Aansluitkosten terecht bij consument in rekening gebracht

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Centrale Antenne Inrichtingen    Categorie: Prijs    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: CAI-D01/0020

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Onderwerp van het geschil is de vraag of de consument als eerste huurder van een nieuw appartement nabij [een zorgcentrum] ƒ 250,– dient bij te dragen in de aanlegkosten van de kabelaansluiting in dit appartement.   De consument heeft een bedrag van ƒ 380,41 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak:   Ik heb een appartement gehuurd in het nieuw gebouwde appartementencomplex D van [een zorgcentrum]. Ik ben de eerste huurder/bewoner van het betreffende appartement. In mijn appartement is bij de bouw een aansluiting op het kabelnetwerk aangelegd. De ondernemer brengt mij voor deze aanlegkosten, en wel tot een bedrag van ƒ 250,–, in rekening, wanneer ik mijn abonnement wil continueren. Dit is onjuist. De aanlegkosten dienen voor rekening te komen van de eigenaar van het complex. Ik ben geen partij geweest toen de kabelmaatschappij met de eigenaar of de aannemer van het complex overeen kwam de appartementen op het kabelnetwerk aan te sluiten. Deze aanlegkosten horen bij de stichtingskosten van het appartement. Ik meen dat deze onder de normale nutsvoorzieningen vallen. Niet alleen ik, maar alle 19 bewoners in het complex nemen hetzelfde standpunt in. Anders dan een eigenaar van een woning kan ik bij het einde van de bewoning van het appartement niet de aanlegkosten (deels) doorberekenen aan de opvolgend bewoner. Betreffende verhuiskosten en abonnementskosten en de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden bestaat geen geschil (meer) met de ondernemer. Uiteraard wil ik wel het abonnement op de kabel continueren, alleen al omdat ik geen alternatief heb. Ik wil aannemen, dat de aanlegkosten per appartement het bedrag van ¦ 250,– per appartement te boven gaan. Tevens bevestig ik, dat de eigenaar van het appartement mij voor de aanleg van de kabel geen kosten in rekening brengt in de huur of de servicekosten. Tenslotte merk ik op, dat de informatie zijdens de ondernemer bepaald niet optimaal is.   Ik wil dat de ondernemer afziet van de van mij verlangde bijdrage in de aanlegkosten en dat ditzelfde geldt voor mijn medebewoners.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak:   Bij de aanleg van een kabelaansluiting in een nieuwbouwpand worden door [de bekabelaar] aanzienlijke kosten gemaakt. Een relatief klein gedeelte van deze kosten wordt normaliter in rekening gebracht bij de eerste gebruiker van deze aansluiting. Dit geldt zowel voor bewoners van een koop- als een huurwoning. Voor de bewoners van het nieuwbouwpand aan de Worth Rhedenseweg waarin de consument woont, is dit bedrag vastgesteld op ¦ 250,–. Indien de verhuurder de kosten voor aanleg van kabeltelevisie voor zijn rekening neemt, dan wordt dit expliciet vermeld in het huurcontract of in de huurvoorwaarden. In de huurvoorwaarden van [het vorige zorgcentrum ] wordt hiervan echter geen melding gemaakt. Zodoende blijven wij van mening dat de aanlegkosten terecht in rekening zijn gebracht.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen:   Het beleid dat de ondernemer voert om de kosten van de aanleg van nieuwe aansluitingen op het kabelnet in rekening te brengen bij de eerste gebruikers van nieuwe koop-/huurwoningen is volstrekt redelijk te achten. Niet valt in te zien dat het redelijk is dat de bestaande abonnees van de ondernemer moeten bijdragen (via de abonnementskosten) in de kosten van uitbreiding van het net en de aansluiting van nieuwe abonnees. Dat de consument eerder heeft bijgedragen in de aansluitkosten van een andere woning doet daaraan niet af. Tussen een woning met en zonder een kabelaansluiting zal in principe een waardeverschil bestaan. Vanuit die hoek bezien lijkt het logisch, dat de eigenaar de aanlegkosten aan de ondernemer betaalt en deze vervolgens in de huur/service- of koopprijs doorberekent. Dit geldt temeer nu bij vertrek van de bewoner de aangelegde aansluiting gehandhaafd zal blijven (gelet op de kosten van verwijdering), zodat een volgende bewoner eveneens van deze aanleg kan profiteren. Vaststaat dat de eigenaar van het complex waarin de consument een appartement huurt, dit in dit geval niet doet, hetgeen bij uitzondering overigens vaker voorkomt. Dat de ondernemer met de bouwer/eigenaar van de desbetreffende appartementen bij de bouw van het complex overeenkomt dat hij de aansluiting van de desbetreffende appartementen op zijn net verzorgt ligt voor de hand uit oogpunt van kostenbesparing. De ondernemer loopt hierbij overigens het risico dat de bewoners geen aansluiting op het net wensen. Het door de ondernemer in rekening gebrachte bedrag van de aansluitkosten acht de commissie geheel redelijk. Nu de consument aansluiting op het net wenst, dient hij de aanleg en aansluitkosten te betalen. Door de consument is een bedrag van ƒ 380,41 in depot gestort. Aangenomen wordt door de commissie, dat dit een bedrag betreft betreffende aanlegkosten, aansluitkosten en abonnementskosten, die de consument, mede gelet op het vorenoverwogene, nog aan de ondernemer verschuldigd is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Het depotbedrag wordt aan de ondernemer overgemaakt. Het klachtengeld wordt niet aan de consument terugbetaald.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Centrale Antenne Inrichtingen, op 17 september 2001.