Administratieve kosten in verband met verhuizing

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Verhuizing    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: OPN-D01-0062

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

De consument verzet zich tegen het – door de ondernemer – in rekening brengen van verhuiskosten.
 
Standpunt van de consument
 
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak.
 
De consument stelt, dat hij is verhuisd en door de ondernemer een bedrag van ƒ 95,– in rekening wordt gebracht ter zake van administratiekosten. Hij stelt, dat deze kosten in werkelijkheid slechts een fractie bedragen van hetgeen hem in rekening wordt gebracht. Hij maakt bezwaar tegen de incassokosten die aan hem in rekening worden gebracht.
Hij beroept zich op prof. ### en De Televisieman, die zijn standpunt onderschrijven.
 
Standpunt van de ondernemer
 
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak.
 
Het tarief is gebaseerd op de tarieflijst, die weer gebaseerd is op de toepasselijke algemene voorwaarden. Zij stelt, dat er wel degelijk kosten worden gemaakt. Er moet een administratieve afsluiting plaatsvinden met meteropname en een nieuwe gebruiker worden ingevoerd. Soms zijn daar diverse contacten mee gemoeid.
Uit coulance is zij bereid de nota te verlagen tot ƒ 65,–, welk tarief sedert 1 januari jl. geldt. Zij heeft de in rekening gebrachte incassokosten reeds afgeboekt. De consument heeft feitelijk al een gedeelte van de kosten betaald.
 
Beoordeling van het geschil
 
De commissie heeft het volgende overwogen.
 
Zoals de commissie al eerder heeft geoordeeld (OPN-D00/0498) is de commissie met de ondernemer van oordeel, dat een verhuizing van een consument extra administratieve lasten met zich brengt. Die lasten mogen aan de betreffende consument in rekening gebracht worden.
De vraag rijst of de ondernemer een redelijk tarief hanteert. De commissie is bevoegd een dergelijk tarief marginaal te toetsen. In dat verband heeft de ondernemer opgemerkt, dat elke mutatie enige administratieve stappen vergt, waaronder invoering van nieuwe gegevens in zijn systemen en afsluiting van de voorganger. Deze verwerking gebeurt steeds efficiënter, reden waarom een verlaging van het tarief geldt sedert 1 januari jl.
De commissie is van oordeel, dat genoemd tarief niet onredelijk is te achten. Zij neemt daarbij de hiervoor vermelde werkzaamheden in aanmerking en de hoogte van het bedrag.
Nu de ondernemer heeft aangeboden genoegen te nemen in het onderhavig geval met de administratiekosten volgens het nieuwe tarief zal dienovereenkomstig worden beslist.
De klacht zelf wordt ongegrond verklaard.
 
Beslissing
 
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.
 
De commissie bepaalt dat uit het door de consument gedeponeerde bedrag ad ƒ 100,47 een bedrag van ƒ 77,35 (ƒ 65,– vermeerderd met BTW)  aan de ondernemer zal worden overgemaakt en het restant ad ƒ 23,12 aan de consument zal worden gerestitueerd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Openbare Nutsbedrijven op 18 juli 2001.