Advies van ondernemer om de draaischijfmeter te vervangen door een conventionele digitale meter; niet duidelijk of het in belang van consument is geweest; vergoeding van ongerief.

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Installatie    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 94444

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft het advies om de elektriciteitsmeter te laten vervangen en de kwaliteit van de op 2 december 2014 geplaatst conventionele digitale meter.

De consument heeft op 6 januari 2015 de klacht bij de ondernemer aangekaart.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Op advies van de ondernemer is op 2 december 2014 de draaischijfmeter vervangen door een conventionele digitale meter omdat de draaischijfmeter voor teruglevering niet geijkt was.
Op 6 januari 2015 heeft de consument de ondernemer gebeld en aangegeven dat de nieuwe meter niet deugt, omdat geen nachttarief wordt aangegeven, terwijl wel voor een dubbeltarief wordt betaald. De controleur van de ondernemer heeft op 11 februari 2015 de meterkast bekeken en foto’s van de installatie gemaakt. Na druk e-mailverkeer op 23, 24 en 25 februari 2015 is de conclusie dat de monteur bij de installatie van de meter vergeten heeft een TF-relais te plaatsen.

De consument wenst dat alsnog het TF-relais wordt geplaatst en dat de door hem geleden schade wordt vergoed.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Uit intern onderzoek is gebleken dat na de klacht van de consument de onderaannemer het verzoek heeft gekregen om alsnog een TF-relais te plaatsen, hetgeen tot op 9 juli 2015 niet heeft plaatsgevonden. De ondernemer betreurt deze gang van zaken ten zeerst en biedt hiervoor haar excuses aan de consument aan.

In de namiddag van 9 juli 2015 heeft de ondernemer het bericht gekregen dat een TF-relais ten behoeve van de tariefschakeling is geplaatst.

Tevens biedt de ondernemer aan het tot aan de plaatsing van het relais geregistreerde verbruik volledig te verrekenen tegen het nachttarief. De ondernemer zal er zorg voor dragen dat de energieleverancier  dit verrekent op de eerstvolgende jaarafrekening. Daartoe zal de stand van 1178 worden aangehouden.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Ter zitting heeft de consument er met nadruk op gewezen dat volgens [naam netbeheerder] en de Vereniging Eigen Huis vervanging van de meter niet nodig was en dat het vervangen van de meter niet in zijn belang is geweest. De ondernemer heeft gewezen op haar deskundigheid in deze en dat het haar taak is de consument te adviseren.

Duidelijk is dat de netbeheerder de vervanging van de meter heeft aangeraden omdat de terugloop niet was geijkt. Naar het oordeel van de commissie zijn geen feiten en/of omstandigheden gebleken waaruit valt af te leiden dat dit advies niet juist is geweest. Daaraan doet niet af dat bij de plaatsing van de nieuwe meter vergeten is een TF-relais aan te brengen.
De keuze om op het advies van de ondernemer in te gaan is aan de consument.

Vaststaat dat bij het plaatsen van de nieuwe meter vergeten is een TF-relais aan te brengen. Dat dit de veiligheid van de consument in gevaar heeft gebracht dan wel heeft kunnen brengen is niet gebleken.

Het TF-relais is uiteindelijk op 9 juli 2015 aangebracht. Naar aanleiding daarvan heeft de ondernemer aangeboden het tot aan de plaatsing van het relais geregistreerde verbruik (1178 kWh) volledig te verrekenen tegen het nachttarief. De ondernemer heeft ter zitting aangegeven dit aanbod gestand te doen.

De commissie is van oordeel dat de ondernemer met deze wijze van verrekenen van het tot aan de plaatsing van het TF-relais geregistreerde verbruik in plaats van het verbruik te verrekenen op grond van een bepaalde verhouding dag- en nachttarief de consument op correcte wijze het geleden ongerief vergoedt. De commissie neemt dit aanbod over.

Op grond van de inhoud van de stukken moet worden geconcludeerd dat de ondernemer voormeld aanbod eerst heeft gedaan na het aanhangig maken van de klacht bij de commissie.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gedeeltelijk gegrond is.
 
Mitsdien wordt beslist als volgt.

Beslissing

De commissie is van oordeel dat de klacht gedeeltelijk gegrond is als hiervoor overwogen.

De commissie wijst het door de consument verlangde af.

De commissie bepaalt dat de ondernemer op de eerstvolgende jaarafrekening het tot aan de plaatsing van het TF-relais geregistreerde verbruik van 1178 kWh volledig verrekent tegen het nachttarief.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 27,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie, op 30 juli 2015.