Afwijkende levering Home Cinema Set. Alsnog correcte levering.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Elektro    Categorie: Levertijd/levering    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ELE07-0010

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 1 september 2006 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot met name het leveren van een home cinema set tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 3.103,–. De levering vond plaats op 19 oktober 2006.   De consument heeft de klacht op 25 november 2006 voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument is misleid, onheus behandeld en werd niet serieus genomen. De ondernemer heeft een verouderd model verkocht.   De consument verlangt ontbinding van de overeenkomst.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer tracht altijd een geschil te vermijden, maar er is een fout gemaakt. Getoond en gekocht werden [een home cinema set] en [luidspeakers], welke op de factuur abusievelijk als de in ons systeem nog bekend [ander type] werd genoteerd. Ook de afleveringsbonnen werden met een andere klant verwisseld. De consument kreeg door een fout van de ondernemer zowel een verkeerd – verouderd – apparaat geleverd als verkeerde – duurdere – luidsprekers geleverd. Het is de ondernemer niet duidelijk wat de consument wil, nu deze geen enkele oplossing wil aanvaarden.   De ondernemer heeft begin januari 2007 onder meer aangeboden de afgeleverde [home cinema set] te willen vervangen door een [nieuwer type] en ook de afgeleverde [luidspeakers] te willen omruilen voor [een ander type], en daarvoor dan geen extra kosten in rekening te brengen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De consument beroept zich op misleiding of bedrog. Voor zover daartoe is gesteld dat hij uit de vermelde showdemonstratie ten onrechte heeft geconcludeerd dat het een recent en nieuw model betrof, betreft het een onjuiste veronderstelling van de consument zelf die de ondernemer niet kende of behoefde te kennen. Bij gebreke van daartoe opzettelijk gedane onjuiste mededelingen of een gebleken andere kunstgreep om de consument tot de overeenkomst te bewegen, faalt dit beroep van de consument. Indien voor de consument cruciaal was dat het een recent en nieuw model moest betreffen, had het op de weg van de consument gelegen daar uitdrukkelijk naar te informeren of dat te bedingen. Bij gebreke daarvan kan het niet voldoen aan een dergelijke eis aan de ondernemer niet worden tegengeworpen. De consument verklaart ter zitting zelfs dat hij bij de aankoop niet eens heeft gezegd dat hij het nieuwste model wilde en dat hij er zelfs spijt van heeft dat hij zich toen terzake zelf niet goed had voorbereid.   Gelet op de stukken en stellingen van partijen bereikten partijen wilsovereenstemming over de (ver)koop van de toen besproken en gedemonstreerde [demonstratiemodel] en [een ander type]. Partijen bevestigen dit ter zitting ook uitdrukkelijk. Dat de van die overeenkomst opgemaakte factuur [type 1] en abusievelijk [type 2] vermeldt, doet er dan ook niet aan af dat tussen partijen een koopovereenkomst tot stand kwam waarbij de ondernemer zich verbond [het demonstratietype] en [het andere type] te leveren en de consument zich verbond om de daarvoor overeengekomen prijs te betalen. Gelet op de stukken en stellingen van partijen werd door de ondernemer [het type van een andere klant] en [luidspeakers] geleverd. Partijen bevestigen dit ter zitting ook uitdrukkelijk. Nu andere zaken werden geleverd dan het overeengekomen [type] en [luidspeakers], beantwoorden zij niet aan de overeenkomst. Dit rechtvaardigt als zodanig echter nog niet meteen de door de consument verlangde ontbinding, althans wordt die ontbinding onredelijk en onbillijk geoordeeld. Dit verplicht de tekortschietende ondernemer wel alsnog de overeengekomen [home cinema set] en [de luidspeakers] te leveren. De ondernemer heeft dat begin januari 2007 ook al aangeboden, althans toen het aanbod gedaan zonder kosten voor de consument het afgeleverde [oudere type] te willen vervangen door [een nieuwer type] en ook de afgeleverde [luidspeakers] te willen omruilen voor [een nieuwer type]. Het bewuste aanbod is weliswaar niet gedateerd, doch blijkens de stukken is dat aanbod gedaan in de periode die is gelegen tussen de brieven van de consument d.d. 2 januari 2007 en 11 januari 2007. Ter zitting hebben partijen dat ook uitdrukkelijk bevestigd. De commissie acht dat aanbod dat de ondernemer toen heeft gedaan ter oplossing van de op zichzelf terechte klacht, voordat het geschil bij de commissie aanhangig is gemaakt, redelijk. De consument is ten onrechte niet op dit aanbod ingegaan. Omdat dit aanbod reeds voor het aanhangig maken van het geschil bij de commissie is gedaan, is de klacht ingevolge het reglement van de commissie in die zin derhalve ongegrond. De ondernemer is echter gehouden te handelen overeenkomstig zijn aanbod, nu de commissie dit een redelijke oplossing van het geschil acht.   Gelet op het voorgaande behoeven de overige geschilpunten geen bespreking meer.   Daarom wordt als volgt beslist.   Beslissing   De commissie wijst het door de consument verlangde af.   De ondernemer is gehouden te handelen overeenkomstig zijn aanbod, indien en voorzover daaraan nog niet is voldaan. De consument dient daartoe dus de aanvankelijk afgeleverde en thans in zijn bezit zijnde [home cinema set] en [luidspeakers] terug te geven.   Een en ander dient te geschieden binnen een termijn van 4 weken na de verzenddatum van dit bindend advies.   Partijen dienen elkaar over en weer in de gelegenheid te stellen aan hun verplichtingen uit dit bindend advies te voldoen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektro op 23 mei 2007.