Afwezigheid van een netaansluitpunt volgens verkeersopvattingen voor rekening en risico consument

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Telecommunicatiediensten    Categorie: Informatie    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 85714

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft een combinatiepakket van telefoon, televisie en internet.

De consument heeft een bedrag niet aan de ondernemer betaald. Een bedrag van € 101,70 heeft de consument bij de commissie gedeponeerd.

De consument heeft op 18 februari 2014 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument stelt dat de ondernemer na zijn verhuizing geen internet meer kan leveren, maar desondanks vast houdt aan voortzetting van het abonnement tot de einddatum (15 januari 2015). De ondernemer heeft ook geweigerd mobiel internet te leveren.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Een andere provider heeft eerder een jaarabonnement wel tussentijds beëindigd. Een abonnement afsluiten voor korter dan een jaar was volgens mij niet mogelijk, althans niet voor deze prijs. In reactie op het eerdere bindend advies van de commissie uit 2007 herhaal ik mijn standpunt. Ik wil het schikkingsvoorstel niet accepteren. Een abonnement voor mobiel internet is trager en duurder.

De consument verlangt omzetting naar mobiel internet of onmiddellijke beëindiging van het abonnement.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer stelt dat de consument moet zorgen voor de aanwezigheid van een goed functionerend netwerkaansluitpunt (artikelen 1.19 en 3.9 algemene voorwaarden). De consument heeft zelf een jaarcontract afgesloten, terwijl hij anti-kraak woonde, waarbij de huur elk moment kan worden beëindigd. Dat is het risico van de consument. Het internet kan op het oorspronkelijke adres van de consument worden geleverd; op het nieuwe adres van de consument niet. De verhuizing komt voor rekening van de consument. Er staat per 1 september 2014 een bedrag van € 203,40 open. Uit coulance is de consument voorgesteld de einddatum van het abonnement te vervroegen van 15 januari 2015 naar 15 november 2014.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Op het nieuwe adres van de consument kon de dienst niet worden geleverd. De verhuizing binnen een jaar komt voor rekening en risico van de consument. Ik verwijs naar de artikelen 4 en 22 van de toepasselijke algemene voorwaarden.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De consument gaat er ten onrechte van uit dat de ondernemer zijn diensten in elke gemeente of woning moet kunnen leveren. Zoals de commissie in een eerdere uitspraak in 2007 al heeft overwogen, komt de afwezigheid van een netaansluitpunt volgens verkeersopvattingen voor rekening en risico van de consument. Door een jaarabonnement af te sluiten heeft de consument, gelet op zijn onzekere huisvesting in een anti-kraak pand, ook bewust een risico genomen. Indien dat risico zich openbaart, komt dat voor zijn rekening. Dat dit risico voor rekening van de consument komt, volgt ook uit de door de ondernemer aangehaalde artikelen uit de toepasselijke algemene voorwaarden van de ondernemer. De ondernemer kan ook niet worden verplicht het abonnement om te zetten in een ander abonnement zoals door de consument verlangd.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.
Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag als volgt verrekend.

Het depotbedrag van € 101,70 wordt doorbetaald voldaan aan de ondernemer en strekt in mindering op de openstaande hoofdsom.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Telecommunicatie, op 12 november 2014.