Actieradius van fiets met trapondersteuning blijft in praktijk achter bij fabriekswaarden, maar wordt mede bepaald door externe factoren. Klacht ongegrond

  • Home >>
  • Tweewielers >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Tweewielers    Categorie: Conformiteit    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 82914

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 15 april 2012 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een fiets van het merk [merk fiets], type Twist Double Power, tegen een door de consument te betalen prijs van € 2.199,–

De overeenkomst is op 24 april 2012 uitgevoerd.

De consument heeft  omstreeks 30 april 2012 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument heeft de volgende klachten over de door haar bij de ondernemer gekochte fiets:

– De beide accu’s van de E-bike lopen snel leeg als de fiets niet wordt gebruikt;
– De actieradius bedraagt per accu slechts 30 km;
– De trapondersteuning valt soms weg;
– De display werkt niet naar behoren;
– De ondersteuning wil soms niet aanslaan.

De fiets bezit niet de eigenschappen die nodig zij voor een normaal gebruik en voldoet niet aan de fabrieksspecificaties.

De consument verlangt herstel van de gebreken, dan wel vervanging, dan wel ontbinding van de koopovereenkomst, met restitutie van de koopprijs.

Naar aanleiding van de rapportage van de door de deskundige merkt de consument onder meer op dat het volgens haar onwaarschijnlijk is dat de deskundige 32,7 km tegen de wind in heeft gefietst. Zij maakt ook bezwaar tegen de door de deskundige gemaakte berekening van de actieradius. De gemeten actieradius van 66 km staat in schril contrast met de door de deskundige gemeten 66 km.

De vorige fiets van de consument van 2008 had een grotere actieradius.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De trappers zijn nog niet gewisseld voor originele exemplaren. De ondernemer heeft zich daartoe wel bereid getoond.

In feite is sprake van een geschil met de fabrikant. De door de deskundige gereden snelheid is veel lager dan de gemiddelde snelheid van 22 km/u van de consument. Dit geeft een onjuist beeld van de actieradius.

De consument heeft dezelfde klachten zoals die op de website van Radar staan vermeld.

De consument heeft geen plezier van de fiets. Ze is niet in staat grote tochten te maken gelet op de geringe actieradius.
Een volle accu geeft meer ondersteuning dan een halfvolle accu. Ook voelt het alsof het voorwiel niet in orde is.

De consument wil geen fiets van een ander merk. De fietsen van dit merk fietsen het best.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Bij de aflevering is de consument erop gewezen dat de aangegeven actieradius in de praktijk kan afwijken.

Na twee maanden heeft de consument aangegeven niet tevreden te zijn. De ondernemer heeft de bij de inname van de fiets geconstateerd dat de bandenspanning te laag was en de consument daarop gewezen.

De klachten met betrekking tot het display zijn verholpen door het vervangen van het display.

In september 2013 geeft de consument aan nog steeds niet tevreden te zijn over de capaciteit van de fiets. De ondernemer heeft de fiets daarop teruggestuurd naar de fabrikant om deze te laten ombouwen naar de laatste specificaties. Alle reparaties zijn kosteloos uitgevoerd.

Uit de gegevens van de fabrikant blijkt dat een actieradius van 40 km voor een accu van 36 v naar behoren is.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De originele trappers zijn na het opsturen van de fiets naar de fabrikant zoekgeraakt. De gemonteerde trappers zijn van een luxer type. De ondernemer heeft al aangeboden te trappers te vervangen.

De ondernemer kan zich vinden in de bevindingen van de door de commissie ingeschakelde deskundige. Het smeren van de ketting is een kwestie van onderhoud.

De fiets is uitgerust met een krachtsensor en een rotatiesensor. De fabrikant heeft alle klachten opgelost. De fiets is in orde. Terugnemen van de fiets is dan ook niet aan de orde.

De nieuwe motoren zijn krachtiger en gebruiken om die reden meer stroom en vermogen. Bij de verkoop waarschuwt de ondernemer voor een 30% lagere actieradius dan volgens de fabrieksopgave. De deskundige heeft 3 uur met de fiets gereden.
 
Deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.

Het onderzoek uitgevoerd op 19 maart 2014 bij de ondernemer in aanwezigheid van de consument en de ondernemer.
Tijdens dit onderzoek heb ik het volgende waargenomen:
Zoals uit het dossier blijkt is tijdens de garantieperiode de volledige elektronica door de fabrikant reeds vervangen door de allernieuwste versie.

1. Het is een normaal verschijnsel dat accu’s bij het niet gebruiken enige spanning verliezen, dit is het gevolg van enig stroomgebruik door de elektronica tijdens stilstand.

