Adequate reactie ondernemer ruim een jaar na levering nog uitgebleven; ondernemer jegens consument blijvend in gebreke. Ontbinding overeenkomst.

  • Home >>
  • Thuiswinkel >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Thuiswinkel    Categorie: Ontbinding    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 99075

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit het feit dat de door de ondernemer aan de consument, ingevolge de overeenkomst van 19 mei 2015, voor een prijs van € 199,00 (en € 50,00 bijkomende kosten) geleverde skelter van het merk [merknaam] gebreken vertoont en het nalaten van de ondernemer om deze te verhelpen.

De consument heeft op 10 juni 2015 schriftelijk de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De aandrijfas en daarmee de trapfunctie van de skelter werkt niet. De ondernemer heeft geadviseerd om het mechanisme in te spuiten met kruipolie of WD40 en de consument heeft dat advies opgevolgd maar het heeft niet geholpen.

De consument wil de skelter retour sturen en het geld terug. Het is niet juist dat partijen de zaak in onderling overleg hebben geregeld.

Ter zitting heeft de consument toegevoegd dat de ondernemer inderdaad een nieuw aandrijfmechaniek heeft toegezonden (overigens naar een verkeerd adres) maar dat hij daar niks mee kan. Hij mist daarvoor de technische kennis. Hij is trouwens met het probleem ook bij een fietsenreparateur geweest en die wilde zich ook niet aan de klus wagen.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Aanvankelijk heeft de ondernemer laten weten niet meer aangesloten te zijn bij brancheorganisatie. Nadat hij erop gewezen was dat zulks niet afdeed aan zijn gebondenheid aan de procedure bij de commissie omdat hij dit ten tijde van het sluiten van de overeenkomst nog wel was heeft hij medegedeeld het geschil met de consument te hebben opgelost.

Deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.

Het aandrijfmechaniek van de skelter vertoont problemen. De ondernemer heeft weliswaar uiteindelijk een nieuw aandrijfmechaniek naar de consument opgestuurd, maar deze zou door de consument zelf gemonteerd moeten worden op de skelter en deze zegt daartoe de vaardigheden te misen. De deskundige heeft de ondernemer om een inbouwinstructie gevraagd, maar dit verzoek is niet gehonoreerd.

Wanneer de technische kennis die nodig is om de mechaniek uit te wisselen bij de consument ontbreekt zou een lokale fietsenmaker of garagebedrijf hulp kunnen bieden. Zo’n handeling zou niet meer dan circa een half uur tijd moeten vergen. De hiermee gemoeide kosten raamt de deskundige op € 50,–.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De consument is ontvankelijk in zijn klacht, omdat de ondernemer ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst aangesloten was bij de brancheorganisatie Thuiswinkel.org.

Bij de beoordeling van dit geschil wordt vooropgesteld dat een koper recht heeft op levering van een deugdelijk product. Het product moet voldoen aan de eisen die er redelijkerwijs aan te stellen zijn. De consument mocht verlangen dat de skelter beschikte over een voldoende functionerend aandrijfmechanisme.

In dit geval vertoonde het aan de consument geleverde product direct al problemen. Aanvankelijk heeft de ondernemer de consument niet verder geholpen dan met het geven van telefonisch advies, welk advies overigens geen positief resultaat opleverde. Op een later moment, zo leidt de commissie af uit het deskundigenrapport en zo heeft de consument ter zitting bevestigd, heeft de ondernemer kennelijk een vervangend mechaniek gestuurd. De deskundige merkt op dat het wisselen van dit mechaniek meer technische kennis vergt dan gemiddeld. De consument heeft aangevoerd niet over deze bijzondere technische kennis te beschikken en dat een door hem benaderde rijwielhersteller niet bereid bleek de skelter te repareren. Dit is door de ondernemer niet weersproken en de commissie ziet geen aanleiding anders te oordelen.

De commissie neemt het (door de ondernemer niet betwiste) rapport van de deskundige over. Het product schiet in functioneren tekort en de ondernemer is gezien de aard van het gebrek en het moment van optreden ervan gehouden dit gebrek te verhelpen. De ondernemer heeft weliswaar een nieuwe aandrijfmechaniek opgestuurd – overigens zonder nadere montagehandleiding – maar niet voor de montage ervan zorggedragen, zodat het gebrek niet voldoende verholpen is. De ondernemer zou dan ook alsnog voor de montage dienen zorg te dragen.

Gezien het uitblijven van adequate reacties van de ondernemer tot dusverre (inmiddels is het ruim een jaar na levering) moet worden geconstateerd dat de ondernemer jegens de consument blijvend in gebreke is.

Dit is een tekortkoming die de consument het recht geeft ontbinding te vorderen. Als gevolg van de uit te spreken ontbinding treedt een zogeheten ongedaanmakingsverplichting in voor beide partijen. De consument zal de skelter terug moeten geven en de ondernemer zal het aankoopbedrag moeten terugbetalen.

De klacht is gegrond.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De koop wordt ontbonden. De ondernemer zal binnen vier weken na verzending van deze uitspraak aan de consument een bedrag van € 249,– terugstorten, een en ander tegen teruggave door de consument van de skelter. Kosten gemoeid met de retournering zullen voor rekening van de ondernemer zijn.

De ondernemer zal voorts aan de consument dienen te vergoeden het door deze betaalde klachtengeld, ter hoogte van € 52,50.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 300,–.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Thuiswinkel op 15 juli 2016.