslast leveringsomvang    Jaartal: 2016
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 96897

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de hoogte van de netwerkkosten/gecontracteerd transportvermogen die door aangeslotene aan het bedrijf zijn betaald.

Aangeslotene stelt in februari 2013 de klacht te hebben voorgelegd aan het bedrijf.

Standpunt van aangeslotene

Het standpunt van aangeslotene luidt in hoofdzaak als volgt.

De klacht betreft de hoge netwerkkosten elektra die zijn ontstaan tussen augustus 2010 en februari 2013. Achteraf bezien is per vergissing door een installateur van aangeslotene een fout gemaakt en is er een piekbelasting van slechts enkele minuten geweest tijdens het testen van de belichtingsinstallatie. Door de volledige inschakeling van de installatie tijdens dat onderhoud is een piekbelasting ontstaan waardoor de contractwaarde automatisch (een stuk hoger) is aangepast. Omdat de planning van aangeslotene was dat er meer belicht zou worden is het aangeslotene niet eerder opgevallen dat er sprake was van overcapaciteit. Hogere kosten lagen immers in de lijn der verwachting. Pas veel later is aangeslotene erachter gekomen dat sprake was van een grote overcapaciteit en hoge overbodige kosten. Aangeslotene begrijpt dat op basis van de regelgeving het bedrijf de contractwaarde automatisch heeft aangepast voor een periode van tenminste één jaar, maar aangeslotene vindt tegelijkertijd dat het bedrijf aangeslotene wel had kunnen wijzen op de mogelijkheid tot verlaging één jaar na die datum, gezien het grote verschil tussen belasting en contractwaarde. Aangeslotene meent dat het bedrijf in haar zorgplicht tekort is geschoten en dat aangeslotene door de ontstane situatie onevenredig hard is geraakt. De gemaakte kosten die ontstaan zijn één jaar na het ontstaan van de overschrijding, te weten van augustus 2011 tot en met januari 2013 ten bedrage van circa € 23.370,– worden door aangeslotene ter discussie gesteld om redenen van redelijkheid en billijkheid.

Ter zitting heeft aangeslotene verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Het was een nieuw bedrijf voor mij/ons en wij kwamen er pas na 2,5 jaar achter dat de contractwaarde een stuk hoger lag en dat wij daardoor ook veel meer moesten betalen aan het bedrijf. Het is allemaal niet handig geweest van ons. De aanpassing/verhoging was vermeld in de maandfacturen. In feit hebben wij 32 maanden à € 1.500,– per maand teveel betaald. Voor zover mij bekend hebben wij nooit een brief dan wel aanpassing van het contract van het bedrijf gekregen. De hogere netwerkkosten konden wij alleen in de facturen terugzien.

Aangeslotene verlangt dat de meerkosten vanaf augustus 2011 tot en met januari 2013 door het bedrijf zullen worden gecrediteerd en het gaat daarbij om een bedrag van € 23.370,–.

Standpunt van het bedrijf

Het standpunt van het bedrijf luidt in hoofdzaak als volgt.

Door een fout van zijn installateur is er een piekbelasting ontstaan gedurende het testen van de belichtingsinstallatie van aangeslotene (de volledige installatie werd ingeschakeld). Hierna is de contractwaarde van de capaciteit van aangeslotene aangepast. Na ongeveer twee jaar verzocht aangeslotene om verlaging van de contractwaarde. Conform artikel 3.7.11 van de Tarievencode Elektriciteit wordt het contractvermogen automatisch aangepast. Pas in september 2013 heeft aangeslotene een verzoek gedaan om het vermogen aan te passen (te verlagen). In artikel 3.7.4 van de Tarievencode is vastgesteld dat de gebruiker/aangeslotene zelf verantwoordelijk is voor de opgave van zijn contractwaarde. Het bedrijf is dus afhankelijk van een opgave van de aangeslotene voor het aanpassen van het vermogen. Het is immers niet aan het bedrijf om het benodigde transportvermogen voor de gebruiker/aangeslotene te bepalen. Bovendien mag verwacht worden dat aangeslotene (een tuinder) op de hoogte is van de tarieven teneinde zijn kosten zo laag mogelijk te houden.

