Afgesproken leveringsconditie is eenzijdig door ondernemer gewijzigd.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Thuiswinkel    Categorie: Levertijd/levering    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: THU08-0093

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op of omstreeks 17 augustus 2008 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot de levering van 4.000 kg berggrind tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 603,75. Levering heeft niet plaatsgehad.   De consument heeft op 21 augustus 2008 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Voordat ik de bestelling definitief bij de ondernemer had geplaatst, is afgesproken dat het grind door de ondernemer zou worden afgeleverd met een pompwagen tot aan mijn volkstuin. Dit heb ik door de ondernemer bevestigd gekregen. De dag voor de levering, 21 augustus 2008, kreeg ik te horen dat het grind niet tot aan mijn tuin zou worden gebracht, maar zou worden gelost op de parkeerplaats. Ik heb de order vervolgens geannuleerd, omdat het voor mij geen doen was om 6.000 kg (ik had nog 2.000 kg bijbesteld) grind vanaf de parkeerplaats, die een behoorlijk eind van mijn volkstuin afligt, naar de tuin te versjouwen. Het argument van de ondernemer was dat de vrachtauto niet over de brug kon. Dat bevreemdt mij, want er komen herhaaldelijk vrachtauto’s over de brug, onder andere van een bierbrouwerij die dranken levert aan het ontmoetingscentrum in het volkstuincomplex. De ondernemer heeft mij € 154,– “afleveringskosten” in rekening gebracht en dit bedrag afgetrokken van het aan mij terugbetaalde orderbedrag. Ik weet zeker dat er geen auto is geweest, want ik had de order tijdig geannuleerd en aangezien er niets is afgeleverd, kunnen er ook geen afleveringskosten in rekening worden gebracht. De ondernemer weigert het ingehouden bedrag van € 154,– terug te betalen. Dat het grind niet gelost zou kunnen worden bij mijn tuin is onzin, want ik heb het benodigde grind na de annulering bij een ander bedrijf besteld en dit heeft het grind keurig bij mijn tuin afgeleverd.   De consument verlangt terugbetaling van het ingehouden bedrag van € 154,–.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft op 17 augustus 2008 een bestelling geplaatst voor bigbags grind, welke in overleg met haar op 22 augustus 2008 geleverd zouden worden. De wijze van levering is vooraf met de consument doorgenomen. Levering zou plaatsvinden met een pompwagen. Bij de levering bleek dat de vrachtauto niet bij de tuin van de consument kon komen doordat deze niet over een brug kon. Hierop hebben wij de levering gen doorgang laten vinden. Na overleg over de mogelijkheden en onmogelijkheden is de order uitgebreid en is afgesproken dat er geleverd zou worden met een kleinere auto, zodat zo dicht mogelijk bij de tuin gelost kon worden. Wij hebben zowel telefonisch als in de orderbevestiging gemeld dat niet in de tuin gelost kon worden. Op de dag voor de levering heeft de consument gevraagd of er geannuleerd kon worden als de levering niet op de juiste plaats kon geschieden. Hierop is uitdrukkelijk meegedeeld dat dit niet zonder kosten mogelijk was, omdat de situatie ter plaatse inmiddels bekend was. Op de dag van levering is de consument gebeld over de verwachte levertijd. Zij was helaas niet bereikbaar. Vervolgens heeft zij zelf gebeld en toen is haar uitdrukkelijk meegedeeld dat de bigbags naast de vrachtauto zouden worden gelost. De consument heeft vervolgens de order geannuleerd. Wij hebben een gedeelte van onze kosten bij de consument in rekening gebracht. Daartoe waren wij gerechtigd, gezien het uitgebreide overleg dat met de consument is gevoerd over de leveringsmogelijkheden en onze waarschuwing dat er niet kosteloos geannuleerd kon worden.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Partijen geven een tegengestelde lezing van de wijze van overleg over de leveringsmogelijkheden en over eventuele kosten die in rekening zouden worden gebracht als de order geannuleerd zou worden. De commissie moet afgaan op de stukken die zijn overgelegd. De door de ondernemer gegeven lezing valt uit de stukken niet op te maken. Uit enkele tussen partijen gewisselde e-mails d.d. 4 en 5 augustus 2008 blijkt wel dat de bigbags (die elk 1.000 kg wegen) van de vrachtauto zouden worden overgeladen op pallets, die vervolgens met behulp van een pompwagen tot aan de tuin van de consument zouden worden gebracht. Hieruit kan geen andere conclusie worden getrokken dan dat in principe is afgesproken dat de ondernemer zou zorgen voor levering van het grind tot aan de tuin. Uit de verdere correspondentie die zich bij de stukken bevindt blijkt dat de consument pas op de dag voor de aflevering te horen heeft gekregen dat het grind op de parkeerplaats zou worden gelost omdat de vrachtauto niet over de brug zou kunnen. De consument heeft vervolgens om bedenktijd tot de volgende ochtend gevraagd. De volgende ochtend om 08.45 uur heeft zij de ondernemer gebeld en de order geannuleerd omdat zij geen mogelijkheden zag om het grind zelf vanaf de parkeerplaats tot haar tuin te vervoeren. De conclusie moet zijn dat de ondernemer een afgesproken leveringsconditie die voor de consument van essentieel belang was eenzijdig heeft gewijzigd. Dit leverde voor de consument voldoende grond op om de order te annuleren. De ondernemer heeft dus niet het recht “leveringskosten” in rekening te brengen. Overigens blijkt nergens uit dat op enig moment daadwerkelijk is getracht het grind af te leveren, zodat niet is komen vast te staan dat de ondernemer leveringskosten heeft gemaakt.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt het ingehouden bedrag van € 154,– aan de consument terug. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 25,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Thuiswinkel op 1 april 2009.