2. De enige manier om de actie-radius te testen is het fietsen, ondergetekende heeft dan ook een behoorlijk stuk gefietst.
De bandenspanning was te laag en deze werd eerst gecorrigeerd door de ondernemer.
In overleg met de consument was de linker accu slechts 12% geladen en de rechter accu was vol.
Bij km.stand 523,7 en een 12% geladen accu begonnen met de fietstocht.
Er kan slechts op 1 accu tegelijk gefietst worden.
Na 8,4 km. was de ladingstoestand van de linker accu gedaald tot 3% en hield de trapondersteuning op. Km.stand: 532,1  Gem. snelheid: 16,7 km./u.
Hierbij gefietst in verschillende versnellingen en bij een stevige westenwind.
De elektronika is zo ingesteld dat er ten allen tijde nog 3% lading in de accu overblijft, de traponder-steuning wordt dan automatisch uitgeschakeld.
Hierna dus overgeschakeld naar de rechter accu welke tot 96% geladen was.
Na 24 km. de fietstocht beëindigd bij km.stand 556,3. en nog een 35% geladen rechter accu. Gem. snelheid: 17,9 km./u. Totaal gefietst: 32,7 km.
Dit gedeelte van de fietstocht gereden zoals de consument, uitsluitend in de 6e versnelling.
De mate van ondersteuning is zichtbaar op de display en wordt automatisch door de elektronica aangepast aan de behoefte.

Resumerend kom ik dan op de volgende berekening van de actie-radius:

532,1-523,7 = 8,4
12%-3%= 9%
(8,4:9) X 100 =                       93

 556,6-532,1 = 24
 96%-35%= 61%
 (24:61) X 100 =                     39
Gemiddelde actie-radius =       132 : 2 = 66 km.

Volgens de fabriekstabel zou van dit type bij ingeschakelde NORMAAL stand de gemiddelde actie-radius onder wisselende omstandigheden 68 km. bedragen.
Het is een bekend verschijnsel dat de opgegeven actie-radius altijd de meest positieve is doch de praktijk wijst uit dat dit zeer verschillend kan uitpakken, afhankelijk van o.a. rii-stijl, ingeschakelde versnelling, ingeschakelde stand van ondersteuning, rij-en weg omstandigheden, bandenspanning, weersomstandigheden, gewicht van de berijder enz.
Volgens voorgaande berekening verdient de actie-radius in dit geval zeker niet de hoofdprijs maar gezien de sterke westenwind ( sterke ondersteuning) zeker niet abnormaal te noemen.

3. Volgens de consument valt de ondersteuning regelmatig uit.
Tijdens mijn fietstocht heeft zich dat niet voorgedaan.
Wel is de elektronica dusdanig ingesteld dat op de momenten dat ondersteuning niet noodzakelijk is dit automatisch uitgeschakeld wordt.
Dit is duidelijk merkbaar tijdens sterkte rugwind of het afrijden van een helling.
Op de display is dit dan ook duidelijk zichtbaar.

4. De display was inmiddels door de ondernemer vervangen door een nieuwe (modernere) versie van [merk fiets].

5. Tijdens de levering van de fiets aan de ondernemer bleken de pedalen te ontbreken.
De ondernemer heeft toen andere pedalen gemonteerd.
De ondernemer heeft nu toegezegd dat hij deze pedalen zal omwisselen met de originele [merk fiets] pedalen.

6. De consument gaf aan een krakend geluid in de trapas te horen.
Nader onderzoek gaf aan dat dit geluid wordt veroorzaakt door de ketting, hoogstwaarschijnlijk is de ketting erg droog en dient gesmeerd te worden.
De consument had de onderhoudsbeurt nog niet laten uitvoeren.

Resumerend stel ik dan ook dat de klachten betreffende de trapondersteuning gezien moet worden als een producteigenschap.
De consument heeft hier echter geen vrede mee.

Momenteel is herstel niet aan de orde.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

In het onderhavige geschil klaagt de consument in het bijzonder over de actieradius van de door haar bij de ondernemer gekochte fiets met trapondersteuning.

De consument heeft de nodige op- en aanmerkingen op de rapportage van de deskundige te maken.

De commissie ziet echter geen aanleiding om te twijfelen aan de bevindingen van de deskundige en zal deze tot de hare maken, zoals zij hierna uiteen zal zetten.

De vergelijking die de consument maakt met haar oude fiets gaat niet op nu die fiets geen onderwerp van het onderzoek is geweest zodat een verantwoorde vergelijking van beide fietsen niet kan worden gemaakt. Bovendien heeft de ondernemer aangegeven dat mede als gevolg van de huidige krachtiger motoren er meer vermogen wordt afgenomen met gevolgen voor de actieradius van de fiets.

De commissie wil niet ontkennen dat de actieradius bij veel fietsen van dit type een heikel punt is en dat de actieradius in de praktijk aanzienlijk achterblijft bij de fabriekswaarden. Daartegenover neemt de commissie in aanmerking dat de actieradius mede wordt bepaald door de weersomstandigheden, de aard van het gereden traject, de mate van ondersteuning, de bandenspanning, het gewicht van de berijder en de levensduur van de accu’s.

Gelet hierop ziet de commissie geen aanleiding te twijfelen aan de bevindingen van de deskundige, die tot de conclusie komt dat de actieradius niet abnormaal is en als een producteigenschap is aan te merken.
Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Voertuigen, op 16 april 2014.