Ter zitting heeft het bedrijf verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.
Het contractvermogen wordt automatisch aangepast. Dat blijkt dan uit de facturen die aan aangeslotene zijn verzonden. Normaal gesproken wordt dan ook het contract gewijzigd en volgt er een brief/bijlage (aanhangsel) die verstuurd wordt aan aangeslotene. Of dat in deze zaak ook is gebeurd kan ik thans niet bevestigen.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Het getransporteerde transportvermogen bedroeg aanvankelijk 468 kWh en is na de piekbelasting bij aangeslotene verhoogd tot 1.989 kWh waarna dat vervolgens na de verzochte verlaging/aanpassing door aangeslotene 720 kWh is geworden. Op basis van de algemene voorwaarden en meer in het bijzonder de toepasselijke Tarievencode Elektriciteit was het bedrijf gerechtigd om het gecontracteerde transportvermogen aan te passen/verhogen. Dat komt dan ook voor rekening en risico van aangeslotene. Daarbij komt dat aangeslotene ook zelf gedurende een lange periode die veel hogere contractwaarde/netwerkkosten niet heeft onderkend, terwijl dat evident uit de aan haar verstuurde maandfacturen is gebleken. Aldus heeft aangeslotene gedurende die periode ook niet zelf verzocht om aanpassing/verlaging van die contractwaarde, hetgeen eveneens voor haar rekening en risico komt. Wel kan het bedrijf een verwijt worden gemaakt van het feit dat zij aangeslotene niet schriftelijk (althans dat is niet gebleken) heeft geïnformeerd over de wijziging/aanpassing van de contractwaarde, door bijvoorbeeld een aanpassing van het contract c.q. brief daarover aan aangeslotene te sturen. Overeenkomstig de algemene voorwaarden (artikel 25) had het op de weg van het bedrijf gelegen om aangeslotene daarover concreet (per brief dan wel aanpassing contract) te verwittigen, hetgeen het bedrijf vermoedelijk heeft nagelaten, nu het bedrijf ook ter zitting daarover geen opheldering kon verschaffen. Dat valt het bedrijf euvel te duiden. Aldus is sprake van een situatie waarin het bedrijf gerechtigd was om tot aanpassing van de contractwaarde over te gaan (op basis van de toepasselijke Tarievencode Elektriciteit), terwijl het bedrijf anderzijds daarover aangeslotene beter/zorgvuldiger had kunnen informeren en dus niet uitsluitend die wijziging/aanpassing in de facturatie door te voeren maar door ook aangeslotene daarover afzonderlijk per brief of contractswijziging te verwittigen. In het licht van de omstandigheden van het geval acht de commissie het redelijk en billijk dat het bedrijf een schadevergoeding zal betalen aan aangeslotene. Die schadevergoeding zal de commissie, die naar redelijkheid en billijkheid beslist, vaststellen op een bedrag van € 5.000,–. De commissie neemt daarbij in aanmerking dat het gecontracteerde transportvermogen uiteindelijk is verlaagd naar 720 kWh (en niet meer naar de oorspronkelijke 468 kWh). Tevens is sprake van een grote mate van eigen schuld aan de zijde van aangeslotene en is het verwijt/de onzorgvuldigheid aan de zijde van het bedrijf in dat opzicht als lichter te kwalificeren. Derhalve acht de commissie een schadevergoeding van € 5.000,– passend en gerechtvaardigd. Nu de klacht van aangeslotene deels gegrond wordt geacht is het bedrijf eveneens gehouden het door aangeslotene betaalde klachtengeld van € 181,50 te vergoeden.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het bedrijf zal aan aangeslotene een schadevergoeding van € 5.000,– betalen.

De betaling dient plaats te vinden binnen één maand na de verzenddatum van dit bindend advies. Indien de betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt het bedrijf bovendien de wettelijke rente over dat bedrag vanaf de verzenddatum van dit bindend advies.

Het bedrijf dient het klachtengeld van € 181,50 aan aangeslotene te vergoeden.

De commissie wijst het meer of anders verlangde af.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie voor de Zakelijke Markt, op 12 oktober 2015.